Hlavné menu

24.09.2021

Návod pomôže zariadeniam sociálnych služieb postupovať v krízovej situácii rýchlo a efektívne

Vedieť rýchlo a efektívne reagovať na vzniknutú krízovú situáciu v súčasnom pandemickom období. S týmto cieľom pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) spoločne s odborníkmi Metodiku krízového riadenia pandemickej situácie v sociálnych službách. Dokument na viac ako 30-tich stranách prináša odporúčania a zároveň postupy pre všetkých poskytovateľov v oblasti sociálnych služieb, aby sa vedeli čo najlepšie zorientovať v prípade vyhlásenia pandémie, epidémie alebo karantény v zariadeniach. Práve prebiehajúca tretia vlna pandémie je pre nich ďalšou skúškou zaistenia bezpečného poskytovania sociálnych služieb.
 

Metodika, ktorú pripravila pracovná skupina zložená z odborníkov, je odporúčacím materiálom pre riadiacich aj odborných pracovníkov v pobytových, ambulantných a v terénnych sociálnych službách v prípade, že sa ich zariadenie ocitne v akejkoľvek krízovej situácii. Každý poskytovateľ si z dokumentu môže vybrať čo potrebuje a aplikovať také postupy, ktoré sú nevyhnutné na riešenie konkrétnej situácie v danom zariadení. Pripravený návod má zároveň pre poskytovateľov sociálnej služby aj edukačný charakter a môže poslúžiť ako dôležitá pomôcka v rámci interného vzdelávania zamestnancov.

Predošlé mesiace nám jasne ukázali nedostatky a tiež problémy, ktoré vznikajú pri mimoriadnych situáciách. Nie všetko sa dá naplánovať, dnes však aj na základe získaných skúseností vieme predvídať a byť tak pripravení. Tento manuál stanovuje jasné postupy pre rôzne situácie, ktoré pomôžu rýchlo a efektívne zvládnuť krízové situácie v sociálnych službách. Poskytovatelia tak môžu efektívnejšie reagovať na aktuálny stav v zariadení. V prípade zložitej situácie môžu požiadať ministerstvo aj o zabezpečenie pomoci intervenčného tímu lekárov. Všetky získané podnety a skúsenosti opäť využijeme a zapracujeme v rámci aktualizácie tohto dokumentu,“ spresnil Ján Hudák, riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti rezortu práce, ktorý viedol pracovnú skupinu pri príprave dokumentu.

Metodika určuje napríklad vytvorenie krízové plánu, krízového tímu, nevyhnutnosť komunikácie a výmeny informácií so zriaďovateľom či regionálnym úradom verejného zdravotníctva, rovnako zabezpečenie nielen materiálnej, ale tiež duchovnej starostlivosti s cieľom zachovať čo najbezpečnejšie prostredie pre všetkých – klientov aj zamestnancov.

Aj v závislosti od vývoja aktuálnej situácie, skúseností s využitím metodiky v praxi a tiež získaných konkrétnych poznatkov zo zariadení, ktoré sa ocitli v mimoriadnej situácii, bude dokument krízového riadenia postupne revidovaný.

„Tretia vlna pandémie na seba nenechala dlho čakať. Dnes však môžem povedať, že sme sa svedomito pripravovali a zároveň už máme aj dostatok skúseností z predchádzajúcich mesiacov. Dovolím si tvrdiť, že dnes je situácia v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby iná, o niečo pokojnejšia. Je to predovšetkým vďaka zaočkovanosti, ktorá sa pohybuje medzi 70-timi a 80-timi percentami spomedzi všetkých zamestnancov aj klientov ZSS. V dostatočnom predstihu sme poskytli zásoby všetkých nevyhnutných ochranných pomôcok aj antigénnych testov. Rovnako máme na ministerstve pripravený Pandemický plán, ktorým môžeme priamo pomáhať pri zabezpečení poskytovania sociálnych služieb. A som veľmi rád, že dnes môžeme jasne komunikovať postupy, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti všetkých klientov a zamestnancov v zariadeniach. Ochrana životov je na prvom mieste,“ doplnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Práve s viac ako rok trvajúcim krízovým obdobím spojeným s pandémiou si rezort práce, uvedomuje nielen fyzickú, ale najmä psychickú náročnosť, ktorú zamestnanci starajúci sa o najzraniteľnejšie skupiny každodenne podstupujú. S cieľom uchrániť ich zdravie a zachovať psychickú pohodu zriadil odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR aplikáciu StressHelp. Umožňuje sledovanie psychického stavu pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, pričom dokáže včas zachytiť možné symptómy vyhorenia či vyčerpanosti. Zároveň ponúka kontakty na psychológov či odbornú pomoc.

Aplikácia je v súčasnosti v testovacej prevádzke na stránke ministerstva. Testovanie je anonymné a potrvá do konca septembra.

Pre informácie k testovacej prevádzke aplikácie StressHelp kliknite na odkaz: informacia-stresshelp-oprava.pdf (gov.sk)

Celý dokument Metodika krízového riadenia pandemickej situácie v sociálnych službách nájdete zverejnený na stránke MPSVR SR: Sociálne služby - MPSVR SR (gov.sk)

Pracovná skupina, ktorá sa podieľala na príprave Metodiky krízového riadenia pandemickej situácie v sociálnych službách:

Stáli členovia: odbor kontroly MPSVR SR, odbor sociálnych služieb MPSVR SR, odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR, odbor hodnotenia kvality sociálnych služieb a akreditácií MPSVR SR, Implementačná agentúra MPSVR SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prizvaní členovia: SK8, ZMOS, Únia miest Slovenska, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb, Úrad komisára pre deti, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Kancelária verejného ochrancu práv, Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR, Sociofórum o. z., Ružinovský dom seniorov, SENIOR – geriatrické centrum, n. o., Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove, Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk