Hlavné menu

29.05.2023

Ministerstvo práce spúšťa online semináre pre žiadateľov k ostrej výzve z Plánu obnovy a odolnosti SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo informačné semináre pre žiadateľov o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti z Plánu obnovy a odolnosti SR. Uskutočnia sa 30. a 31. mája 2023 prostredníctvom platformy MS Teams.
 

Online semináre sú primárne určené pre žiadateľov, ktorí predložili projektový zámer a chcú v tzv. ostrej výzve žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu či rekonštrukciu zariadenia.

Semináre tak majú pomôcť, aby sa projekty zariadení sociálnych služieb vo výške 176 mil. eur. úspešne a včas realizovali. Výsledkom bude vyššia kvalita sociálnej starostlivosti a vznik viac ako 2300 nových miest v zariadeniach sociálnych služieb po celom Slovensku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo 23. mája 2023 ostrú výzvu na výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich zariadení sociálnych služieb. Žiadatelia v 1. kole výzvy predložili viac ako 307 projektových zámerov. Zapojiť sa mohli vyššie územné celky (VÚC), obce, mestá, neziskové organizácie, občianske združenia a cirkev.

Pre žiadateľov v ostrej výzve pripravilo ministerstvo práce online semináre. Konať sa budú v dvoch termínoch, konkrétne v utorok 30. a stredu 31. mája 2023 od 9.00 hod do 12.00 hod . Zapojiť sa môžu cez platformu MS Teams, pripojenie k online prenosu je možné získať na tomto linku: Výzva na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu - MPSVR SR (gov.sk) . Cieľom seminára je poskytnúť žiadateľom priestor na vysvetlenie podmienok a odpovedať na ich otázky, aby im pomohlo úspešne a včas realizovať ich projekty. Po splnení podmienok budú žiadateľom, ktorí sa zapoja do ostrej výzvy, poskytnuté finančné prostriedky na výstavbu alebo modernizáciu konkrétneho typu zariadenia. Projekty musia byť ukončené najneskôr do 30. apríla 2026.

Bližšie informácie je možné získať na webovej stránke ministerstva práce: Komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť - MPSVR SR (gov.sk) .

Otázky je možné klásť aj prostredníctvom emailu na: komponent13@emloyment.gov.sk .

Finančný balík z Plánu obnovy a odolnosti SR v celkovej hodnote 176 miliónov eur umožní navýšiť kapacity ambulantných a pobytových sociálnych zariadení komunitného typu. Vďaka tomu sa bude môcť časť klientov presunúť z veľkokapacitných do menších zariadení, čím sa zlepší sa prístup a najmä kvalita sociálnej starostlivosti pre občanov v zariadeniach poskytujúcich dlhodobú starostlivosť a možnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím viesť nezávislý život. Celkovo vznikne 2 357 nových miest v zariadeniach sociálnych služieb vo všetkých krajoch na Slovensku.

Plán obnovy a odolnosti SR prináša nové finančné možnosti v oblasti poskytovania sociálnych služieb, konkrétne prostredníctvom Komponentu 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť. Tieto opatrenia zahŕňajú reformy a kroky, ktoré sa zameriavajú na prijímateľov sociálnych služieb v súlade s medzinárodnými ľudsko-právnymi záväzkami Slovenskej republiky. Medzi reformy patrí Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, Reforma posudkovej činnosti a Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu. Opatrenia majú za cieľ podporiť budovanie nových komunitných služieb a zlepšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Viac informácií aj na stránke ministerstva práce: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk