Hlavné menu

10.06.2022

Minister práce ocenil osobnosti za rozvoj sociálnych služieb

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak odovzdal rezortné vyznamenania osobnostiam, s mimoriadnym prínosom pre sociálnu spravodlivosť a ich aktívnu úlohu na rozvoji sociálnej politiky. Keďže minulý rok prekazila odovzdávanie ocenení pandémia Covid-19, tento ročník v sebe spájal ocenenia za roky 2020 a 2021. Ocenenia zamestnancom rezortu odovzdal minister práce počas galavečera 9. júna 2022.
 

Tradičné udeľovanie rezortných vyznamenaní sú jedinečnou príležitosťou vyzdvihnúť úsilie, schopnosti, talent a obetavosť pracovníkov a pracovníčok v sociálnej oblasti na Slovensku. „Väčšina z dnes ocenených ľudí v rezorte pracuje dlhé roky. Niektorí celý život. A neviem, či sme zažili náročnejšie obdobie, ako boli posledné dva a až tri roky. Pandémia COVIDU sa aj vďaka oceneným, vďaka práci celého rezortu, nezmenila na pandémiu nezamestnanosti. Ľudia v domovoch sociálnych služieb urobili doslova nemožné, aby ochránili svojich klientov, vyplatili sme rekordné sumy na pomoc a podporu ľudom, ktorých pandémia pripravila o živobytie. Kam som sa počas krízy pozrel, tam som videl prácu šikovných a obetavých ľudí, ktorí venovali enormné úsilie, aby pomohli ľudom v jednej z najhorších kríz, v akej sa Slovensko ocitlo za posledných sedemdesiat rokov. Ďakujem vám. Využijem túto príležitosť, aby som sa zároveň na tomto mieste poďakoval aj vám, všetkým mojim kolegom a kolegyniam, po celom Slovensku za Vaše nasadenie a obetavosť,“ uviedol v príhovore minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

„Vypočul som si množstvo príbehov osobností, ktoré si zaslúžia ocenenie, a je veľmi ťažké si z nich vybrať. Vzorom nám môže byť napríklad Ján Rapan, ktorý po roku 1989 pracoval ako šéfinšpektor Konfederácie odborových zväzov a popri práci založil a štyridsať rokov viedol súťaž v BOZP pre stredné odborné školy, pričom nevynechal ani jeden ročník. Ten, kto je takto zanietený pre svoju prácu, že ešte aj popri tom organizuje pre mladých súťaže v tej istej oblasti, si myslím, že je naozaj príkladom človeka, ktorý si zaslúži naše uznanie,“ dodal minister.

Rezortné vyznamenania zamestnancom rezortu a významným osobnostiam za ich nadštandardné úsilie pri presadzovaní sociálnej spravodlivosti a aktívnej úlohe na rozvoji sociálnej politiky v Slovenskej republike počas rokov 2020 a 2021 boli udelené nasledovným osobnostiam:

Zlatá medaila

RNDr. Filip Guldan (systémový inžinier Sociálnej poisťovne) Už 27 rokov patrí medzi kľúčových zamestnancov a stará sa o spracovanie dôchodkovej agendy. V spolupráci so svojím tímom zabezpečuje a spravuje systémové podložie dôchodkového informačného systému Sociálnej poisťovne. Má za sebou výskum a publikačnú činnosť na medzinárodnej úrovni.

JUDr. Ján Kuča (odboru dôchodkového poistenia, pobočka Sociálnej poisťovne PO) V oblasti sociálneho zabezpečenia pôsobí už takmer 51 rokov. Dlhé roky zaúčal mladých kolegov a odovzdal životné skúsenosti, pôsobil ako školiteľ. K 31.3. ukončí pracovný pomer po 51 rokov ako legenda v oblasti dôchodkového poistenia, znalec všetkých zákonov a predpisov v danej oblasti.

Ing. Jiří Kurka (Technická inšpekcia) Bol aktívnym zamestnancom v oblasti ochrany práce. Pôsobil ako inšpektor bezpečnosti práce a v rokoch 1993 – 94 sa aktívne podieľal na vytvorení vtedajšej štátnej príspevkovej organizácie Technickej Inšpekcie. S jeho podporou sa stala prvým akreditovaným inšpekčným orgánom a členom Medzinárodnej konfederácie inšpekčných a certifikačných orgánov so sídlom v Bruseli.

Mgr. Boris Ažaltovič (bývalý štátny tajomník MPSVR SR) Vďaka jeho profesionalite, jedinečnému a zodpovednému prístupu ministerstvo dokázalo úspešne a rýchlo priniesť riešenie ekonomickej krízy v dôsledku pandémie COVID19. Rovnako sa osobne zaslúžil o zavedenie systému skrátenej práce, zníženie byrokracie a zlepšenie podnikateľského prostredia v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ján Rapan (odborník v oblasti BOZP) Založil a dlhé roky organizoval „Súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP“ (2022 - 40.ročník). Od roku 1981 pracoval na Slovenskom výbore odborového zväzu, neskôr pôsobil ako predseda združenia inšpektorov BOZP pri Konfederácii odborových zväzov SR. Svojej práci sa aktívne venoval až do roku 2006, kedy aj po odchode na dôchodok pôsobil ako zväzový inšpektor.

Mgr. Monika Turcovská (psychologička, ÚPSVAR HE) V náročnom období poskytla krízovú intervenciu pre prijímateľov sociálnych služieb v domove sociálnych služieb Osadné v krízových situáciách ako bol požiar a úmrtie riaditeľa zariadenia. Počas vianočných sviatkov neváhala prísť osobne do zariadenia a tak pomôcť klientom a zamestnancom DSS.

MUDr. Katarína Vašková (posudková lekárka, pobočka Sociálnej poisťovne PO) Aktívne prispela k rozvoju posudkového lekárstva na Slovensku, a to svojou vysokou odbornou erudovanosťou, koncepčným myslením, etickými vlastnosťami, ochotou pomáhať pri výchove mladých posudkových lekárov. Vo svojom odbore pôsobí už 41 rokov, vykonáva kontrolnú činnosť s sporných prípadoch, poskytuje poradenskú a konzultačnú činnosť. V r. 2021 dovŕšila jubilejných 70 rokov veku.

Strieborná medaila

Ing. Daniela Focková (generálna riaditeľka osobného úradu MSPVR SR) Od r. 2013 patrí medzi špičkových odborníkov UPSVAR. Na ústredí a úradoch zavádzala systém vzdelávania zamestnancov. Participovala na zlepšovaní komunikácie vo vzťahu k úradom. Svoje zručnosti spája s odborným a ľudským rozvojom v profesii riadiaceho pracovníka. Od r. 2021 pôsobí na MPSVR SR ako GR osobného úradu.

Mgr. Emília Gemeľová (ÚPSVAR NO) Jej dlhoročná práca s problémovými a náhradnými rodinami značne prispela k zlepšeniu kvality života mnohých rodín s deťmi. Pričom vždy hájila význam rodinného zázemia a väzby dieťaťa na rodičov. Aj vďaka jej profesionálnej práci, ktorú vykonáva viac ako 31 rokov a sanácii rodinného prostredia v okrese Námestovo sú len dve deti v nariadenej ústavnej starostlivosti.

Mgr. Jana Hricková (osobný úrad MPSVR SR) Ako pracovná psychologička prispieva k výberu vhodných zamestnancov. Aktívne sa podieľala na zavedení psycho-diagnostických vyšetrení, ktoré prispievajú k výberu vhodného kandidáta. Je iniciatívna, zodpovedná, obľúbená a rešpektovaná. Spolupracuje so všetkými organizačnými útvarmi MPSVR.

Ing. Eva Hrúzová (oddelenie vývoja IS dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa ) V Sociálnej poisťovni pôsobí už viac než 35 rokov. Je nezištne ľudská a ústretová. Do života uviedla významné projekty, ako projekt automatického vyhotovenia individuálnych rozhodnutí o nároku na dôchodok, projekt špeciálnej podpory na vykonanie exekučných zrážok z dôchodku, projekt elektronizácie likvidačných činností v oblasti dôchodkového poistenia.

Mgr. Renáta Lacková (vedúca informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne) Pred 30 rokmi začínala na dôchodkovom oddelení, kde získala cenné skúsenosti, ktoré dodnes využíva v práci ako vedúca informačno-poradenského centra. Pri tejto práci sa ukázala ako nezištná a úprimná v snahe pomôcť. Počas posledných dvoch náročných rokov dokázala motivovať vyčerpaných zamestnancov, ktorí pracovali v predĺžených úradných hodinách. Je to človek s veľkým srdcom, oddaný práci s ľuďmi a je príkladom pre všetkých.

Bc. Vladimíra Majerová (systémový analytik nemocenského poistenia, Sociálna poisťovňa) Počas pandémie prispela k implementácii pandemických dávok a k ich včasnému vyplácaniu, a to aj vďaka práci vo večerných hodinách a počas víkendov. Bola hlavným koordinátorom a realizátorom nastavenia systémov týkajúcich sa tehotenského a dlhodobo ošetrovného. V Sociálnej poisťovni pracuje už 25 rokov, pričom jej pracovné nasadenie a zanietenie pre prácu sú príkladné.

Ing. Peter Palaščák (riaditeľ odboru kontroly, NIP KE) Pred viac ako 20 rokmi začínal pôsobiť v oblasti inšpekcie práce, neskôr v problematike kontroly inšpekcie práce z pozície inšpektora, odborníka na BOZP a pracovnoprávne vzťahy na odborného zamestnanca NIP. Je prínosom pri tvorbe metodických postupov a legislatívnych návrhov na zmeny v oblasti inšpekcie práce, BOZP a pracovnoprávne vzťahy.

Ing. Zlata Prokopová (vedúca odboru nemocenského a úrazového poistenia, pobočka SP BB ) Na pozícii vedúcej vykonávala lektorskú činnosť, spolupracovala s rozhlasom a médiami. RTVS ju pozývala do priameho vysielania na celoštátnej úrovni v relácii FOKUS. Jej maximálnou snahou je v každom prípade občanom poradiť a pomôcť

Ing. Daniela Ritterová (hlavná inšpektorka práce, NIP KE) Dosiahla vynikajúce pracovné výsledky v oblasti inšpekcie práce, v ktorej pôsobí už od roku 2001. Prešla si viacerými pozíciami od inšpektorky práce cez odborného zamestnanca NIP, odborníka na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a pracovnoprávne vzťahy.

Bc. Miroslav Sabela (sekcia dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa) Pracuje v danej oblasti od roku 1982. Jeho pracovné zameranie zohráva významnú úlohu v celoslovenskom meradle, keďže vykonáva inštruktážnu kontrolu. Prispel k pripojeniu ústredia a pobočiek SP nielen na úrovni vedúcich zamestnancov. Je ochotný, pripravený nezištné radiť a pomáhať kolegom.

Ing. Janka Sasková (sekcia dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa) V Sociálnej poisťovni pôsobí od roku 1991. Celý pracovný život zasvätila dôchodcom a dôchodkom. Je autorkou procesnej analýzy výkonu dôchodkového poistenia, spolupracovala pri zrode informačných systémov a návrhov riešenia automatizovaného spracovania dôchodkovej agendy. Spolupracuje na príprave a realizácii projektov zameraných na automatizáciu procesov smerujúcich k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu rozhodovaniu o dôchodkových nárokoch žiadateľov.

Dagmar Slamková (odborný referent sociálneho poistenia, Sociálna poisťovňa BA) Je srdcom odboru dôchodkového poistenia pobočky SP v Bratislave. V danej oblasti pracuje od roku 1976.Stála pri všetkých organizačných zmenách, ku ktorým pristupovala vždy aktívne. Klienti sú a boli pre ňu životnou energiou. Je schopná poradiť si s každou životnou situáciou žiadateľa o dôchodok.

Mgr. Ing. Lucia Sojková (vedúca odd. pomoci v čase skrátenej práce, ÚPSVAR ) Stála pri realizácii nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce, tvorbe a príprave projektov, najmä v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce a vzdelávania zamestnancov a zároveň spolupracovala so zamestnávateľmi a partnermi na trhu práce. Ocenenie si zaslúžila za mimoriadne nasadenie a obetavé riešenie úloh, metodiky a monitoringu projektov zameraných na podporu udržania pracovných miest v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu.

Mgr. Kristína Trnavská (námestníčka sekcie ekonomiky, ÚPSVAR) V rezorte pracuje od roku 2009, kedy začínala na UPSVAR v Rimavskej Sobote. V súčasnosti je vedúcim zamestnancom na manažérskej pozícii. Svojou pracovitosťou a tvorivosťou, nielen vo svojej vecnej pôsobnosti, je pre svoj tím príkladom, inšpiráciou a vzorom odbornosti a ľudskosti zároveň.

Mgr. Barbora Vávrová ( MPSVR SR) Vďaka jej profesionalite, dôslednosti, skúsenostiam, organizačným schopnostiam, mimoriadnemu nasadeniu nad rámec pracovných povinností a zodpovednému prístupu ministerstvo úspešne zvládlo legislatívny proces aj samotnú realizáciu projektu a koncom roka 2021 otvorilo prvé Bezplatné dlhové poradne

Bronzová medaila

Ing. Dušan Barkoczi (UPSVAR Nové Zámky) Takmer 34 rokov pôsobil v oblasti problematiky pomoci v hmotnej núdzi. Dosiahol vynikajúce výsledky v riadiacej práci na úseku pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok. Veľmi aktívne a so zanietením poskytoval odborné poradenstvo klientom, ktorí prejavili záujem o SOS dotácie v čase mimoriadnej situácii v súvislosti s pandémiou.

Mgr. Janka Bartošová (riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny, UPSVAR KK) Aktívne sa zapája do humanitárnej pomoci a zasadzuje sa o rýchle riešenia aj nad rámec právnych možností (organizovanie zbierok šatstva, nábytku, hračiek pre deti atď.). Svoje skúsenosti, znalosti a sociálne cítenie veľmi ochotne a ľudsky využíva na zlepšenie životnej situácie občanov.

Ing. Ľubica Čepcová (riaditeľka odboru rozpočtu a financovania MPSVR) Už 15 rokov pôsobí na MPSVR SR. Svojimi odbornými schopnosťami a ľudskými vlastnosťami je vzorom pre mladších kolegov, ktorým pomáha v profesijnom raste. Vždy je ochotná vypočuť problém a podieľať sa na jeho riešení. Jej pôsobenie na odbore je mimoriadnym prínosom.

Ing. Anna Drobňáková (vedúca odd. náhradného výživného a štátnych soc. dávok, UPSVAR SL) . Patrí k ťažiskovým zamestnancom úradu s veľmi kvalitným ovládaním legislatívy. Svoje riadiace schopnosti a analytické myslenie využíva pri riadení 20 členného kolektívu a spolupracuje s vecnými útvarmi.

Mgr. Anna Dúhová (UPSVAR DK) Počas 30 ročného pôsobenia pracovala s klientmi, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii spôsobenej stratou zamestnania. Z pozície sprostredkovateľky práce prešla na pozíciu, kde sa stretáva so zamestnávateľmi, ktorí hľadajú pomoc, radu a podporu pri vytváraní voľných pracovných miest prostredníctvom rôznych nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Je dôležitým článkom oddelenia, je mentorkou a skúseným radcom pre mladších kolegov.

Adriana Hrušková (sekcia dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa) Svojej práci sa venuje už 40 rokov. Súčasťou jej práce je riadenie odd. a zastupovanie priameho nadriadeného. Vykazuje vynikajúce výsledky svedomite plní zverené úlohy a úspešne sa podieľa na výchovnej činnosti.

Mgr. Marta Hudáková (Úsek sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, UPSVAR BJ) Na tomto úseku pracuje už 28 rokov. Súhrou dlhoročnej praxe, vzdelania, sústavného vzdelávania, dobrých osobnostných predpokladov, povahových čŕt a charakterových vlastností sa prepracovala na profesionálnu sociálnu pracovníčku, pre ktorú práca nie je len zamestnaním, ale stala sa pre ňu poslaním a prostriedkom sebarealizácie.

Janka Kúdeľková (odd. LPČ, pobočka Sociálnej poisťovne LC) Už 41 rokov pracuje na pobočke SP Lučenec na lekárskej posudkovej činnosti. Svoje skúsenosti odovzdáva kolegom, do práce vnáša jedinečnú atmosféru. V sociálnej oblasti odpracovala mnoho rokov ako mimoriadne spoľahlivý pracovník, pre ktorého práca je poslaním.

Mgr. Jana Magočová (odd. peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností, UPSVAR ZA) V oblasti sociálnych vecí pracuje od roku 1991. Prácu vykonávala vždy na vysokej profesionálnej úrovni a jej pôsobenie bolo i v súčasnosti je prínosom pre rozvoj odbornej oblasti, v ktorej pôsobí, jej prezentáciu i zveľaďovanie tak do vnútra organizácie, ako aj navonok vo vzťahu ku klientom

Mgr. Mária Marcinová Vanátová (referát poradensko-psychologických služieb, UPSVAR MI ) Je supervízorkou, zaškoľuje nových zamestnancov, študentov VŠ sprevádza počas povinnej praxe, realizovala psychologickú pomoc pre seniorov, zúčastňuje sa vedeckých konferencií, je prístupná inovatívnym prístupom v práci (v spolupráci so súdnou autoritou).

Mgr. Martina Melicherčíková (UPSVAR DK) Od r. 1996 pracuje na UPSVAR Dolný Kubín, odbor sociálnych vecí a rodiny. Svoju prácu vykonáva zodpovedne, svedomito a obetavo. Je prínosom po odbornej, profesionálnej aj ľudskej stránke.

Bc. Mária Pačutová (UPSVAR VT) Viac ako polovicu svojho pracovného života sa venuje skupinám občanom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii. Je potrebné vyzdvihnúť aj jej zvýšené pracovné nasadenie počas epidémie, kedy plnila úlohy nad rámec svojich povinností..

Mgr. Lýdia Rešteiová (vedúca odboru dôchodkového poistenia, pobočka Sociálnej poisťovne KE) Počas svojho pôsobenia sa aktívne venovala sociálnej oblasti so zreteľom na dôchodkové poistenie a prácu s ľuďmi. Dosahuje vynikajúce pracovné výsledky, aktívne vystupuje v regionálnych a celoštátnych médiách, aby informovala o problematike dôchodkového poistenia, usmerňuje klientov, zastupuje Sociálnu poisťovňu pred súdmi.

Oľga Revická (UPSVAR SP) Od roku 1997 pracuje nepretržite vo verejnom záujme na ekonomickom oddelení. Prácu vykonáva včas, svedomito, vie si ju dobre zorganizovať a naplánovať. V čase pandemickej situácie bola ťažiskovým zamestnancom oddelenia ekonomiky na úrade práce v Stropkove.

Ing. Oľga Rimárová (UPSVAR VT) Pracuje v službách zamestnanosti od roku 1991 a na odbore pracuje 24 rokov. Svojou odbornosťou, zodpovednosťou, spoľahlivosťou a lojálnosťou k službám zamestnanosti robí dobré meno úradu. Fundovaným prístupom k práci za roky pôsobenia v systéme je príkladom pre svojich kolegov, ktorým je ochotná kedykoľvek poradiť alebo ich usmerniť.

Anna Roskošová (odd. hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok UPSVAR) Svoje pôsobenie začínala ako kurátorka pre mladistvých, kde pracovala viac ako tri roky a v čase, keď sa zvyšoval počet sociálne odkázaných občanov, jej bola pridelená agenda vyplácania dávok sociálnej starostlivosti, neskôr aj vyplácanie štátnych sociálnych dávok. Pri tejto náročnej agende sústavne preukazuje samostatné rozhodovanie, odbornosť a so svojimi skúsenosťami sa rada podelí s mladšími kolegami.

Ing. Jozef Slovák (Odbor všeobecnej správy, UPSVAR) Na ústredí práce pôsobí od roku 1997. Počas svojho pôsobenia sa aktívne podieľal na zabezpečovaní úloh spojených s chodom inštitúcie, s úradmi a jeho zamestnancami. V roku 2018 koordinoval rekonštrukciu UPSVAR Nitra.

Mgr. Miriam Špíková. (UPSVAR PP) Na úrade pracuje od roku 1996. Patrí k ťažiskovým zamestnancom úradu s vysoko kvalitným ovládaním legislatívy v problematike štátnych sociálnych dávok, náhradného výživného, pomoci v hmotnej núdzi, dotácii poskytovaných úradom a koordinácie dávok. Jej schopnosť pracovať pod obrovským tlakom sa prejavila počas pandémie.

Mgr. Emília Šuníková (vedúca oddelenia nemocenského a úrazového poistenia, pobočka Sociálnej poisťovne PD) Pracuje v SP od roku 1980. Svoje dlhoročné skúsenosti dokáže využiť v každodennej praxi, je kolegiálna a ochotná podať pomocnú ruku kolegyniam aj klientom.

Ing. Ľudovít, Zeman (Technická inšpekcia) Podieľal sa na vzniku štátnej príspevkovej organizácie TI. Po vzniku pracoval ako inšpektor, neskôr ako vedúci oddelenia a posledných 12 rokov viedol pracovisko v Bratislave. 5 rokov zastupoval záujmy zamestnancov v dozornej rade spoločnosti, čo svedčí o jeho schopnosti zosúlaďovať záujmy ministerstva so záujmami zamestnancov a schopnosti viesť kolektív inšpektorov.

Mgr. Jana Zemaníková (UPSVAR CA) V službách zamestnanosti pracuje od r. 1991. Má skúsenosti s viacerými oblasťami práce v agende služieb zamestnanosti, ktorá je klientsky orientovaná na sociálnu prácu (sprostredkovateľka, agenda chránených dielní, chránených pracovísk a zamestnávateľov). Istú dobu pracovala aj na oddelení informatiky. Má veľkú zodpovednosť pri výkone profesionálnych povinností, rýchlo sa vie adaptovať na meniace sa podmienky práce, stála pri všetkých zmenách, ktorými úrad práce prechádzal.

Mgr. Katarína Žákovičová ( UPSVAR NZ) Začínala ako sprostredkovateľka zamestnania, pracovníčka prvého kontaktu, vedúca vysunutého pracoviska, v súčasnosti ako koordinátorka odd. služieb pre občana v Štúrove. Svojou 30 ročnou aktívnou prácou pozdvihla úroveň oddelenia. Výrazne prispieva k budovaniu a upevňovaniu cezhraničnej spolupráce.

Ďakovný list

Mgr. Veronika Antošová (riaditeľka odboru služieb zamestnanosti, UPSVAR PP ) Počas obdobia pandémia vynaložila nemalé koncepčné úsilie, aby odbor zvládol nápor množstva úloh v požadovanej kvalite. Ako riaditeľka sa snaží každý problém vyriešiť čo k najväčšej spokojnosti dotknutých klientov, ale aj zamestnancov. V rámci projektu Prvá pomoc nastavila stratégiu spracovávania žiadosti tak, aby práca bola zjednodušená pre zamestnancov.

Renáta Árvová (UPSVAR DS ) Aktívne a z vlastnej iniciatívy sa zapája do pracovných aktivít nad rámec povinností. Je ochotná, obetavá a obľúbená v kolektívne.

Ervin Baán (UPSVAR DS ) Od r. 1991 vykonáva svoju prácu na úrade s vysokou samostatnosťou, odbornosťou, spoľahlivosťou a korektným prístupom pri plnení pracovných úloh. Vysokým nasadením, novými nápadmi, organizačnými schopnosťami, neustálou kontrolou a sledovaním štatistických údajov prispieva k úspešnosti úradu.

Ing. Miroslava Ivancová (UPSVAR) Je dlhoročným vedúcim a kľúčovým zamestnancom. Má vynikajúce odborné vedomosti a skúsenosti, ktoré sú pri zabezpečovaní najnáročnejších činností sekcie ekonomiky nenahraditeľné. V neposlednom rade je veľmi ľudská, empatická a chápavá. Medzi svojimi kolegami, ako aj u svojich podriadených zamestnancov je veľmi obľúbená.

Mgr. Iveta Reiszová (UPSVAR DS) Od roku 2010 pracuje na oddelení, kde zodpovedne a so záujmom rieši problematiku oddelenia. V zložitejších prípadoch neváha konzultovať situácie aj s inými odborníkmi. Ku klientom pristupuje ľudsky, je empatická a ohľaduplná. Na starosti má náhradnú osobnú starostlivosť, ohrozené rodiny, dedičské a právne úkony v mene detí v prípade smrti rodiča, choroby alebo opustenie detí z iných príčin.

Ing. František Salay (UPSVAR DS) Patrí k ťažiskovým zamestnancom, pracuje precízne a zvláda značný objem práce s rôznorodými úlohami, dosahuje bezchybné výsledky. Je veľmi obľúbený, ochotný, obetavý. Jeho pôsobenie je rezort prínosom.

Mgr. Ivana Srbová (UPSVAR TN) Svoju prácu vykonáva už 18 rokov, je aktívna, má odborné znalosti, pracuje dôsledne, svedomito, organizovala prípadové konferencie. Svoju kvalifikáciu zvyšuje samo štúdiom a účasťou na vzdelávacích aktivitách. Prácu vykonáva dôkladne, plynule a rýchlo sa prepracováva k výsledkom.

Ing. Ľubica, Šimčáková (UPSVAR KE) Od r. 2004 pracuje na úrade v Košiciach. Svoju prácu vždy vykonávala na vysokej profesionálnej úrovni a jej pôsobenie aj v súčasnosti je prínosom pre rozvoj odbornej oblasti, v ktorej pôsobí.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk