Hlavné menu

20.12.2023

Nezamestnanosť v novembri ukazuje zotavenie po pandemickom šoku

November priniesol pokles nezamestnanosti na úroveň pred pandémiou. Počet ľudí bez práce, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, bol nižší ako počas predpandemického februára 2020. Rezort práce sa v oblasti služieb zamestnanosti sústreďoval na podporu obcí zasiahnutých nedávnym zemetrasením, ale aj na podporu sociálnej ekonomiky.
 

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, v skratke PDU, je od januára tohto roka hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, ktorý používa rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. V novembri PDU dosiahol úroveň 3,84 percenta, medzimesačne klesol o 6 stotín percentuálneho bodu. Je to najnižšia hodnota od januára 2021, odkedy rezort práce, sociálnych vecí a rodiny tento údaj eviduje.

Viac naznačuje vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie, ako aj disponibilných uchádzačov o zamestnanie. Analytik Inštitútu sociálnej politiky Matěj Bělín zhodnotil, že aj na základe úrovne týchto ukazovateľov je namieste usudzovať, že trh práce a aj ekonomika sa celkovo zotavili z pandemického šoku: „Obe hodnoty sú najnižšie od februára 2020, kedy slovenský trh práce nebol dotknutý pandemickými opatreniami. Taktiež údaje o zamestnanosti hovoria o pozitívnom vývoji trhu práce od odznenia pandémie. Údaje Eurostatu ukazujú, že v treťom štvrťroku 2023 sme dosahovali mieru zamestnanosti 77,4 %, čo prevyšuje súčasnú zamestnanosť v Európskej únii, ktorá dosahuje 75,5 % a aj slovenskú hodnotu z roku 2019, ktorá bola na úrovni 75,6 %. Reálne HDP tiež ukazuje nárast voči predpandemickým hodnotám.“

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš pozitívne vníma pokračujúce zlepšovanie situácie na trhu práce. Celému rezortu to podľa neho umožňuje venovať viac úsilia na pomoc ľuďom, ktorí čelia komplikovanej sociálnej a ekonomickej situácii. „Za pár týždňov sme vďaka nasadeniu reálne rozbehli projekt Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením. Spustili sme ho ešte v novembri a v decembri už nastúpili prví nezamestnaní do služieb obcí a pomáhajú s odstraňovaním škôd. Rovnako napredujeme aj v oblasti sociálnej ekonomiky. Vypočuli sme ľudí a už budúci rok obnovíme projekt Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike, ktorý bol v nedávnej minulosti nepochopiteľne utlmovaný. V rámci neho plánujeme podporiť 400 pracovných miest primárne pre znevýhodnené a zraniteľné osoby,“ povedal minister.

Do projektu Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením sa k 18.12.2023 zapojilo 36 obcí. Hlavným cieľom projektu je dotáciami podporiť vytvorenie pracovných miest zameraných na pomoc pri obnove poškodenej infraštruktúry, budov a ďalšieho verejného majetku. Prví uchádzači o zamestnanie začali pre obce pracovať už na začiatku decembra. Podieľajú sa na odpratávaní stavebného odpadu z poškodených verejných budov vrátane obecných úradov, škôlok, škôl, kultúrnych zariadení a pomáhajú s upratovacími prácami. Príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sa už s obcami dohodli na poskytnutí 337 764,24 EUR.

O projekt je veľký záujem, vyčlenené financie sme takmer úplne vyčerpali. Zo strany obcí sa stretávame s veľmi dobrou spätnou väzbou. V obciach Vyšný Hrabovec, Brusnica, Tokajík a Oľka v okrese Trebišov už od začiatku mesiaca pomáhajú tamojší nezamestnaní s upratovaním po zemetrasení. Starostovia sú vďační za rýchlu prípravu projektu a možnosť vytvoriť pracovné miesta priamo v obci. Podobné reakcie sme dostali aj od obcí v okrese Vranov nad Topľou a Humenné. Rýchla, dobre adresovaná pomoc je výsledkom efektívnej spolupráce medzi ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a ústredím a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,“ uzavrel generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Viac o PDU

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku označovaný skratkou PDU bol rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny určený za hlavný ukazovateľ vývoja nezamestnanosti od januára 2023. Nezamestnanosť je pomocou indikátora PDU vykazovaná na celoštátnej, krajskej a okresnej úrovni. Zároveň bude zachovaná kontinuita vo vykazovaní súčasného ukazovateľa Miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) na celoštátnej a krajskej úrovni.

Jedným z viacerých benefitov nového ukazovateľa je detailnejšie sledovanie nezamestnanosti. K dispozícii sú údaje na úrovni obcí, ktoré predtým neexistovali. To pomáha nastavovať nástroje na podporu zamestnanosti adresnejšie so zreteľom na znižovanie rozdielov medzi regiónmi.

Rezort práce pravidelne zverejňoval hodnoty indikátora PDU aj v roku 2022. Jeho vývoj kopíroval vývoj predošlého primárneho ukazovateľa, ktorým bola miera evidovanej nezamestnanosti (MEN). Pri metodike výpočtu nového ukazovateľa nezamestnanosti sa rezort práce inšpiroval metodikou sledovania nezamestnanosti v susednej Českej republike.

Odborníci z Inštitútu pre sociálnu politiku hovoria o pozitívach indikátora PDU. Vďaka využívaniu výlučne administratívnych údajov umožňuje podľa nich PDU presné a včasné monitorovanie nezamestnanosti aj pre menšie geografické celky vrátane okresov, miest a obcí. Prechod na ukazovateľ PDU okrem skvalitnenia monitorovania nezamestnanosti na okresnej úrovni pozitívne vplýva aj na dlhodobú kontinuitu v metodike sledovania nezamestnanosti, keďže PDU nie je ovplyvnený ani metodickými zmenami v harmonizovaných celoeurópskych výberových zisťovaniach.

Štatistika nezamestnanosti – november 2023:

  • PDU (Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku) : 3,84 % (3,90 % v októbri 2023; 4,32 % v novembri 2022).

  • PU (Podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku) : 4,61 % (4,66 % v októbri 2023; 4,82 % v novembri 2022).

  • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku: 139 915 (142 171 osôb v októbri 2023).

  • Počet absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2023, v evidencii uchádzačov o zamestnanie: 4 564 (5 209 osôb v októbri 2023).

  • Počet absolventov vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2023, v evidencii uchádzačov o zamestnanie: 1 344 (1 760 osôb v októbri 2023).

  • Počet voľných pracovných miest: 82 507 (81 344 v októbri 2023). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji – 32 737 miest, najmenej voľných miest bolo v Prešovskom kraji 2 710.

  • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov: 39 988.

  • Počet hromadných prepúšťaní nahlásených počas novembra 2023: 8

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk