Hlavné menu

03.05.2023

ISP: Investície do raného vzdelávania pre deti zo znevýhodneného prostredia sa nám vrátia

Návratnosť investícií do ľudského kapitálu je vyššia v detskom veku ako v dospelosti. Verejné politiky mnohých krajín preto kladú dôraz na včasnú intervenciu pre deti so zdravotným či iným znevýhodnením.
 

Na základe skúseností zo zahraničia má kvalitné rané vzdelávanie pozitívny vplyv predovšetkým na deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia. V tejto skupine možno očakávať najvyššiu návratnosť vynaložených prostriedkov. Vyplýva to z analýzy Inštitútu sociálnej politiky na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Analýza zároveň prináša odporúčania pre zvýšenie kvality vzdelávania a starostlivosti o deti v ranom veku.

Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov sú na Slovensku v súčasnosti považované najmä za nástroj na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života. Analýza Inštitútu sociálnej politiky odporúča, aby sa tento pohľad rozšíril aj o vzdelávací rozmer u týchto detí. Odrazí sa to v ich lepšom štarte do života. Potrebné je preto zachovať a posilniť sociálnu funkciu týchto zariadení, zabezpečiť ich dostatočnú kapacitu na základe reálneho dopytu po tomto type starostlivosti a tiež monitorovať a zvyšovať kvalitu zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov. „Potrebujeme venovať špeciálnu pozornosť tomu, aby najmenšie deti zo znevýhodneného prostredia mali rovnaký prístup k ranému vzdelávaniu. Musíme aktívne pomáhať týmto deťom, odstraňovať finančné a iné bariéry, aby boli súčasťou programov formálneho vzdelávania a starostlivosti v ranom veku, “ uvádza autorka štúdie Katarína Gajdošová.

Problematikou raného vzdelávania a prístupu k nemu sa zaoberajú aj strategické dokumenty z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Zlepšiť prístup k formálnemu vzdelávaniu v ranom veku by mala pomôcť aj implementácia Národnej stratégie rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030 ( Detail materiálu | Portal OV (gov.sk) ) a Národného akčného plánu Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030 ( Legislatívny proces - SLOV-LEX ).

Podrobnejšie informácie nájdete v analýze ISP „Ako zabezpečiť každému dieťaťu čo najlepší štart? Systém služieb raného vzdelávania a starostlivosti o deti do 3 rokov ako súčasť rodinnej politiky“ https://institutsocialnejpolitiky.sk/wp-content/uploads/2023/05/ako_zabezpecit_kazdemu_dietatu_co_najlepsi_start_isp_2023.pdf

O Inštitúte sociálnej politiky

Inštitút sociálnej politiky je hlavný analytický a poradný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Venuje sa analýzam sociálnych politík, politík zamestnanosti a trhu práce, aby vláde aj širokej verejnosti prinášali spoľahlivé odporúčania, ktoré vedú k tvorbe kvalitných verejných politík. Viac informácii o inštitúte nájdete na https://institutsocialnejpolitiky.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk