Hlavné menu

07.09.2023

Národný program aktívneho starnutia cieli na zlepšenie podmienok pre seniorov

Slovenská republika od roku 2021 aktívne pracuje na implementácii v poradí už druhého Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (NPAS). Cieľom je podporiť lepšie šance pre všetkých svojich občanov a zabezpečiť udržateľný rozvoj krajiny.
 

Jeho pravidelné vyhodnocovanie a aktualizácia sú kľúčovými krokmi na dosiahnutie stanovených cieľov v dlhodobom horizonte. Najnovšiu správu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o stave plnenia opatrení programu NPAS schválila vláda.

Jedným z hlavných cieľov Správy o plnení opatrení NPAS za roky 2021 – 2022 bolo vyhodnotiť, ako sa podarilo dosiahnuť plnenie 71 opatrení v 9 rôznych oblastiach programu. Tieto oblasti zahŕňajú podporu aktívneho starnutia v rodinnej perspektíve, ekonomickú aktivitu starších ľudí, zabezpečenie príjmu vo vyššom veku, politiky aktívneho starnutia, zdravotnú starostlivosť, spoločenskú participáciu a kvalitu života starších ľudí.

Medzi pozitívne výsledky implementácie NPAS patria napríklad:

  • Zvýšenie dôchodkového veku na základe strednej dĺžky života s cieľom podporiť dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému, zavedenie predvolenej investičnej stratégie v 2. pilieri, zavedenie automatického vstupu do 2. piliera ako aj zavedenie komplexnej tzv. oranžovej obálky s cieľom informovať o dôchodkových nárokoch.
  • Zavedenie kvalifikácie "lektora vzdelávania seniorov" s cieľom podporiť vzdelávacie inštitúcie v poskytovaní kvalifikácie pre lektorov vzdelávania seniorov.
  • Vytvorenie kvalifikácie "poradca pre vekový manažment" na podporu kvalifikovaných ľudských zdrojov pre vekový manažment.
  • Vytvorenie databázy seniorských organizácií na podporu sociálnej participácie starších ľudí.

Väčšina opatrení NPAS sa plní priebežne, čo zahŕňa zlepšenie podmienok pre domácu starostlivosť, podporu ekonomickej aktivity starších ľudí, podporu pre vekový manažment a mnoho ďalších. Tieto opatrenia vedú k pozitívnym výsledkom, ako je zvýšený počet opatrovaných osôb a osôb s osobnou asistenciou, podpora sociálnych podnikov a zamestnanosti osôb nad 50 rokov.

Aktualizácia programu NPAS tiež zohľadňuje nové výzvy či reformy ako aj čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a úpravy právnych predpisov.

Strategický dokument Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030, ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako nadväzujúci strategický dokument na Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, je možné nájsť na tomto odkaze: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/aktivne-starnutie/narodny-program-aktivneho-starnutia/

Správu o stave plnenia opatrení programu NPAS nájdete tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28723/1

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk