Hlavné menu

31.01.2022

Medzinárodné stretnutia vedenia rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny

27. januára sa minister práce, štátny tajomník a štátna tajomníčka zúčastnili dôležitých medzinárodných stretnutí.
 

Neformálne stretnutie s podpredsedníčkou Európskej komisie

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak sa dnes, 27. januára, stretol s podpredsedníčkou Európskej komisie Dubravku Šuica. Počas pracovného obeda sa venovali témam spojeným s rodinnou politikou, dôchodkovou reformou, demografiou, ale diskutovali aj o témach predprimárneho vzdelávania detí a neželaného,, odlivu mozgov“ z krajiny. Spoločne diskutovali o dôležitých zmenách v týchto oblastiach, realizovaných na Slovensku a v Európe. Hovorili o novom finančnom príspevku tzv. tehotenskom, predĺžení ochrannej lehoty pre ženy, ktoré otehotnejú do šiestich mesiacov od zániku nemocenského poistenia, o novom inštitúte „otcovskej dovolenky“, ale aj o navrhovanom rodičovskom bonuse.

„Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom Programovom vyhlásení pre roky 2021-2024 zaviazala, že bude podporovať rodinu, ktorá je základnou bunkou spoločnosti a hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Od roku 2024 bude štát garantovať miesto v škôlke pre všetky deti od troch rokov. Mnohé deti doposiaľ z kapacitných dôvodov túto možnosť nemali. Vzdelávanie detí od útleho veku považujeme za dôležité a vďaka novele zákona tak podporíme aj matky v návrate do práce. Podporu rodiny vnímam ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja“, podotkol minister Krajniak.

Samit o ekonomickej zodpovednosti

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Boris Ažaltovič sa dnes, 27. januára, zúčastnil Samitu o ekonomickej zodpovednosti. Stretnutie prebehlo formou videokonferencie v rámci maďarského predsedníctva vo V4, na ktorom sa zúčastnili: minister pre ľudské zdroje Miklós Kásler (Maďarsko), Paweł Wdówik štátny tajomník pre rodinu a sociálnu politiku (Poľsko) a Marian Jurečka podpredseda vlády a minister práce a sociálnych vecí (Česká republika).

Medzinárodná konferencia pod názvom Érték Vagy! /Si cenný!/ predstavuje platformu na výmenu myšlienok, osvedčených postupov a posilnenie spolupráce na medzinárodnej úrovni. Slovensko predstavilo plán ako podporiť zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím a ako im sprostredkovať zamestnávanie, odborné poradenské služby poskytované úradmi práce a inými špecializovanými inštitúciami, a to najmä vytvorením nových nástrojov a metód sprostredkovania zamestnania pre osoby so zdravotným postihnutím, informačno-poradenských a odborných poradenských služieb.

Ministerská konferencia európskych ministrov zodpovedných za autonómiu a starnutie starších ľudí

Štátna tajomníčka ministerstva práce Soňa Gaborčáková sa dnes, 27. januára, zúčastnila videokonferencie organizovanej Francúzskym predsedníctvom Rady Európskej únie. Diskusia bola zameraná na spôsoby, ako predchádzať strate autonómie starších ľudí.

Cieľom stretnutia bolo prispôsobiť preventívne opatrenia pre starších ľudí, ako podpora aktívneho starnutia a udržiavanie kroku s vhodnou fyzickou aktivitou, školenie v oblasti digitálnych technológií, povzbudenie ľudí, aby naďalej žili doma. Rovnako dôležitá je aj osveta medzi opatrovateľmi vo forme školenia v oblasti prevencie a identifikácie rizikových situácií.

Podpora „zdravého starnutia“ je jednou s priorít Európskej únie. Vo februári 2021 Európska komisia po verejnej konzultácii o problémoch demografického prechodu a starnutia zverejnila „Zelenú knihu o starnutí,” ktorá pripomína, že prevencia a podpora zdravia a zdravého životného štýlu sú neoddeliteľnou súčasťou pomoci pre starnúcu populáciu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk