Hlavné menu

28.07.2023

Ministerstvo práce pripravilo odporúčania na zníženie mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi

Realizácia projektu „Reducing Gender Pay Gap“ - Znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov dopomôže aj na Slovensku vytvoriť systém, ktorý odstráni tieto mzdové rozdiely. Ide o výsledok bilaterálnej spolupráce zástupkýň a zástupcu z rezortu práce, Inštitútu pre výskum práce a rodiny a Národného inšpektorátu práce SR spolu so skupinou islandských odborníkov. S využitím poznatkov islandskej praxe expertný tím vypracoval odporúčania na podporu rovnosti odmeňovania, ktoré relevantné inštitúcie postupne zavádzajú do praxe.
 

Odporúčania boli vytvorené na základe výmeny informácií a skúseností, o ktoré sa podelili zahraniční odborníci s expertným tímom zo Slovenska ešte v marci 2023 počas pracovnej cesty na Island. Cieľom bola realizácia projektu „Reducing Gender Pay Gap“ - Znižovanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien financovanom z Fondu pre bilaterálne vzťahy z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.

„Vnímame, že na trhu práce dlhodobo pretrvávajú rozdiely v mzdovom ohodnotení žien a mužov. Práve matky sú tie, ktoré rozdielne mzdové ohodnotenie pociťujú najviac. Preto je našou snahou nájsť efektívne riešenie pre znižovanie mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi a z dlhodobého hľadiska jeho úplné odstránenie,“ uviedla Veronika Čábi, riaditeľka Odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na workshope bol odprezentovaný systém certifikácie, príklady z praxe a podporné služby, ktoré poskytujú spoločnosti pôsobiace v danej oblasti. Na Islande platí, že v prípade, ak spoločnosti zamestnávajú od 25 do 50 zamestnancov, môžu si zvoliť jednoduchší systém certifikácie, ktorý realizuje priamo partner projektu, Directorate of Equality. Zložitejšia forma certifikácie - nezávislý audit, je povinná pre spoločnosti, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov.

Ako dodáva riaditeľka Čábi: „Island je najefektívnejšou krajinou v Európe v oblasti znižovania mzdových rozdielov. Majú kľúčové poznatky, o ktoré sa s našimi kolegami podelili a sú im nápomocní v tom, ako čo najefektívnejšie celý proces nastaviť a preklopiť do praxe s cieľom odstrániť mzdový rozdiel medzi ženami a mužmi.“

V rámci študijnej cesty sa slovenský expertný tím stretol so zástupcami univerzity v Reykjavíku, zástupcami samospráv, odborov, mimovládnej organizácie a Úradu vlády Islandu. Stretnutia viedli k vytvoreniu komplexného prehľadu o systematickej práci na odstraňovaní mzdového rozdielu na Islande. Zaoberali sa aj skúmaním problémov, s ktorými sa stretli, a venovali tiež pozornosť budúcim výzvam.

Návrh opatrení a riešení rozdielu v odmeňovaní medzi ženami a mužmi je aj jedným z cieľov Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti na roky 2021 – 2027.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk