Hlavné menu

09.03.2023

Legislatívna zmena: Aktivačné práce budú pomáhať adresne a účinne

Od 1. apríla začne platiť v oblasti aktivačných prác zásadná legislatívna zmena. Cieľom rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny je zlepšiť efektivitu a adresnosť pri používaní financií na aktivačné práce a zvýšiť motiváciu ľudí bez práce nájsť si zamestnanie.
 

Od apríla 2023 nadobudne účinnosť novela zákona číslo 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Kľúčovou zmenou je vypustenie paragrafu 12 odsek 3, písmeno b, body 5 a 6 z predmetného zákona, čo bude v praxi znamenať ukončenie jedného zo spôsobov, akým štát vypláca aktivačný príspevok nezamestnaným za vykonávanie aktivačných prác. Na základe tohto ustanovenia sa poskytuje príspevok ľuďom bez práce, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi a ktorí vykonávajú menšie obecné služby, alebo dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne.

Aktivačné prace boli zavedené ešte v roku 2004. Majú pomáhať nezamestnaným, aby si zachovali pracovné návyky, zvýšili svoju šancu uplatniť sa na trhu práce, alebo sa mohli jednoduchšie zaradiť do projektov úradov práce na zlepšenie zamestnateľnosti. Takéto práce majú spravidla podobu jednoduchých prác, ktoré vykonáva nezamestnaný pre obce, za čo mu je vyplácaný aktivačný príspevok. Okrem spomínaného zákona o pomoci v hmotnej núdzi upravuje vyplácanie príspevkov aj zákon o službách zamestnanosti.

„Spôsob, akým sú aktivačné príspevky upravené v legislatíve a fakt, že ich upravujú dva zákony, vytvára priestor pre vytvorenie začarovaného „paragrafového“ kruhu, ktorý má negatívny dopad na nezamestnaných aj na štátny rozpočet. Jednoducho povedané, nezamestnaní môžu dookola preskakovať medzi dvoma paragrafmi celé roky tak, že reálne zostávajú bez stabilného zamestnania, dostávajú však aktivačný príspevok. Po poradách s kolegami z úradov práce a aj na základe ich zistení z praxe sme sa rozhodli v tom urobiť poriadok, zlepšiť skutočnú pomoc pre nezamestnaných a podporovať ľudí v nachádzaní si stabilnej práce s pravidelným príjmom,“ vysvetľuje dôvody legislatívnej zmeny minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Dodáva, že rezort práce už má pripravenú náhradu za končiaci spôsob vyplácania aktivačných príspevkov.

Alternatíva 1: projekt Podpora udržania pracovných návykov- PUPN

Už od prvého apríla 2023 sa rozbehne projekt „Podpora udržania pracovných návykov (PUPN)“ , v rámci ktorého môže uchádzač o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi vykonávať aktivačnú činnosť. Aktivačná činnosť bude realizovaná formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj. Túto činnosť bude môcť uchádzač o zamestnanie vykonávať najviac počas 6 kalendárnych mesiacov v rozsahu najmenej 64 a najviac 80 hodín mesačne (minimálne 16 a najviac 20 hodín týždenne), ktorý okrem dávky v hmotnej núdzi dostane aj aktivačný príspevok vo výške 75,70 €.

Organizátori budú mať nárok na príspevok na úhradu časti nákladov súvisiacich s výkonom aktivačnej činnosti, ako aj na príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť v rámci projektu.

Alternatíva 2: národný projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie – Opatrenie č. 2

Na organizovanie aktivačných prác môžu obce, mestá a nimi zriadené organizácie už teraz využívať národný projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - Opatrenie č. 2. Je zameraný na aktiváciu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vrátane dlhodobo nezamestnaných ľudí. Je zameraný na vykonávanie odbornejších pracovných činností akými sú napríklad pomoc v školských, zdravotníckych zariadeniach, administratívna činnosť, pomoc v domovoch sociálnych služieb a podobne. Finančný príspevok sa poskytuje znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie tri až päť mesiacov vo výške životného minima, t. j. pre rok 2023 vo výške 234,42 € mesačne.

Okrem toho má nárok na príspevok aj zamestnávateľ, teda mesto, obec alebo nimi zriadené organizácie. Ten slúži na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivácie a na poskytovanie príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca - koordinátora.

Podľa Milana Krajniaka budú mať mnohí nezamestnaní v porovnaní s dneškom lepšie podmienky pri výkone aktivačných prác, budú pre nich motivujúcejšie a vďaka zmene sa podstatne zlepšia ich šance na uplatnenie sa na trhu práce.

Výber z viac ako 90-tisíc voľných pracovných miest

Ak sa nezamestnaný nechce spoliehať na podporu zo strany štátu, môže využiť ponuku na trhu práce. Počet voľných pracovných miest na Slovensku sa v posledných mesiacoch pohybuje na mimoriadne vysokých úrovniach. Aktuálne si nezamestnaní môžu vyberať z ponuky obsahujúcej viac ako 90-tisíc voľných pozícií. Takmer 9-tisíc z nich je určených pre osoby s nízkou kvalifikáciou alebo bez kvalifikácie.

„Ekonomika napriek inflácii a energetickej kríze neustále vytvára nové pracovné miesta, čo je skvelá správa. Som presvedčený, že do veľkej miery je to vďaka adresne, vecne a efektívne poskytnutej pomoci zo strany štátu a dobrých nástrojoch politiky zamestnanosti, ako aj v podobe projektu Prvá pomoc alebo podpory v čase skrátenej práce,“ uzatvára štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer.

Na stiahnutie:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk