Hlavné menu

02.08.2023

Ministerstvo práce zlepšuje podmienky pre koordináciu rodinnej politiky

Zlepšovanie podmienok pre koordináciu rodinnej politiky a efektívnejšiu tvorbu strategických riešení podpory rodín bude od 2. augusta 2023 úlohou novovzniknutého odboru stratégie a koordinácie rodinnej politiky. Ministerstvo práce tak plní svoj dlhodobý zámer z Národného strategického rámca na podporu rodiny a demografického vývoja do roku 2030.
 

Nový odbor bude riešiť úlohy zamerané na podporu rozvoja štátnej rodinnej politiky a na podporu demografického vývoja na Slovensku. Na tento účel pripraví Akčný plán na podporu rodiny a demografického vývoja v SR na roky 2022-2030. Tento odbor sa bude zaoberať aj poradensko-psychologickými službami pre jednotlivcov, páry a rodiny. V tejto súvislosti primárnou úlohou bude plošné zavedenie rodinných poradní, ale aj príprava ďalších prorodinných opatrení, napríklad na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života, na zjednodušenie vstupu na trh práce, či zlepšenie zdravotnej starostlivosti a dostupnosti bývania.

Odbor stratégie a koordinácie rodinnej politiky zameria svoje aktivity aj na prehlbovanie spolupráce so samosprávou a ďalšími relevantnými subjektmi, aby sa prorodinná politika reálne riešila tam, kde rodiny žijú, v regiónoch, mestách a obciach.

„Starnutie obyvateľstva, demografický vývoj a starostlivosť o duševné zdravie predstavujú riziko pre dlhodobú stabilitu nielen sociálneho systému krajiny. Potrebujeme strategické systémové riešenia. Vďaka špecializovanému odboru stratégie pre koordináciu rodinnej politiky budú takéto návrhy tvoriť na základe faktických dát odborníci napríklad na demografiu. Našou víziou je, aby Slovensko bolo krajinou priateľskou k rodinám, deťom, zdravotne znevýhodneným aj seniorom a na vytvorenie takého Slovenska využijeme nástroje navrhované a nastavované odborníkmi,“ uviedla ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

V kontexte Národného strategického rámca na podporu rodín a demografického vývoja do roku 2030 bude odbor vypracovávať štátne politiky, stratégie a koncepčné zámery v oblasti rodinnej politiky so zameraním na koordináciu systémových väzieb jednotlivých tém. V rámci odboru bude svoju činnosť vykonávať aj sekretariát Rady vlády SR pre rodinu a demografický vývoj. Ako je uvedené v Národnom strategickom rámci na podporu rodín a demografického vývoja do roku 2030: „Víziou je, aby naša krajina bola priateľská k rodinám a deťom. Aby sme boli spoločenstvom, kde stabilita vzťahov a medzigeneračná solidarita chráni všetkých členov rodín pred chudobou.“

Už v roku 2020 ministerstvo práce zriadilo sekciu rodinnej politiky, čím bola problematika rodinnej politiky oddelená od politiky sociálnej. Odbor stratégie a koordinácie rodinnej politiky tak bude pokračovať v cieľoch prieniku oboch politík v nadväznosti na opatrenia v prospech rodín, ktoré počas uplynulého obdobia boli prijaté aj vzhľadom na dôsledky pandémie ochorenia COVID-19, či prebiehajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny si uvedomuje, aká dôležitá je medzirezortná koordinácia a zapojenie všetkých relevantných subjektov, vrátane samosprávy a občianskeho sektora do riešení populačných výziev, ktorým Slovensko čelí. Konkrétne ide najmä o klesajúcu pôrodnosť a starnutie obyvateľstva, riešenie dôsledkov pandémie, či prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine. Jasná stratégia a koordinovaný prístup je jediná možná cesta podpory stability rodín na Slovensku, a práve o to sa bude odbor stratégie a koordinácie rodinnej politiky usilovať.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk