Hlavné menu

11.05.2022

Lex Ukrajina 3 podporí starostlivosť o deti aj odídencov so zdravotným postihnutím

Vláda SR na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnes odobrila ďalšie opatrenia v sociálnej oblasti v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Ide o riešenia problematických oblastí, ktoré sa usadením utečencov na území Slovenska vyskytli a nedali sa predvídať. Rezort práce preto prináša efektívne riešenia ako poskytnúť ďalšiu pomoc. Umožní vznik detských skupín a podporí zvýšenie kapacít v centrách pre deti a rodiny. Postavenie ľudí so zdravotným postihnutím z Ukrajiny u nás sa zlepší tým, že získajú možnosť užívať vrátené kompenzačné pomôcky.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) považuje za jednu z prioritných oblastí svojej sociálnej a rodinnej politiky podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života, vytváranie priaznivých podmienok pre ochranu záujmov rodín s malými deťmi, ich rozvoj a podporu rodičovstva.

Nedostatočné kapacity zariadení starostlivosti o deti v pracovných dňoch v pracovnom čase tak posilnia detské skupiny. Znamená to, že fyzická osoba môže poskytovať starostlivosť o dieťa v detskej skupine v domácom prostredí (alebo inom približujúcom sa domácemu prostrediu). Starostlivosť môže poskytovať najviac 4 deťom od narodenia po začiatok povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. V detských skupinách sa poskytujú základné úkony starostlivosti o dieťa a záujmová činnosť. Ide o základné poskytovanie starostlivosti o dieťa, a to bez poskytovania alebo zabezpečovania ďalších odborných činností, ktorými sú najmä výchova a vzdelávanie. Táto forma predstavuje alternatívu a dáva rodičovi možnosť rozhodnúť sa akú formu starostlivosti pre svoje dieťa zabezpečí.

Cieľom je zabezpečiť formalizovanú starostlivosť o deti aj v oblastiach s nedostatočným počtom kapacít zariadení, alebo ak rodič preferuje menší kolektív detí v domácom prostredí. Starostlivosť poskytovaná v detskej skupine v domácom prostredí predstavuje formu starostlivosti o dieťa, ktorá flexibilnejšie reaguje na potreby rodičov a je pre nich dostupnejšou. Starostlivosť v detskej skupine, ako sociálnu službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytuje fyzická osoba, ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, a to za odplatu. Výška príspevku starostlivosti o dieťa pre novú formu poskytovania starostlivosti v tzv. detských skupinách sa stanovuje na sumu najviac 160 eur mesačne.

Rezort práce chce vytvoriť aj podmienky pre ďalšie kapacity pre maloleté deti bez sprievodu z Ukrajiny v akreditovaných centrách pre deti a rodiny. Aktuálne starostlivosť o tieto deti riešia štátne centrá pre deti a rodiny. Dôsledky vojnového konfliktu však nie je možné predvídať a je preto potrebné vytvoriť priestor na zabezpečenie starostlivosti o vyšší počet maloletých detí bez sprievodu aj v akreditovaných subjektoch.

Doteraz sa akreditované centrá pre deti a rodiny do pomoci deťom z Ukrajiny nevedeli zapojiť pre aktuálny zákonom stanovený mechanizmus poskytovania finančných prostriedkov.

Starostlivosť o maloleté deti - obete vojnového konfliktu je totiž náročná. Je potrebná intenzívna odborná práca špecificky orientovaná na traumu z vojny. Tiež je nutné zabezpečiť komunikáciu v cudzom jazyku, aby sa mohla zaistiť psychologická pomoc, či kontakt s príbuznými. Práve takáto intenzívna odborná pomoc prináša so sebou zvýšené výdavky. Navyše, zapojenie akreditovaných centier pre deti a rodiny umožní Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny do budúcnosti flexibilne a adresne reagovať aj pri iných neočakávaných, mimoriadnych, resp. núdzových situáciách (napr. pandémia).

Zmeny nastávajú aj v prípade pomoci pre ľudí so zdravotným postihnutím prichádzajúcich z Ukrajiny. Novelou zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (z. č. 447/2008 Z. z.) sa rozširuje okruh osôb, ktorým je možné poskytovať vrátené pomôcky a zdvíhacie zariadenia o osoby, ktorým poskytuje Slovenská republika dočasné útočisko. Užívateľom vrátenej pomôcky alebo zdvíhacieho zariadenia tak môže byť fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ak sa jej poskytuje dočasné útočisko alebo je žiadateľom o azyl alebo doplnkovú ochranu a poskytovanie dočasného útočiska jej zaniklo z dôvodu žiadosti o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany.

V súčasnosti je na Slovensku vyše 480 vrátených kompenzačných pomôcok, ktoré sú uskladnené na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Ide o mechanické či elektrické vozíky, ďalšie pomôcky pre postihnutia pohybového aparátu, zdvíhacie zariadenia a pomôcky pre osoby so zrakovým a sluchovým poškodením, pričom treba brať do úvahy ich čiastočnú opotrebovanosť.

Od 1. mája majú tiež opatrovatelia, ktorí sa starajú o ukrajinských utečencov so zdravotným postihnutím, nárok na finančnú podporu od medzinárodných organizácií - UNICEF a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Výška finančnej podpory pre opatrovateľa je stanovená na 508 EUR/mesačne.

LINK na zmeny v súvislosti s prijatým zákonom Lex Ukrajina III:

Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk