Hlavné menu

18.01.2022

Návrh zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte

Slováci pracujúci alebo podnikajúci v Európskej únii (EÚ) si budú môcť preniesť dôchodkové úspory naprieč hranicami členských krajín. Vláda dnes schválila návrh zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR). Návrh zákona je vypracovaný z dôvodu potreby vykonania niektorých článkov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP).
 

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt predstavuje medzinárodne prenositeľný spôsob zabezpečenia sa na penziu. Odpovedá na zvýšenú mobilitu pracovníkov v rámci Európskej únie tak, že prináša možnosť preniesť si dôchodkové úspory cez hranice členských krajín. Je tak vhodným riešením pre občanov, ktorí počas života pracujú vo viacerých európskych krajinách. Napríklad pre Slovákov pracujúcich v Českej republike či v Rakúsku, alebo pre živnostníkov, ktorí si svoje sporenie môžu preniesť do ktorejkoľvek krajiny EÚ, v ktorej sa rozhodnú pokračovať v podnikaní.

Nárok na osobný dôchodkový produkt bude mať každá plnoletá fyzická osoba. Čerpať ho bude môcť v prípade odchodu do dôchodku, alebo v ťažkej životnej situácii, ako je invalidita, ťažké zdravotné postihnutie a dlhodobá nezamestnanosť pred dosiahnutím dôchodkového veku. Sporitelia si budú môcť zvoliť spôsob výberu nasporených peňazí formou: vyplácania dôchodku, programového výberu a jednorazového vyrovnania. V prípade výberu možnosti vyplácania dôchodku, dávku vypláca Sociálna poisťovňa do konca života, ale dôchodok nebude predmetom dedenia. V prípade programového výberu sa budú peniaze vyplácať 10 rokov, pričom zvyšnú sumu bude možné dediť. Jednorazový výber bude možný, ak si sporiteľ nasporil málo. Nárok na predčasný výber vznikne klientom, ktorí sa ocitnú v ťažkej životnej situácií.

Predmetom návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je stanoviť niektoré podmienky pre vytváranie, poskytovanie a distribúciu celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu v oblastiach, ktoré sú primárne v kompetencii členských štátov. Má napríklad určiť podmienky a vekovú hranicu sporiacej a výplatnej fázy, či maximálnu a minimálnu výšku príspevkov. Upravuje tiež kompetencie Národnej banky Slovenska pri registrácii a dohľade nad vykonávaním celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu.

Tento produkt budú môcť poskytovať doplnkové dôchodkové spoločnosti, poisťovne, banky, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, a právnické osoby, ktoré sú registrované ako poskytovatelia celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu. Ide o produkty, ktoré už finančná inštitúcia vytvára (napr. poistný produkt, investičný produkt, doplnkové dôchodkové sporenie), ale s určitými špecifickými podmienkami.

Návrh tiež stanovuje, aby sa na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt uplatnil rovnaký daňový režim ako na príspevky účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia a dávky z doplnkového dôchodkového sporenia.

Navrhuje sa preto delená účinnosť právnej úpravy. Od 22. marca 2022 bude nariadenie záväzné a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Ustanovenia, ktoré sa týkajú oblasti daní by mali na Slovensku nadobudnúť účinnosť 1. januára 2023.

Ďalšie informácie:

Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26823/1

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte z 20.júna 2019:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1238&qid=1593775372567&from=SK

Doplňujúca právna norma Komisie EÚ z 18.decembra 2020, ktorou sa dopĺňa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:099:FULL&from=SK

Informácie Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte:

https://www.eiopa.europa.eu/media/news/survey-pan-european-personal-pension-product_en

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk