Hlavné menu

03.08.2023

Inšpekcia v sociálnych veciach eviduje nárast prijatých podnetov

Inšpekcia v sociálnych veciach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizovala počas prvých ôsmich mesiacov od svojho vzniku takmer 100 dozorov a prijala takmer 200 oznámení. Cieľom inšpekcie je prispieť k ochrane práv a záujmov osôb odkázaných na pomoc a zvyšovanie kvality poskytovanej pomoci prostredníctvom overovania plnenia zákonných povinností rôznych subjektov.
 

V priebehu posledných týždňov eviduje inšpekcia nárast počtu prijatých oznámení. Tie vo väčšine prípadov upozorňujú na nízku kvalitu a nedostatky pri poskytovaní pomoci v sociálnych veciach alebo nerešpektovanie práv klientov a možné zlé zaobchádzanie.

Inšpekcia v sociálnych veciach realizuje aktivity na základe prijatého plánu dozornej činnosti, ale aj na základe oznámení od osôb, ktoré sa na inšpekciu obracajú v prípade, ak majú pochybnosti o plnení povinností subjektov v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia. „Z vykonaných takmer 100 dozorov, sme len v troch prípadoch vydali neodkladné opatrenie z dôvodu ochrany ľudských práv, bezpečnosti a zdravia klientov. Všetky tri prípady sa týkali poskytovateľov sociálnych služieb,“ približuje Ján Hudák, generálny riaditeľ Inšpekcie v sociálnych veciach. Ako dodáva, inšpekcia v jednom prípade udelila aj peňažnú pokutu zariadeniu sociálnych služieb, a to za používanie nedovolených prostriedkov telesného obmedzenia klienta.

„V prvom roku fungovania Inšpekcie v sociálnych veciach sa pri výkone dozoru zameriavame práve na takú povinnosť poskytovateľov sociálnych služieb, ktorá je z hľadiska dôstojnosti, bezpečia a zdravia klientov kľúčová. Zákon o sociálnych službách totiž striktne zakazuje používanie obmedzení (telesných aj netelesných) voči klientom, presne definuje situácie, ako aj prostriedky na zvládnutie rôznych rizikových situácií v zariadeniach sociálnych služieb. Táto právna úprava pritom platí bez zmeny od roku 2008, preto nie je pre poskytovateľov sociálnych služieb neznámou,“ dodáva Nadežda Vrtielová, riaditeľka odboru inšpekcie v sociálnych službách.

Doposiaľ inšpektori v oblasti sociálnych služieb vykonávali dozor u takmer dvadsiatich poskytovateľov sociálnych služieb, v 32 prípadoch nad účelnosťou priznaných peňažných príspevkov a v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately realizuje takmer 20 výkonov dozorov.

Okrem dozorných činností sa zástupcovia inšpekcie aktívne zúčastňujú odborných diskusií zameraných na priblíženie postupov, ako aj výsledkov inšpekcie.

Inšpekcia kladie osobitný dôraz na také hodnotenie, ktoré rešpektuje koncept kvality života, je dostatočne vnímavé k usporiadaniu v sociálnych veciach, berie do úvahy poznatky z reálneho života dotknutých osôb a v neposlednom rade je realizované v záujme, ako aj za účasti tých, ktorých sa bytostne týka.

Inšpekcia v sociálnych veciach ako samostatný organizačný útvar rezortu práce, vykonávaním dozoru v sociálnych veciach sleduje predovšetkým posilnenie ochrany najzraniteľnejších osôb. Ide o osoby, ktoré sú spravidla dlhodobo odkázané na vymedzené druhy sociálnej pomoci. Zriadenie Inšpekcie v sociálnych veciach je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk