Hlavné menu

16.08.2023

Inšpekcia v sociálnych veciach kladie dôraz na profesionálny výkon dozorov

Inšpekcia v sociálnych veciach kladie dôraz na zvyšovanie kvality v sociálnych veciach. Hlavným cieľom je, aby zapojené subjekty plnili svoje povinnosti zákonne, a to najmä s ohľadom na dobro a ochranu klientov. Práve vykonávaním dozoru inšpekcia nestranne a nezávisle preveruje plnenie povinností v prospech najzraniteľnejších osôb, predovšetkým seniorov, zdravotne znevýhodnených alebo detí. Inšpektori musia spĺňať odborné kvalifikačné predpoklady a postupovať v zmysle zákonných a transparentných postupov. V prípade potreby sú k dozoru prizývaní aj odborníci z iných oblastí.
 

Inšpekcia v sociálnych veciach dohliada na plnenie povinností subjektov, ktorými sú najmä zariadenia sociálnych služieb, centrá pre deti a rodinu, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež fyzické osoby, ktoré poskytujú pomoc osobám so zdravotným znevýhodnením.

V súčasnosti má inšpekcia osem krajských pracovísk, kde v teréne pôsobí spolu viac ako 50 inšpektorov. Pre výkon tejto funkcie musia spĺňať požiadavku vysokoškolského vzdelania II. stupňa, rovnako požiadavku najmenej 5-ročnej odbornej praxe a špecializáciu v jednej z troch oblastí sociálnych vecí. Takto nastavené podmienky pre plnenie výkonu v kombinácii s individuálnym plánom kompetenčného vzdelávania a vzdelávania inšpektorov plne podporujú ich odborný výkon dozoru v praxi.

„Dozor vykonávajú inšpektori poverení výkonom, najčastejšie v troch až štvorčlenných tímoch, ktoré tvoria zamestnanci z rôznych pracovník, aby bola zabezpečená odbornosť, ale aj nestrannosť a objektívnosť kontroly. Pri práci inšpektori postupujú podľa zákona, v súlade s vypracovanými postupmi, ktoré sú zverejnené a dostupné aj pre verejnosť,“ približuje Ján Hudák, generálny riaditeľ Inšpekcie v sociálnych veciach. Ako dodáva, ak je v mimoriadnych prípadoch potrebné zabezpečiť odborné stanovisko z inej oblasti, inšpekcia môže pri výkone dozoru osloviť aj tzv. prizvané osoby, ktorými sú napríklad odborníci z oblasti zdravotníctva.

Ak sa inšpektori pri vykonávaní dozoru stretnú s porušením, ich cieľom je napraviť danú nezákonnú situáciu . „V prvom rade upozorníme na nedostatky a s dozorovaným subjektom napravujeme daný stav. Spoločne riešime odstránenie problému, navrhneme lehotu na nápravu a sprevádzame dozorovaný subjekt. Vždy so zreteľom na ochranu klienta,“ dopĺňa Ján Hudák. Ak aj napriek upozorneniu naďalej dochádza k nedbalosti či dopúšťaniu sa závažných alebo život ohrozujúcich porušení, v takomto prípade prichádzajú na rad sankcie. Doposiaľ inšpekcia vykonala takmer 100 dozorov, vydala štyri neodkladné opatrenia a udelila jednu pokutu.

Zriadenie Inšpekcie v sociálnych veciach je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti. Organizačná štruktúra počíta s celkovým počtom 180 zamestnancov, pričom jej plné obsadenie je naplánované do konca I. štvrťroka 2024. Inšpekcia v sociálnych veciach vykonáva dozor v oblasti poskytovania sociálnych služieb, nad účelnosťou priznaných peňažných príspevkov a v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pri kontrole kladie dôraz na posilnenie ochrany najzraniteľnejších osôb, ktoré sú spravidla dlhodobo odkázané na sociálnu pomoc.

V rámci transparentnosti sú všetky postupy aj výsledky inšpekčnej činnosti zverejnené na stránke ministerstva: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/inspekcia-socialnych-veciach/nova-web-stranka.html

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk