Hlavné menu

02.02.2022

Národná rada rokuje o sérii noviel zákonov z dielne ministerstva práce

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak včera 1. februára 2022 uviedol na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky tri vládne návrhy zákona z dielne rezortu práce. Poslanci v prvom čítaní prerokovali novelu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, novelu zákona o inšpekcii práce a novelu zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Návrhy zákonov parlament schválil do druhého čítania.
 

Úpravy boli pripravené s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Vláda SR novely schválila už 12. januára 2022.

Rozširuje sa výnimka z nelegálnej práce
Výnimku z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania novela rozširuje na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú najviac dvoch spoločníkov v príbuzenskom vzťahu. Môžu nimi byť manželia, súrodenci a ich príbuzní v priamom rade, ktorými sú tiež súrodenci alebo manželia. Platí to pre tých príbuzných, ktorí sú dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov alebo sú študentmi do 26 rokov. Reflektujeme tým na požiadavky zlepšenia podnikateľského prostredia.

Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania budú po novom vykonávať iba inšpektoráty práce. (novela zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní)

Zefektívňuje sa činnosť inšpektorátov práce
Novelou zákona o inšpekcii práce sa rozširuje príležitosť zamestnať sa a riadiť činnosti inšpektorátov práce pre všetkých kvalitných manažérov s požadovanými pracovnými skúsenosťami, nielen pre obmedzenú skupinu obyvateľov, ako tomu bolo doposiaľ. Riaditeľ inšpektorátu práce bude musieť po novom preukázať nielen skúsenosti z odbornej praxe v oblasti BOZP, inšpekcie práce a pracovnoprávnych vzťahov, ale aj skúsenosti z oblasti manažmentu a vedenia ľudí. (novela zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce)

Znižuje sa administratívna záťaž zamestnávateľov
Novelou zákona o BOZP sa upravujú najmä lehoty, ktoré zamestnávatelia musia dodržiavať v súvislosti s BOZP. Ďalej novela zosúlaďuje lehoty pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, upravuje interval odbornej praxe pre účely splnenia odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie, predlžuje lehoty na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti. (novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci)

Návrhy zákonov po schválení v parlamente a podpise prezidentkou budú účinné začiatkom roka 2023.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk