Hlavné menu

20.07.2022

Nezamestnanosť na Slovensku klesá piaty mesiac po sebe

Miera evidovanej nezamestnanosti kontinuálne klesá od februára tohto roka. Neustále sa znižuje aj počet dlhodobo nezamestnaných. V júni ich úrady práce sociálnych vecí a rodiny evidovali najmenej od januára 2021.
 

Miera evidovanej nezamestnanosti bola v júni 2022 na úrovni 6,28 percenta. V porovnaní s predošlým mesiacom poklesla o 0,07 percentuálneho bodu, medziročne až o 1,48 p.b.. Miera evidovanej nezamestnanosti bola pod úrovňou 20 % opäť vo všetkých okresoch Slovenska.

„Pokles nezamestnanosti na západnom a strednom Slovensku je za uplynulé mesiace kontinuálny. Nepredpokladám preto, že by v okresoch s najnižšou nezamestnanosťou došlo v najbližšom období ešte k ďalšiemu poklesu. Našim cieľom je zamerať sa nielen na okresy s najvyššou nezamestnanosťou, ale predovšetkým na prevenciu, to znamená, pomôcť nájsť ľuďom, ktorí prišli o prácu čo najskôr novú, aby dlhodobo nezostávali bez príjmu. Optimizmom ma napĺňa najmä fakt, že od začiatku roka neustále klesá aj počet znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, teda tých, ktorí si prácu hľadajú ťažšie. Je to najlepšia spätná väzba, že projekty, ktoré sme spustili, fungujú,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných 12 a viac mesiacov na úrade práce dosiahol najnižšie číslo za posledných 17 mesiacov. Podľa predpovedí Inštitútu pre sociálnu politiku by pokles nezamestnanosti mohol pokračovať aj v júli. „Tento pokles bol zaznamenaný aj napriek zhoršeniu Indikátora ekonomického sentimentu, ktoré naznačuje, že slovenské firmy a spotrebitelia sú menej optimistickí ohľadne súčasnej situácie a budúceho vývoja ako v predchádzajúcom období. Je preto možné, že zhoršené vyhliadky do budúcna povedú k ochladeniu dopytu po pracovnej sile, no naše odhady stále poukazujú na ďalší priaznivý vývoj aj v mesiaci júl,“ vysvetlil Baliak Matúš, analytik z Inštitútu sociálnej politiky.

V júni mali v evidencii uchádzačov o zamestnanie úrady práce 83 035 dlhodobo nezamestnaných. Práve na nich, ako aj na mladých do 30 rokov, je zameraný projekt Chyť sa svojej šance. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny začalo projekt realizovať 1. októbra 2021 a záujemcovia môžu stále predkladať svoje žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. K 18. júlu evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny takmer 6 000 žiadostí na viac ako 7 200 pracovných miest.

„Okrem podpory zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sa snažíme myslieť aj preventívne. Projekt Nestrať prácu - vzdelávaj sa je zameraný na pracujúcich ľudí, ľudí na materskej či rodičovskej dovolenke a iných, ktorí pociťujú potrebu či túžbu zmeniť svoje profesionálne smerovanie. Chceme im dať možnosť rozvíjať sa a vďaka vzdelávaniu sa dobre pripraviť na obdobie hľadania novej práce,“ stručne vysvetlil podstatu projektu generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Zásadnou pridanou hodnotou pre ľudí je podľa neho to, že kurz si záujemca môže vybrať podľa individuálnych potrieb bez prihliadania na požiadavky aktuálneho zamestnávateľa. Podporené môžu byť len vzdelávania zamerané na získanie zručností v oblasti nedostatkových profesií, alebo v oblasti digitalizácie a automatizácie či v oblasti zeleného hospodárstva.

Štatistika nezamestnanosti – jún 2022:

  • Miera evidovanej nezamestnanosti: 6,28 % (6,35 % v máji 2022; 7,76 % v júni 2021).
  • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie: 169 602 (171 447 osôb v máji 2022; 212 635 osôb v júni 2021).
  • Počet evidovaných dlhodobo nezamestnaných ľudí: 83 035 (najnižší stav za posledných 17 mesiacov).
  • Počet evidovaných nezamestnaných do 25 rokov: 24 015.
  • Počet evidovaných nezamestnaných do 29 rokov: 44 280.
  • Celkovo bolo z evidencie vyradených 17 448 uchádzačov o zamestnanie . Pre nespoluprácu to bolo 1 181 osôb, z iných dôvodov bolo vyradených 3 984 osôb (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).
  • Počet voľných pracovných miest: 81 012 (82 157 v máji 2022). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 25 983 miest (podiel 32,07 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 884 (podiel 4,79 %).
  • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov : 38 978.
  • Nahlásených hromadných prepúšťaní: 4 (počet ohrozených zamestnancov - 329).

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk