Hlavné menu

02.02.2022

Náhradným rodičom finančne prilepšíme

Podpora náhradných rodín a zároveň zachovávanie súrodeneckých väzieb medzi deťmi, ktoré sú do náhradnej starostlivosti zverené. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prichádza s návrhom zákona, ktorý zvyšuje príspevky na podporu náhradnej starostlivosti v prípade, že sa budúci potencionálni rodičia rozhodnú postarať sa o súrodencov spolu či dieťa so zdravotným znevýhodnením. Návrh zákona je po prvom čítaní na rokovaní NR SR. Do platnosti by mal vstúpiť od 1. júla 2022.
 

Starostlivosť o súrodencov či o dieťa so zdravotným znevýhodnením, ktoré nemôžu vychovávať vlastní rodičia, je naozaj náročná. Novela zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (zákon č. 627/2005 Z.z.) chce motivovať budúcich potencionálnych náhradných rodičov, aby si zobrali do starostlivosti práve tieto skupiny detí. Zámerom je zlepšovať podmienky na zachovanie špecifických súrodeneckých väzieb a tiež, aby rodinné prostredie spoznali aj deti s hendikepom.

Náhradnému rodičovi sa v súčasnosti poskytuje opakovaný príspevok v sume 1,94-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, čo je 201,27 eur. Navrhovaná úprava zákona má priniesť zvýšenie tohto príspevku, ak má náhradný rodič v starostlivosti súrodeneckú skupinu. Opakovaný príspevok sa tak zvýši o sumu, ktorá sa odstupňuje v závislosti od počtu súrodencov. Zmena, ktorá sa pozitívne premietne aj do rodinného príjmu, by sa dotkla približne 540 náhradných rodín.

TABUĽKA ZVÝŠENIA ZÁKLADNÉHO OPAKOVANÉHO PRÍSPEVKU NÁHRADNÉMU RODIČOVI PODĽA POČTU SÚRODENCOV od 1.7.2022

Od 1.7.2022

2023

2024

Zvýšenie opakovaného príspevku náhradnému rodičovi, ak má v starostlivosti súrodencov

2 súrodencov

101,16 €

104,30 €

105,87 €

3 súrodencov

202,31 €

208,59 €

211,73 €

4 súrodencov

303,47 €

312,89 €

317,60 €

5 súrodencov

404,63 €

417,18 €

423,46 €

6 súrodencov

505,78 €

521,48 €

529,33 €

7 alebo viacerých súrodencov

606,94 €

625,77 €

635,19 €

V prípade náhradnej starostlivosti o dieťa so zdravotným hendikepom, výška mesačného osobitného opakovaného príspevku náhradnému rodičovi v súčasnosti predstavuje 0,8-násobku sumy životného minima na dieťa. V prepočte ide o 83 eur. Po novom by navrhovaná suma mala zvýšiť tento príspevok až o dvojnásobok súčasnej sumy, teda na sumu 2,4-násobku sumy životného minima, t.j. 249 eur.
V roku 2022 by si takto prilepšilo 80 domácností.

Navrhovaný úplne nový príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov by sa poskytoval napr. na podporu jeho umeleckého alebo športového nadania, či pri kúpe zdravotných pomôcok. Za jeden kalendárny rok by sa na starostlivosť o dieťa mohlo čerpať až 500 eur, a to aj po častiach.
S cieľom zvyšovať kvalitu poskytovanej náhradnej starostlivosti chce ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podporiť aj celoživotné vzdelávanie náhradných rodičov príspevkom do 100 eur ročne. O takýto príspevok by mohlo mať záujem cca dve tisíc náhradných rodičov.

Ďalšou navrhovanou zmenou je sprístupnenie náhradného výživného pre siroty aj pre deti - siroty, ktoré sú umiestnené v centrách pre deti a rodinu a ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok. Tie v súčasnosti nedostávajú od štátu žiadnu finančnú podporu. Poskytnutím náhradného výživného by vznikol priestor pre tvorenie úspor pre tieto deti, ktoré by im neskôr pomohli po odchode zo zariadenia a ich štarte do života.

Navrhuje sa tiež zmena vo výplate výživného, ktoré súd určil platiť biologickým rodičom na účet príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. To sa v súčasnosti vypláca ako súčasť opakovaného príspevku dieťaťu, tzn. je zahrnuté vo vyplatenej sume opakovaného príspevku. Po novom sa opakovaný príspevok dieťaťu zníži o sumu súdom určeného výživného. Dieťa však o žiadne peniaze nepríde. Úrad práce ho bude vyplácať dieťaťu prostredníctvom inštitútu náhradného výživného. Náhradní rodičia oň nebudú musieť žiadať, výplata náhradného výživného bude automatická.

VÝŠKA NAVRHOVANÝCH PRÍSPEVKOV PRE NÁHRADNÝCH RODIČOV

Do 30.6.2022

Od 1.7.2022

Zvýšenie opakovaného príspevku náhradnému rodičovi, ak má v starostlivosti súrodencov

2 súrodencov

-

101,16 €

3 súrodencov

138,40 €

202,31 €

4 súrodencov

138,40 €

303,47 €

5 súrodencov

138,40 €

404,63 €

6 súrodencov

138,40 €

505,78 €

7 alebo viacerých súrodencov

138,40 €

606,94 €

Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

79,70 €

249 €

Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov

-

500 €

Príspevok na vzdelávanie náhradného rodiča

-

100 €

Náhradné výživné – sirotské

-

72,63 €

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk