Hlavné menu

14.02.2024

Inšpekcia v sociálnych veciach zverejnila Plán dozornej činnosti na rok 2024

Inšpekcia v sociálnych veciach (ISV) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR postupuje vo svojej činnosti predovšetkým na základe Plánu dozornej činnosti, ktorý zverejnila na svojom webovom sídle. Plán na rok 2024 odráža doteraz získané poznatky a sústreďuje sa na riziká v oblasti sociálnych vecí.
V súčasnosti ISV už viac ako rok pôsobí vo všetkých krajoch, aby ako nezávislý a transparentný orgán dbala nad zákonnosťou v oblastiach, ktoré spadajú do jej pôsobnosti, pomáhala pri zvyšovaní kvality poskytovanej pomoci a ochrany najzraniteľnejších osôb odkázaných na túto pomoc.
 

Inšpekcia v sociálnych veciach vykonáva dozor v oblasti poskytovania sociálnych služieb, nad účelnosťou priznaných peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dozor sa vykonáva na základe vopred stanoveného plánu dozornej činnosti alebo na základe oznámení prijatých od osôb, ktoré sa na ňu obracajú, ak majú pochybnosti o tom, či si subjekty v oblasti sociálnych vecí plnia svoje povinnosti.

Plán dozornej činnosti vychádza z legitímneho verejného záujmu, odborných informácií, poznatkov, výsledkov, vývoja a z rizík v rôznych vecných oblastiach inšpekcie v sociálnych veciach, ako aj z priorít ministerstva. Zohľadňuje pritom osobitnú zraniteľnosť a odkázanosť dotknutých fyzických osôb – cieľovej skupiny v oblasti sociálnych vecí. Sú ňou najmä maloleté deti, seniori, osoby so zdravotným znevýhodnením alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

„Inšpekcia v sociálnych veciach vznikla na základe požiadaviek praxe, vyplývajúcich z niekoľkoročných diskusií odbornej komunity i laickej občianskej spoločnosti, ako jedna z reforiem Plánu obnovy a odolnosti. Jej cieľom je posilniť ochranu najzraniteľnejších či marginalizovaných jednotlivcov, a so zámerom zabezpečiť adresnosť, kvalitu a efektívnosť poskytovanej pomoci v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ťažkého zdravotného postihnutia.

Náš tím inšpektoriek a inšpektorov, na platforme spolupráce a dialógu a v úzkom kontakte s inými organizačnými zložkami ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, územnou samosprávou, mimovládnym sektorom a občianskou spoločnosťou sa snaží prispievať ku skvalitňovaniu a v istých aspektoch (napr. determinovanie štandardov kvality vo sfére sociálnych služieb) priamo ku profesionalizácii pomoci v sociálnych veciach pre všetkých jej recipientov, ktorí sú na ňu odkázaní, aby nedochádzalo a ani nemohlo dochádzať k znižovaniu kvality ich života, či k porušovaniu, obchádzaniu, alebo popieraniu normatívne stanovených povinností, a najmä základných ľudských práv a slobôd.

Samozrejme, je len prirodzené, že našu úlohu vnímame nielen prvoplánovo, cez prizmu pocitu veľkej ľudskej a profesijnej zodpovednosti, ale snažíme sa o jej humanitné a odborné „uchopenie“ v jej extenzívnej komplexnosti, a v duchu tohto ideového zámeru sme otvorení ďalším výzvam i podnetom, ktoré sa budeme snažiť tvorivo „pretaviť“ aj do legislatívy,“ uviedla generálna riaditeľka Inšpekcie v sociálnych veciach Alena Zvarová – Bašistová.

PLÁN ISV V OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ISV sa v tejto oblasti zameria na zohľadňovanie individuálnych potrieb prijímateľov pri poskytovaní sociálnej služby, bezpečnosť prijímateľov, teda spôsob, akým poskytovateľ sociálnej služby pracuje s rizikom.

Vzhľadom na výsledky inšpekčnej činnosti v predchádzajúcom období, aj v roku 2024 bude predmetom dozoru povinnosť poskytovateľa sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách nepoužívať prostriedky netelesného a telesného obmedzenia voči klientom, ich ochrana pred zlým zaobchádzaním a povinnosť plánovať a realizovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb klientov.

V SR pôsobí aktuálne takmer 2300 poskytovateľov sociálnych služieb – cca 1300 verejných, kde ich zriaďovateľom je miestna alebo regionálna samospráva, a ďalších asi tisíc neverejných poskytovateľov. V rámci pobytových sociálnych služieb v roku 2023 poskytovali služby pre približne 41-tisíc odkázaných osôb.

PLÁN ISV V OBLASTI SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY

ISV bude naďalej vyhodnocovať povinnosť centier pre deti a rodinu zaradiť dieťa do šiestich rokov veku do profesionálnej náhradnej rodiny, teda aby vyrastali v domácom prostredí. Doterajšie výsledky inšpekcie v roku 2023 ukazujú, že centrá pre deti a rodinu túto zákonnú povinnosť nereflektujú v dostatočnej miere.

V roku 2023 bolo v centrách umiestnených 976 detí vo veku do 6 rokov, pričom takmer 300 z nich sa neposkytovala starostlivosť v domácom prostredí profesionálnych rodín, ale v skupinách.

Inšpekcia sa osobitne zameria aj na overenie povinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately najmenej raz za 6 mesiacov navštevovať dieťa v zariadení na výkon rozhodnutia súdu (centrá pre deti a rodinu, diagnostické centrá a reedukačné centrá) za účelom sledovania psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťa. V týchto zariadeniach je v súčasnosti (k januáru 2024) takmer 550 detí.

PLÁN ISV V OBLASTI POSKYTOVANIA PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA

Predmetom dozoru bude v roku 2024 peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, rozsah a kvalita poskytovanej pomoci osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, na ktorej zabezpečenie sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo na osobnú asistenciu.

V roku 2023 sa peňažný príspevok na osobnú asistenciu poskytoval takmer 13-tisíc osobám s TŽP. Peňažný príspevok na opatrovanie poberalo viac ako 66-tisíc opatrovateľov.

Okrem Plánu dozornej činnosti ISV priebežne zverejňuje aj výsledky realizovanej inšpekčnej činnosti - protokoly alebo záznamy z vykonaných dozorov, rozhodnutia o pokutách, zákaze činnosti alebo o uložení neodkladných opatrení. Zároveň ISV zverejňuje aj opatrenia, ktoré dozorované subjekty navrhli a prijali.

Zriadenie Inšpekcie v sociálnych veciach je jedným z míľnikov Komponentu 13 Plánu obnovy a odolnosti, konkrétne Reformy 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu. V súčasnosti má inšpekcia osem krajských pracovísk (ústredie ISV v Bratislave a pobočky Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov), v ktorých pôsobí 89 zamestnancov. V súlade s naplnením stanoveného míľnika Plánu obnovy bude mať inšpekcia celkom 168 zamestnancov.

Plán dozornej činnosti ISV na rok 2024 je zverejnený na stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/inspekcia-socialnych-veciach/plan-dozornej-cinnosti/

Všetky informácie k Inšpekcii v sociálnych veciach aj s kontaktnými údajmi:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/inspekcia-socialnych-veciach/nova-web-stranka.html

Zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení :

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/345/20221101

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk