Hlavné menu

16.04.2024

Konferencia k výzvam programu CERV 2021-2027: Príležitosť pre žiadateľov o financie a kvalitné riešenia pre Slovensko

Národný kontaktný bod programu CERV 2021-2027 (Občania, rovnosť, práva a hodnoty) v Slovenskej republike pozýva na úvodnú konferenciu pre potenciálnych žiadateľov o možnostiach čerpania finančných prostriedkov. Informačné stretnutie k aktuálnym i plánovaným výzvam sa bude konať 26. apríla 2024 v Hoteli Bôrik v Bratislave. Cieľom je posilniť účasť občianskych organizácií v programe a zlepšiť kvalitu projektových žiadostí.
 

Informácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov, ako aj odborné konzultácie a odporúčania pre efektívnu implementáciu projektov na Slovensku prinesie konferencia Národného kontaktného bodu SK CERV (Občania, rovnosť, práva a hodnoty) v Slovenskej republike.

Súčasťou podujatia budú informácie o programe CERV 2021-2027 a národnom kontaktnom bode v Slovenskej republike, ako aj praktické informácie o aktuálnych a plánovaných výzvach. Účastníci konferencie budú mať priestor aj na výmenu skúseností a osvedčených postupov.

Program je určený pre organizácie občianskej spoločnosti pôsobiace na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni, ako aj pre iné zainteresované strany, ktoré môžu požiadať o financovanie z programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty. Cieľom konferencie je zvýšiť mieru ich zapojenia, predovšetkým v regiónoch s doterajšou nižšou účasťou, ako aj zlepšiť kvalitu predkladaných projektových žiadostí.

Oblasti, ktoré možno z programu financovať, zahŕňajú projekty súvisiace s rovnosťou a právami, ako aj zapojením a participáciou občanov a bojom proti všetkým formám násilia. Podporované aktivity obsahujú širokú škálu činností vrátane školení, workshopov, seminárov, tvorby metodických materiálov a príručiek, zberu údajov a výskumu, organizáciu kultúrnych podujatí, ako aj poskytovania bezplatného poradenstva a cielených podporných služieb.

Typická dĺžka podporených projektov sa pohybuje od 12 do 24 mesiacov, s maximálnou dobou trvania 48 mesiacov. Výška grantu je individuálna, pri mnohých sa pohybuje v minimálnej sume 100 000 EUR. Celková suma určená na granty v roku 2024 bude závisieť od úspešnosti jednotlivých žiadateľov. V roku 2021 táto suma dosiahla 1 025 307,71 miliónov EUR, v roku 2022 predstavovala 6 418 836,56 miliónov EUR a v minulom roku boli z programu podporené projekty v celkovej hodnote 1 921 037,64 miliónov EUR.

Informačné stretnutia sa budú konať v 3. a 4. štvrťroku 2024 aj na strednom a východnom Slovensku. Podrobnosti budú zverejnené aj na facebookovej stránke Národného kontaktného bodu SK CERV 2021-207 https://www.facebook.com/profile.php?id=61556576937005 a na jeho instagramovom profile https://www.instagram.com/nkbskcerv/

Viac o programe CERV

Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty", teda „Citizens, Equality, Rights & Values" (CERV) je od roku 2021 súčasťou portfólia grantových schém Európskej komisie .

Skladá sa zo štyroch oblastí:

  1. Hodnoty Únie – ochrana a podpora hodnôt Únie
  2. Rovnosť, práva a rodová rovnosť – presadzovanie práv, nediskriminácia a rovnosť vrátane rodovej rovnosti a podpora uplatňovania rodového hľadiska a nediskriminácie
  3. Angažovanosť a participácia občanov a občianok – podpora angažovanosti a účasti obyvateľstva na demokratickom živote Únie, výmena skúseností medzi občanmi a občiankami rôznych členských štátov a zvyšovanie povedomia o spoločnej európskej histórii.
  4. Daphne – prevencia a boj proti rodovo podmienenému násiliu a násiliu páchanému na deťoch
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk