Hlavné menu

26.05.2022

Ministerstvo prijíma nominácie na Sociálny čin roka 2021

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v udeľovaní Ocenenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003, a pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 

Návrhy na ocenenie subjektov, ktoré vykonali aktivitu hodnú označenia „sociálny čin“ v roku 2021, je potrebné podať pondelka do 6. júna 2022 . Vyplnenú prihlášku môžu poslať obce, fyzické osoby, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, štátne organizácie, štátne orgány, vyššie územné celky, podnikateľské subjekty alebo cirkevné organizácie elektronicky na e-mailovú adresu okv@employment.gov.sk alebo poštou na adresu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, tlačový a komunikačný odbor, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava. V nominačnom formulári je potrebné vyplniť základné údaje o predkladateľovi nominácie a údaje o nominovanej fyzickej alebo právnickej osobe s krátkym popisom vykonanej aktivity nominovanej na Sociálny čin roka 2021.

Mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.) realizovaná v minulom roka môže byť sociálnym čin roka. Na ocenenie Sociálny čin roka 2021 je možné navrhnúť ktorékoľvek zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú osobu či fyzickú osobu. Komisia pri vyhodnotení nominácií bude prihliadať predovšetkým na kreativitu, efektivitu a adresnosť aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny už v minulosti ocenil pracovníkov a organizácie štátnej, samosprávnej, ale aj neziskovej sféry za významný prínos pri pomoci rodinám v kríze, pri pomoci deťom ohrozených vyňatím z rodín, či žijúcich v náhradnom rodinnom prostredí.

Okrem Sociálneho činu roka odovzdá minister práce, sociálnych vecí a rodiny ocenenia aj zamestnancom centier pre deti a rodiny, zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnancom neštátnych akreditovaných subjektov centier pre deti a rodiny a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Nominačný formulár si môžete stiahnuť tu , na nasledovnom linku nájdete Zásady pre udelenie ocenenia .

Podrobnosti k výzve na ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka 2021 nájdete na stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk