Hlavné menu

09.07.2021

Neformálne zasadnutie Rady ministrov pre zamestnanosť a sociálne veci

EPSCO: Nevyhnutnosťou je budovať silný trh práce
Po viac ako roku ovplyvneného pandémiou v slovinskej Ľubľane (8. - 9. júla) neformálne zasadla Rada ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku (EPSCO). Hlavnou témou stretnutia bolo budovanie silného trhu práce, ktorý je základom pre zachovanie pracovných miest, zvlášť v najviac krízou zasiahnutých odvetviach hospodárstva. Slovensko na rokovaní zastupoval štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Boris Ažaltovič.
 

Slovensko ako najlepšia krajina v čerpaní financií z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci EÚ je pripravená v plnej miere využiť tento potenciál na aktívnu politiku trhu práce. Prioritou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti udržania zamestnanosti je zavedenie programu na podporu skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit, tiež podpora vzdelávania, zvyšovanie digitálnych zručností, flexibilita pracovnej sily a jej prispôsobovanie sa meniacim podmienkam trhu práce a novým požiadavkám priemyslu či zamestnávanie mladých.

Práve uplatnenie mladých ľudí na budúcom trhu práce bola jednou z hlavných tém diskusie v Slovinsku. Východiskom pre nastavenie ďalšieho smerovania je dokument „Záruka EÚ pre mladých ľudí“. Ten navrhuje systém dodatočného vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže mladých po ich oficiálnom ukončení školy či strate zamestnania. V podmienkach SR sa ako účinné nástroje podpory zamestnanosti mladých ľudí osvedčili najmä mentorované zamestnávanie, ktoré prináša praktické zručnosti na pracovisku pod vedením skúseného mentora, motivačný príspevok od zamestnávateľa, rekvalifikačné kurzy či absolventská prax, ktorá umožňuje absolventom škôl získať skúsenosti priamo u zamestnávateľa.

V nadväznosti na uplynulé pandemické obdobie sa zasadnutie Rady ministrov venovalo aj zvýšeniu inkluzívnosti trhu práce. Hlavným rizikom sa dnes stáva postupné ukončenie viacerých núdzových opatrení, ktoré pomáhali udržať pracovné miesta. Spoločným cieľom európskych predstaviteľov je zabezpečiť integráciu dlhodobo nezamestnaných na trh práce a cielene podporovať zamestnávanie znevýhodnených či nízko kvalifikovaných sociálnych skupín.

EÚ si stanovila spoločný cieľ pre oblasť zamestnanosti do roku 2030. Podľa nebo by malo mať zamestnanie najmenej 78 % obyvateľstva vo veku 20 až 64 rokov. Každá členská krajina si pritom stanovuje vlastný národný cieľ v závislosti od svojej pozície, ktorý má predložiť do polovice septembra 2021.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk