Hlavné menu

28.10.2022

Inšpekcia v sociálnych veciach bude dozorovať nad kvalitou poskytovaných služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo vedenie novej Inšpekcie v sociálnych veciach, povedie ju súčasný riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti ministerstva Ján Hudák. Inšpekcia bude od novembra pôsobiť nie len ako efektívny dozor v sociálnych veciach, ale bude aj adresne vyvodzovať zodpovednosť za porušovanie povinností v tejto oblasti. Do roku 2024 by mala zamestnávať 180 zamestnancov vo všetkých regiónoch. Vytvorenie inšpekcie je jedným z míľnikov Komponentu 13 Plánu obnovy a odolnosti. Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou bude o to nevyhnutnejšia keďže vďaka finančnej podpore z Plánu obnovy dôjde k rozšíreniu kapacity komunitnej starostlivosti, a to budovaním nových či rekonštrukciou vybraných druhov zariadení sociálnych služieb. Na tento účel je v Pláne obnovy vyčlenených viac ako 192 miliónov eur.
 

Zmenou organizačnej štruktúry vzniká na Ministerstve, práce, sociálnych vecí a rodiny SR od novembra sekcia Inšpekcie v sociálnych veciach. Zároveň dôjde k zrušeniu odboru hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby a oddelenia dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje verejnú výzvu na predkladanie ponúk na kúpu kancelárskych priestorov, v ktorých bude Inšpekcia pôsobiť v Bratislave a v regiónoch. Inšpekcia v sociálnych veciach bude zamestnávať celkovo 180 zamestnancov na 8 regionálnych pracoviskách. Vybudovaná a plne obsadená bude do prvého štvrťroku 2024.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom novej inšpekcie zabezpečí vyššiu kvalitu poskytovanej sociálnej pomoci a zlepšovanie jej úrovne či bezpečnosti pre klientov odkázaných na pomoc.

Inšpekcia v sociálnych veciach zaistí dohľad nad výkonom a kvalitou poskytovania sociálnych služieb a nad kvalitou aj rozsahom pomoci, na ktorej zabezpečenie sa poskytuje osobný rozpočet. V súčinnosti s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bude Inšpekcia v sociálnych službách vykonávať aj dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v sociálnych službách. V kompetencii Inšpekcie bude tiež kontrola účelnosti využívania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Inšpekcia v sociálnych veciach bude pracovať na základe nestrannosti, objektivity, samostatnosti, transparentnosti a nezávislosti s cieľom zefektívnenia výkonu dozoru a skvalitnenia poskytovanej pomoci. Dozorovať bude inštitúcie, ktoré poskytujú sociálne služby, vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako aj osoby, ktorým sa poskytujú finančné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, a to bez ohľadu na ich povahu, t.j. verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb či neštátne centrá pre deti a rodiny.

Kompletný Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach nájdete na stránke :

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-345/znenie-20221026

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk