Hlavné menu

22.07.2021

Na ochranu pracovných miest sme vyplatili už takmer 2 miliardy eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR doteraz vyplatilo na ochranu pracovných miest celkom 1 939 949 260 eur. Vyplýva to z najnovších údajov Inštitútu sociálnej politiky, ktoré uvádza v správe o čerpaní „Prvej pomoci“. Aj napriek zlepšujúcej sa epidemickej situácii rezort práce naďalej prijíma opatrenia na minimalizovanie hospodárskych dopadov krízy. Po novom bude vyplácanie Prvej pomoci naviazané na celonárodný Covid automat.
 

Podľa údajov za apríl a prvotných čísiel za máj naďalej najintenzívnejšie čerpajú pomoc podniky s menej ako 10 zamestnancami. Najviac žiadanou zostáva pomoc z opatrenia 3B, avšak sledujeme zvyšovanie podielu vyplatenej „Prvej pomoci“ cez opatrenie 2. Priemerná výška podpory na jedného pracujúceho sa v máji dostala na úroveň takmer 550 eur, pričom jej výšku v súčasnosti ovplyvňuje napríklad epidemická situácia.

Najväčší objem pomoci prúdi opäť do odvetvia priemyslu

Údaje za máj potvrdzujú opätovnú výmenu na pozícii odvetvia s najintenzívnejším čerpaním o „Prvú pomoc“. Zatiaľ čo počas úvodných troch mesiacov 2021 prúdilo najviac pomoci do odvetvia malo- a veľkoobchodu, aktuálne čísla ukazujú postupné utlmovanie čerpania. Do popredia sa naopak dostávajú firmy z odvetvia priemyslu, ktoré sa opätovne po trojmesačnej prestávke vrátili do pozície s najintenzívnejším čerpaním zdrojov z „Prvej pomoci“.

Mikropodniky čerpajú viac ako polovicu pomoci

Podiel podnikov s menej ako 10 zamestnancami na uhrádzanej sume postupne rastie, avšak zostáva blízko hranice 50 %. U veľkých podnikov sledujeme od začiatku roka konštantný vývoj a podiel na čerpanej sume je na úrovni necelých 14%. Najstabilnejšia je situácia pri malých podnikoch, kde sa podiel konštantne udržiava nad hranicou 20 %. Postupný útlm v čerpaní nastáva v kategórii stredných podnikov. Kým za január dosiahol podiel na uhrádzanej pomoci 16,5 %, podľa predbežných čísel za máj tieto podniky čerpali len niečo vyše 12 % z vyplatenej „Prvej pomoci“. Za týmto poklesom je najmä postupné otváranie a obnovovanie ekonomickej aktivity jednotlivých podnikov.

Najviac pomoci sa v máji vyplatilo cez opatrenia 2 a 3B

Prostredníctvom opatrení 2 a 3B sa v jednotlivých mesiacoch roka 2021 prerozdeľuje viac ako 70 % celkovej sumy, pričom za apríl a máj prichádza postupný nárast až na úroveň 80 %. Na druhej strane, útlm je vo využívaní opatrenia 1 – cca 1%, keďže zlepšujúca sa epidemická situácia dramaticky zredukovala počet zamestnávateľov, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky.

Využívanie opatrení sa výrazne odlišuje v závislosti od kategórie podniku. Kým mikropodniky stabilne viac ako polovicu pomoci čerpajú cez opatrenie 2, malé a veľké podniky najintenzívnejšie využívajú opatrenie 3B, a to s podielom cca 70 % v jednotlivých mesiacoch. V prípade stredných podnikov sa využívanie opatrenia 3B za posledné mesiace blíži až k hranici 80 %.

Viac informácií nájdete v aktualizácii správy ISP o čerpaní „Prvej pomoci“ na webovej stránke Inštitútu sociálnej politiky: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/analyticke-komentare/isp_2021_prva_pomoc_update14.pdf

Tab.: Stav projektu Prvá pomoc k 19. 7. 2021

Odoslané platby

Vyplatené príspevky

Podporené osoby

Opatrenie 1

46 339

115 371 810,92 €

248 212

Opatrenie 2

720 088

460 247 533,26 €

718 912

Opatrenie 3A

76 471

360 158 406,43 €

932 104

Opatrenie 3B

248 791

959 137 152,46 €

2 886 996

Opatrenie 4

160 990

45 034 357,41 €

160 839

SPOLU

1 252 679

1 939 949 260,48 €

4 947 063*

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk