Hlavné menu

11.05.2022

Inflačná pomoc smeruje najviac zraniteľným skupinám obyvateľov

Jednorazový príspevok vo výške 100 eur dostanú na návrh nariadenia vlády SR najviac ohrozené skupiny obyvateľov. Pomoc vo výške celkom 22 miliónov sa na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prerozdelí spolu šiestim skupinám sociálne slabších občanov. Týmto opatrením vláda zmierňuje následky vysokej inflácie, ktorá negatívne vplýva na životnú úroveň ľudí, aby aspoň čiastočne eliminovala ich výdavky na rast energií, bývania či potravín. Inflačná pomoc bude vyplatená už v júni 2022.
 

„Inflačný balík pomoci dnes smerujeme tým, ktorí sú najviac odkázaní na pomoc, a teda aj najviac vnímajú dnešné zvýšené náklady na bývanie, energie či rastúce ceny potravín. Samozrejme ľudí, ktorí dnes potrebujú pomoc, je omnoho viac. Preto už v lete vyplatíme dôchodcom 13. dôchodok, aby sme im aspoň čiastočne vykryli stúpajúce výdavky. Teraz sme schválili pomoc pre ďalšie skupiny osôb, opatrovateľov, asistentov, rodiny v hmotnej núdzi a náhradných rodičov, ktorí dostanú jednorazový príspevok 100 eur,“ doplnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Finančný príspevok 100 eur je určený najohrozenejším skupinám, a to domácnostiam v hmotnej núdzi, náhradným rodičom a fyzickým osobám, ktoré poberajú peňažný príspevok na opatrovanie. Znamená to, že týmto skupinám sa za mesiac máj 2022 jednorazovo zvýši pomoc, ktorú od štátu dostávajú. Zvýšenie sa vzťahuje aj na náhradných rodičov, ktorým nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (napríklad starí rodičia).Takto poskytnutá pomoc sa zároveň nebude považovať za príjem, aby osoby, ktorým bude takáto forma pomoci poskytnutá, neprišli o pomoc v hmotnej núdzi a aby táto pomoc nemala žiaden vplyv na poskytnutie alebo výšku peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Jednorazovú pomoc 100 eur v rámci dotácie na podporu humanitárnej pomoci dostanú aj tie osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v rámci peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Podmienkou je, že v priebehu I. štvrťroka 2022 vykonali osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 12 hodín. Pomoc sa vzťahuje tiež na osoby nad 62 rokov, ktoré nie sú poberateľmi dôchodku (starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, výsluhového alebo obdobnej dávky zo zahraničia a pod.) a zároveň nemajú príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Poslednou vybranou skupinou sú osoby, ktoré nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie, avšak poskytujú pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osobám starším ako 80 rokov (napr. starajú sa doma o príbuzného), pričom táto osoba nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení a z tohto titulu platí štát za osobu vykonávajúcu opatrovanie poistné na verejné zdravotné poistenie.

Inflačná pomoc pokryje skupinu takmer 219-tisíc ľudí, čo predstavuje sumu pomoci cca 22 mil. eur. Jednorazový príspevok 100 eur štát vyplatí vybraným skupinám v júni.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk