Hlavné menu

07.12.2022

Inšpekcia v sociálnych veciach bude mať pobočky vo všetkých krajských mestách Ministerstvo cez obchodnú verejnú súťaž hľadá vhodné priestory

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo dnes 7. decembra 2022 obchodnú verejnú súťaž. Predmetom ktorej je kúpa ôsmich nehnuteľností v krajských mestách Slovenska pre novovzniknutú Inšpekciu v sociálnych veciach. Nákup nehnuteľností je financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Vhodné priestory môžu záujemcovia v obchodnej verejnej súťaži ministerstvu ponúknuť do 31. januára 2023.
 

Celé znenie obchodnej verejnej súťaže s podmienkami nájdete na webstránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/obchodna-verejna-sutaz.html .

Inšpekcia v sociálnych veciach od novembra vykonáva dozor pri poskytovaní sociálnych služieb, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Efektívnym vykonávaním dozoru v sociálnych veciach sleduje predovšetkým posilnenie ochrany najzraniteľnejších fyzických osôb vzhľadom na ich dlhodobú závislosť na pomoci inej osoby, vzhľadom na vek alebo ťažké zdravotné postihnutie. Ide o osoby, ktoré sú spravidla dlhodobo odkázané na vymedzené druhy sociálnej pomoci.

Zriadenie Inšpekcie v sociálnych veciach je jedným z míľnikov Komponentu 13 Plánu obnovy a odolnosti. Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu bude o to nevyhnutnejšia, keďže vďaka finančnej podpore z Plánu obnovy a odolnosti dôjde aj k rozšíreniu kapacity komunitnej starostlivosti, a to budovaním nových či rekonštrukciou vybraných druhov zariadení sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vznikom útvaru Inšpekcie v sociálnych veciach vytvorilo podmienky na samostatný, nezávislý a nestranný výkon inšpekcie s cieľom jeho zefektívnenia, čím sa prispeje k skvalitneniu poskytovanej sociálnej pomoci.

Osem regionálnych pobočiek (ústredie Bratislava, pobočky Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov) Inšpekcie v sociálnych veciach v každom krajskom meste počíta celkovo so 180 zamestnancami. Plné obsadenie organizačnej štruktúry plánuje ministerstvo do konca 1. štvrťroka 2024.

Súťažné návrhy musia byť podané písomne a doručené ministerstvu poštovou zásielkou na adresu: Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo osobne do podateľne v pracovných dňoch, v pracovnom čase od 11:00 do 15:00 hodiny opäť na adrese: Špitálska 4, 6, 8, Bratislava. Návrhy priestorov ústredia a pobočiek inšpekcie musia byť predložené vo forme a spôsobom ako je uvedené v podmienkach obchodnej verejnej súťaže.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk