Hlavné menu

12.06.2023

Mimoriadne zvýšime finančný príspevok pre zariadenia sociálnych služieb o vyše 7 miliónov eur v tomto roku

Od 1. júla 2023 štát mimoriadne zvýši finančný príspevok z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na poskytovanie sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Aktuálne schválené nariadenie vlády SR iniciované rezortom práce zvýši príspevok o 7 percent mesačne pre zariadenia podmienené odkázanosťou a pre zariadenia krízovej intervencie. Ide o reakciu na energetickú krízu a medziročný nárast miery inflácie. Mimoriadny nárast pocítia zariadenia verejných poskytovateľov na lokálnej úrovni i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
Na obdobie tretieho a štvrtého štvrťroka 2023 rezort práce na tento účel vyčlení viac ako 7,2 milióna eur.
 

„Som veľmi rada, že vláda, ktorej som súčasťou, ako prvú plní jednu zo svojich priorít, a tou je pomoc najzraniteľnejším. A práve viac ako 30-tisíc klientov v zariadeniach sociálnych služieb si zaslúži našu starostlivosť, záujem a pocit bezpečia. Uvedomujem si, že poskytovatelia sociálnych služieb citeľne vnímajú dopady kríz. Mimoriadnym navýšením príspevkov o 7 percent ešte v tomto roku chceme zabrániť ohrozeniu dostupnosti poskytovaných služieb. Rovnako chceme zamedziť, aby sa zvýšenie nákladov premietlo do zvýšenia úhrad za poskytovanú službu s dopadom na ľudí odkázaných na pomoc. Zdôrazním, že poskytovatelia nemusia o tieto peniaze žiadať a dostanú oznámenie o zmene výšky príspevku od júla,“ uviedla ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.

Rezort práce týmto krokom reflektuje na pretrvávajúcu situáciu spojenú s dopadmi energetickej a inflačnej krízy. Navýšenie o 7 % oproti súčasnej výške finančného príspevku poskytovaného z rozpočtu ministerstva už od 1.júla 2023 zároveň odpovedá aj na nepokrytý nárast prevádzkových nákladov na poskytovanú sociálnu službu v rozpočtovom roku 2023. Zvýšenie finančných príspevkov počas rozpočtového roka je možné vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu.

Ministerstvo práce tak prostredníctvom mimoriadneho balíka vo výške 7,2 milióna eur podporí v druhom polroku 2023 viac ako 30-tisíc miest v zariadeniach podmienených odkázanosťou v pobytovej i ambulantnej forme a viac ako 2-tisíc miest v zariadeniach krízovej intervencie.

Napríklad v prípade pobytovej formy sociálnej služby sa finančný príspevok v najvyššom, VI. stupni odkázanosti zvýši o 47 eur na celkom 725 eur/miesto/mesiac, v prípade poskytovanej ambulantnej starostlivosti je to v rovnakom stupni odkázanosti nárast o 32 eur, t.j celkom 484 eur/miesto/mesiac.

Zariadenia krízovej intervencie, teda nocľahárne, útulky či zariadenia núdzového bývania si od 1.júla 2023 prilepšia na každé miesto o 19 eur, čo predstavuje 292 eur mesačne.

Práve nárast príspevku na jednotlivé miesta v zariadeniach o 7 % má zabezpečiť funkčnosť a udržateľnosť dnes poskytovaných sociálnych služieb. Rovnako tak zmierniť dopady, aby sa zvýšené náklady nepremietli do úhrady za poskytovanú službu, čo by mohlo ohroziť samotnú dostupnosť týchto služieb pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

Nariadenie nadobúda účinnosť od 1. júla 2023, a to vzhľadom na mechanizmus štvrťročného vyplácania a zúčtovávania poskytovaných finančných príspevkov podľa zákona o sociálnych službách.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách podieľa na spolufinancovaní vybraných druhov sociálnych služieb. Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a v zariadeniach krízovej intervencie sa určuje v súlade s doposiaľ uplatňovaným valorizačným mechanizmom. Ide o jeden zo zdrojov spolufinancovania sociálnej služby, ktorý pokrýva časť ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a prevádzkových nákladov v zariadeniach krízovej intervencie u verejných aj neverejných poskytovateľov.

Mimoriadne navýšenie finančného príspevku od 1. júla 2023

Zariadenia sociálnych služieb – pobytová forma

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto

v zariadení sociálnych služieb na rok 2023

Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb po zvýšení o 7 %

(po matematickom zaokrúhlení)

Zvýšenie finančného príspevku

pre zariadenia sociálnych služieb

(od 1. júla 2023)

II. stupeň

129 eur

138 eur

+ 9 eur

III. stupeň

291 eur

311 eur

+ 20 eur

IV. stupeň

388 eur

415 eur

+ 27 eur

V. stupeň

549 eur

587 eur

+ 38 eur

VI. stupeň

678 eur

725 eur

+ 47 eur

Mimoriadne navýšenie finančného príspevku od 1. júla 2023

Zariadenia sociálnych služieb – ambulantná forma

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto

v zariadení sociálnych služieb na rok 2023

Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb po zvýšení o 7 %

(po matematickom zaokrúhlení)

Zvýšenie finančného príspevku

pre zariadenia sociálnych služieb

(od 1. júla 2023)

II. stupeň

86 eur

92 eur

+ 6 eur

III. stupeň

194 eur

208 eur

+ 14 eur

IV. stupeň

259 eur

277 eur

+ 18 eur

V. stupeň

366 eur

392 eur

+ 26 eur

VI. stupeň

452 eur

484 eur

+ 32 eur

Viac informácií:

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/financne-prispevky-z-rozpoctu-mpsvr/

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk