Hlavné menu

07.10.2022

Medzirezortná spolupráca prináša konkrétne výsledky v prospech detí a rodín

Pod záštitou štátnej tajomníčky Soni Gaborčákovej na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR pôsobí komisia, ktorej úlohou je identifikovať problémy v možnostiach pomoci dieťaťu a rodine pred podaním návrhu na súd na uloženie tzv. pobytového výchovného opatrenia, nariadenie neodkladného opatrenia a nariadenie ústavnej starostlivosti. Cieľom je stanoviť pravidlá postupov a metodík pre zlepšenie praxe tak, aby vynímanie detí z biologických rodín bolo skutočne využívané len ako krajné riešenie situácie dieťaťa.
 

Vynímanie detí z biologických rodín je vysoko citlivá problematika. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny proaktívne monitoruje a hodnotí postupy práce v tejto oblasti. Aj to prispieva k eliminovaniu chybovosti postupov, ale prináša tiež príklady úspešnej praxe, ktoré sa môžu ihneď transformovať do ďalších metód. Dôvodom ku zriadeniu komisie pod vedením štátnej tajomníčky Soni Gaborčákovej boli výstupy práce odborných tímov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Centrom ich monitoringu bolo zameranie na prehodnotenie toho, či boli vyčerpané všetky dostupné možnosti riešenia nepriaznivej situácie detí, či boli opatrenia prijímané adresne, či ich výkon smeroval k dosiahnutiu cieľa s dôrazom na najlepší záujem dieťaťa. Odborné tímy hodnotili anonymizované informácie z prípadov maloletých detí, ktoré boli umiestnené do zariadení na výkon opatrení. Sumár záverov z práce odborných tímov smeruje nielen k praxi úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj k súdnej praxi, k zdravotníctvu, k školstvu, či praxi samospráv.

Vstupné námety a postrehy sa stali podnetom na medzirezortné diskusie, ktorých sa zúčastňujú zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR, Generálnej prokuratúry SR, Prezídia policajného zboru SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Asociácie rodinných sudcov, Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov ako aj zástupcovia neštátneho sektora, ktorý pôsobí v tejto oblasti (občianske združenie NÁVRAT, Úsmev ako dar a Liga ochrany detí).

Prácou zúčastnených sa identifikovali základné problémové oblasti a to tak v legislatíve ako aj v oblasti praktického výkonu a sformulovali sa návrhy riešení. V súčasnosti má komisia prvé výsledky. Problémové oblasti, ktoré komisia identifikovala v Civilnom mimosporovom poriadku boli premietnuté v konkrétnych návrhoch na zmenu a doplnenie Civilného mimosporového poriadku, ktorého novelu aktuálne v druhom čítaní prerokováva Národná rada Slovenskej republiky. Navrhnuté zmeny a doplnenia výrazným spôsobom ovplyvnia najmä prax neodkladných opatrení, ktoré by mali mať po novom limitovanú dĺžku trvania v prípadoch, ak bolo dieťa umiestnené v zariadení. Významnými novinkami sú aj určenie desaťdňovej lehoty na rozhodnutie o návrhu na zrušenie neodkladného opatrenia a tiež, že zmena bydliska maloletého z dôvodu umiestnenia v zariadení na základe rozhodnutia súdu nie je dôvodom na zmenu miestnej príslušnosti súdu.

„Cieľom komisie bolo stanoviť pravidlá metodík pre zlepšenie praxe tak, aby vynímanie detí z biologických rodín bolo skutočne využívané ako krajné riešenie. Gro náročnej práce bolo v čase, keď každý riešil COVID. Aj v pre tento dôvod to nebolo jednoduchí, ale máme dôležité prvé odporúčania. Členovia komisie si nielenže plnili monitorovaním konkrétnych prípadov svoje úlohy, ale zároveň mali na prvom mieste záujem deťom pomôcť. Verím, že hoci nás čaká ešte veľa práce, na tomto príklade práce a spolupráce sa ukazuje, aké je dôležité nezastaviť sa, aj keď sa v spoločnosti riešia iné priority,“ konštatovala štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková.

Predložené opatrenia malými krokmi prinášajú veľké pozitívum pre maloleté dieťa a jeho návrat k rodine. Umiestnenie dieťaťa má byť dočasné a ukončené hneď ako to okolnosti umožnia. Konečným cieľom má byť sanácia rodinného prostredia a opätovné prevzatie rodičovskej zodpovednosti rodičov.

Úspešné legislatívne návrhy sú medzníkom pokračujúcej práce komisie. Komisia a medzirezortná spolupráca pokračuje v hľadaní riešení, legislatívnych iniciatívach a tiež rokovaniach s ďalšími dôležitými partnermi v téme ochrany detí. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa druhú fázu analýzy – overovania konkrétnych prípadov.

Medzirezortná práca skutočne prináša konkrétne výsledky v prospech detí a rodín a monitorovanie a hodnotenie postupov práce, ku ktorej proaktívne pristúpilo Ústredie PSVR, sa premieta nielen v eliminácii chybovosti postupov, ale prináša aj príklady úspešnej dobrej praxe, ktoré sa môžu ihneď transformovať do postupov.

Zúčastnené strany sa budú problematikou naďalej intenzívne zaoberať a svoje skúsenosti a vedomosti si dovzdávajú na rôznych odborných konferenciách a stretnutiach. Napríklad už v týchto dňoch sa uskutočnila dvojdňová Konferencia o Ochrane najlepšieho záujmu dieťaťa v procese jeho vynímania z rodiny v Piešťanoch.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk