Hlavné menu

23.05.2023

Lepšia dostupnosť a viac kapacít v sociálnych službách vďaka úspešnej výzve z Plánu obnovy a odolnosti SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti, tzv. ostrá výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR. Určená je pre žiadateľov, ktorí sa zapojili do 1. kola tejto výzvy a predložili svoje projektové zámery. Doposiaľ doručili spolu 307 projektových zámerov. Určený balík finančnej podpory vo výške 176 miliónov eur bude možné použiť na výstavbu nových a rekonštrukciu či modernizáciu existujúcich zariadení sociálnych služieb. Cieľom je zlepšiť prístup a predovšetkým kvalitu poskytovaných sociálnych služieb pre občanov v menších zariadeniach komunitného, resp. rodinného typu.
 

Posilnenie kapacít a nové sociálne služby v komunitných zariadeniach
Žiadatelia z 1. kola výzvy sa môžu prihlásiť do tzv. ostrej výzvy a uchádzať sa o finančné prostriedky na realizáciu predložených projektových zámerov, ktoré spĺňajú požadované podmienky. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti je určená pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Zapojiť sa môžu vyššie územné celky (VÚC), obce, mestá, neziskové organizácie, združenia, a cirkev. Finančný balík z Plánu obnovy a odolnosti SR umožní navýšiť kapacity ambulantných a pobytových sociálnych zariadení komunitného typu, ktoré zabezpečujú starostlivosť o klientov. Vďaka tomu sa bude môcť časť klientov presunúť z veľkokapacitných zariadení do menších, ktoré im ponúknu prostredie aj starostlivosť rodinného typu.

„Ako som uviedla pri svojom nástupe do funkcie ministerky práce, mojou prioritou je zabezpečenie plnenia míľnikov z plánu obnovy, pretože nám umožňujú zlepšovanie fungovania sociálnych služieb . Rovnako je mojou prioritou starostlivosť o tých najzraniteľnejších, ktorí našu pomoc potrebujú a sú na ňu odkázaní. A práve ľudia v zariadeniach sociálnych služieb si zaslúžia našu starostlivosť, záujem a pocit bezpečia. Aj táto výzva je príkladom, že vďaka financovaniu z Plánu obnovy a odolnosti SR, je možné zabezpečiť, že komunitné sociálne služby budú čo najbližšie k občanom. V jednotlivých regiónoch pribudnú stovky nových miest a ľuďom odkázaným na starostlivosť poskytneme bezpečné prostredie a podmienky, vďaka ktorým sa k nim dostane individuálna starostlivosť v komunitách ,“ uviedla ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.

„Jedným z cieľov plánu obnovy je pripraviť Slovensko na starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej starostlivosti. Som rada, že vďaka výzvam z plánu obnovy sa môže Slovensko výrazne posunúť v kvalite poskytovania sociálnej starostlivosti, ktorá sa zameriava najmä na komfort klientov a kladie dôraz na potreby každého jednotlivca,“ doplnila Lívia Vašáková, vicepremiérka pre Plán obnovy a odolnosti SR a využívanie eurofondov.

Rozvoj sociálnych služieb a nové miesta pre klientov vo všetkých krajoch
Vďaka výzve z Plánu obnovy vznikne vo všetkých krajoch Slovenska spolu 2 357 nových miest v zariadeniach sociálnych služieb. Konkrétne budú vznikať zariadenia pre ambulantné sociálne služby v počte 1024 nových miest, nízkokapacitné pobytové sociálne služby do 12 miest, ktoré poskytnú spolu 613 nových miest pre klientov. Tretím typom zariadení sú sociálno – zdravotné zariadenia s kapacitou do 30 miest. Tie rozšíria kapacity v zariadeniach o celkovo 720 nových miest. Žiadateľom z 1. kola, ktorí sa zapoja do ostrej výzvy, budú po splnení stanovených podmienok poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu výstavby alebo modernizáciu konkrétneho typu zariadenia. Tá musí byť ukončená najneskôr do 30. apríla 2026.

Juraj Káčer, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: „Už dnes vieme povedať, že vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov je veľmi úspešná a je o ňu evidentný záujem. Doteraz zaslané projektové zámery na výstavbu či rekonštrukciu zariadení sociálnych služieb už teraz prevyšujú 3-násobok miest oproti plánovanej naplnenosti, teda k tomu, čo vieme finančne pokryť vďaka finančnému balíku z Plánu obnovy a odolnosti SR. Musíme férovo povedať, že im budeme môcť vyhovieť len do vyčerpania tohto balíka.“

Transparentné podmienky pre žiadateľov a pozitívny vplyv na životné prostredie
Jednou z hlavných podmienok pre žiadateľov je dlhodobá udržateľnosť, ktorá vyžaduje poskytovanie sociálnych služieb v objekte po dobu 10 rokov od začiatku poskytovania danej služby. Ďalšie podmienky zahŕňajú právoplatné stavebné povolenie ako aj žiadosť v súlade s projektovým zámerom. Okrem zvýšenej kvality a dostupnosti sociálnych služieb, v prípade renovácie budov, projekty musia dosiahnuť priemernú úsporu energie vo výške 30 %. Toto úsporné opatrenie prispeje k ochrane a udržateľnosti životného prostredia.

Ostrá výzva ako ústretový krok smerom k žiadateľom
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyšlo všetkým oprávneným žiadateľom v ústrety vytvorením dvojkolovej výzvy. V prvom kole hodnotiaca komisia posudzuje projektové zámery. Žiadatelia môžu prípadné nedostatky a chyby opraviť. Následne sa môžu uchádzať o finančné prostriedky pre svoje projekty a prihlásiť sa do ostrej výzvy.

Informačné semináre – podpora pre úspešnú realizáciu projektov
Ministerstvo práce rovnako pripravuje online seminár pre všetkých žiadateľov v ostrej výzve. Plánovaný je v termínoch 30. a 31. mája 2023. Seminár poskytne všetkým žiadateľom priestor na vysvetlenie podmienok a odpovie na všetky otázky, s cieľom pomôcť im úspešne a načas realizovať projekty.

Všetky podrobnosti aj s otázkami sú zverejnené na webovej stránke ministerstva práce: Komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť - MPSVR SR (gov.sk)

Otázky je možné klásť aj prostredníctvom emailu na: komponent13@emloyment.gov.sk

Plán obnovy a odolnosti SR prináša nové finančné možnosti v oblasti poskytovania sociálnych služieb, konkrétne prostredníctvom Komponentu 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť. Tieto opatrenia zahŕňajú reformy a kroky, ktoré sa zameriavajú na prijímateľov sociálnych služieb v súlade s medzinárodnými ľudsko-právnymi záväzkami Slovenskej republiky. Medzi reformy patrí Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, Reforma posudkovej činnosti a Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu. Opatrenia majú za cieľ podporiť budovanie nových komunitných služieb a zlepšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Viac informácií aj na stránke ministerstva práce:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/

Na stiahnutie:

SPÚŠŤAME OSTRÚ VÝZVU PRE FINANCOVANIE ROZŠÍRENIA KAPACÍT KOMUNITNEJ STAROSTLIVOSTI

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk