Hlavné menu

08.04.2022

Nová európska stratégia pre práva dieťaťa má posilniť ich ochranu

Štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková sa dnes (7.4.) zúčastnila medzinárodnej konferencie k novej Stratégii pre práva dieťaťa v talianskom Ríme. Práve v dnešnej dobe, v čase ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, pandémie Covidu-19 a vo svete, ktorý čelí klimatickým zmenám, sú práva dieťaťa viac ohrozené. Medzinárodná konferencia s názvom „Za obzorom: Nová éra práv dieťaťa“ sa preto zamerala na riešenie niektorých špecifických výziev vyplývajúcich zo súčasných krízových situácií. Cieľom bolo určiť kľúčové kroky, ktoré by posilnili systémy ochrany detí a znížili ich zraniteľnosti v krízových alebo núdzových situáciách.
 

Zámerom zasadnutia bolo identifikovať riziká a porušenia práv, ktorým v súčasnosti čelia deti na vojnou zmietanej Ukrajine, ako aj pri úteku z nej. Konferencia chcela poukázať na spôsoby, ako ich zdokumentovať, nahlásiť a riešiť.

Nová stratégia pre práva dieťaťa na roky 2022 – 2027

Medzinárodná konferenciu k novej Stratégii o právach dieťaťa spoluorganizuje Rada Európy a Talianske predsedníctvo Výboru ministrov. Konferencia predstavila novú „Rímsku stratégiu“ pre práva dieťaťa na roky 2022 – 2027. Výbor ministrov Rady Európy ju prijal 23. februára. Prvýkrát ju formálne pripravil Riadiaci výbor pre práva dieťaťa (CDENF), ktorý bude dohliadať aj na jej realizáciu.

Stratégiou sa bude riadiť Rada Európy aj jej členské štáty, aby spolu podporili udržiavanie funkčného a pohotového systému ochrany detí.

Stratégia má šesť cieľov, ktorými sú :

  • Ochrana pred násilím pre všetky deti
  • Rovnaké príležitosti a sociálne začlenenie pre všetky deti
  • Prístup k technológiám a ich bezpečné používanie pre všetky deti
  • Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí pre všetky deti
  • Poskytnutie možnosti vyjadriť sa každému dieťaťu
  • Práva detí v krízových a núdzových situáciách

Štátna tajomníčka prijatie Stratégie pre práva dieťaťa uvítala

Štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková uvítala iniciatívu Rady Európy, ktorej výsledkom je prijatie Stratégie. Na jej vytvorení aktívne participovala aj Slovenská republika, ktorá má tiež nastavený štandardný európsky systém pomoci a ochrany maloletých detí bez sprievodu. Vo svojom príspevku predstavila aktivity, ktoré Slovenská republika, nielen v čase krízy, pre deti zabezpečuje.

Právam, ochrane a podpore detí venujeme mimoriadnu pozornosť

Už počas pandémie rezort práce spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizoval systém sociálnoprávnej ochrany detí tak, aby všetky zložky systému vykonávali opatrenia na ochranu detí a rodín. Rovnako aj v situácii ozbrojeného konfliktu na území nášho bezprostredného suseda – Ukrajiny, patril tento systém medzi tie, ktoré ako prvé prakticky okamžite zmobilizovali všetky svoje sily a kapacity, aby pomohol deťom a rodinám s deťmi. Orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečujú asistenciu a pomoc na hraniciach nepretržite, pomáhajú vo všetkých centrách pre Ukrajincov. Centrá pre deti a rodiny sú pripravené prijať maloleté deti bez sprievodu. (K dnešnému dňu 7.4. bolo v CDR umiestnených 95 maloletých bez sprievodu z Ukrajiny.)

Deti z Ukrajiny podporujeme aj finančne

Okrem iného sa dočasnou úpravou legislatívy sprístupnili príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa pre ukrajinské deti, ktoré boli zverené do náhradnej starostlivosti (na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia) . Na zabezpečenie svojich potrieb tak dieťa môže získať jednorazovú finančnú podporu a opakovaný príspevok.

Rodičom s malými deťmi, ktorí požiadali o dočasné útočisko, sme dočasne sprístupnili príspevok na starostlivosť o dieťa. To znamená, že ak sa rodič takéhoto dieťaťa na území Slovenskej republiky zamestná a dieťa umiestni do jaslí, štát mu poskytne príspevok až do výšky 280 € na úhradu jaslí.

Štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková verí, že sa Slovensku bude dariť naďalej pomáhať aj vďaka finančnej pomoci od Rozvojovej banky Rady Európy. Tá poskytla pomoc zastúpeniu Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov v Slovenskej republike (IOM), a to rovno dvakrát - vo výške 150 000 EUR a 350 000 EUR - priamo z Fondu pre migráciu a utečencov.

V ochrane detí budeme pokračovať aj v novej stratégii

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Detským fondom OSN (UNICEF) a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zriadilo osobitnú pracovnú skupinu, ktorej cieľom je hlbšie spolupracovať a pomáhať deťom a rodinám utekajúcim z Ukrajiny.

Tento rok tiež pripravujeme novú stratégiu na ochranu deti pred násilím „Detstvo bez násilia pre všetky deti“ , ktorá reflektuje na viaceré kapitoly Stratégie Rady Európy. Utečenecká kríza zvyšuje riziko ohrozenia dieťaťa násilím, preto sme vytvorili tri základné skupiny, ktoré pracujú multidisciplinárne (spolupracujú s políciou, prokuratúrou, či školskými zariadeniami..) .

Skupiny sa podľa zamerania orientujú na tri hlavné oblasti:

  • Prvá skupina sa zaoberá všetkými formami rovesníckeho násilia (vyčlenenie detí zo spoločnosti, prejavy nenávisti, združovanie sa detí do tzv. gangov). Rieši ako im zabrániť aj predchádzať a tiež psychologickú starostlivosť.
  • Druhá skupina sa sústredí na osvetu. Svoje aktivity zameriava napríklad na správnu komunikáciu s deťmi (aj o traumách, násilí, či vojne).
  • Tretia skupina zacieľuje na prevenciu, identifikáciu a riešenie rizík sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania (napríklad vrátane včasného zachytenia sexuálne prenosných chorôb).

Spojivom všetkých aktivít je, že Európa už privítala stovky tisíc detí, ktoré potrebujú ochranu pred násilím, psychologickú pomoc, zdravotnú starostlivosť, či vzdelávanie. Je preto nevyhnutné ich chrániť, vypočuť, postarať sa o ne a zabezpečiť im rovnosť príležitostí. Aby sme boli pre deti rodinou, pokiaľ sa nevrátia k tej svojej.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk