Hlavné menu

01.07.2021

Od dnešného dňa sa zvyšuje životné minimum

Výška životného minima sa od 1. júla 2021 zvyšuje o 1,5 %. Suma pre jednu plnoletú fyzickú osobu predstavuje po novom 218,06 eura, pre ďalšieho spoločne posudzovaného dospelého človeka 152,12 eura. Ak ide o nezaopatrené alebo zaopatrené neplnoleté dieťa, životné minimum sa zvyšuje na 99,56 eura mesačne. Zmena pozitívne ovplyvní viaceré sociálne dávky a príspevky.
 

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.

Rozhodujúcim obdobím , za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla aktuálneho kalendárneho roku.

Výšku životného minima upravuje zákon o životnom minime.

Dávky a príspevky, ktoré sú naviazané na výšku životného minima

Druh peňažného príspevku (PP)

od 1.7.2021

PP na prepravu

111,26 €

PP na kompenzáciu ZV – na diétne stravovanie:

I. skupina

40,48 €

II. skupina

20,24 €

III. skupina

12,15 €

PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

20,24 €

PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

36,42 €

PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

48,57 €

Resocializačný príspevok

od 1.7.2021

Maximálna výška resocializačného príspevku

87,22 €

Náhradné výživné

od 1.7.2021

Maximálna výška náhradného výživného

368,37 €

Príspevky náhradnej starostlivosti

od 1.7.2021

Jednorazový príspevok pri zverení

550,60 €

Jednorazový príspevok pri zániku

1015,60 €

Opakovaný príspevok dieťaťu

do 10 rokov veku

199,20 €

nad 10 rokov veku do 15 rokov veku

229,00 €

nad 15 rokov veku

248,90 €

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

194,20 €

Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

138,40 €

Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

79,70 €

Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa

od 1.1.2022

Rodičovský príspevok

280,00 €

Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské)

383,80 €

Prídavok na dieťa

25,88 €

Príplatok k prídavku na dieťa

12,14 €

Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa

106,33 €

Príspevky na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

od 1.7.2021

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe

141,74 €

Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

218,06 €

Pomoc v hmotnej núdzi

od 1.1.2022

Dávka v hmotnej núdzi - § 10 ods. 2

- jednotlivec bez detí

68,80 €

- jednotlivec s dieťaťom 1 až 4

130,90 €

- jednotlivec s dieťaťom 5 a viac

191,20 €

- dvojica bez detí

119,60 €

- dvojica s dieťaťom 1 až 4

179,00 €

- dvojica s dieťaťom 5 a viac

241,30 €

Ochranný príspevok § 11 ods. 2

- pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h)

70,40 €

- pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j)

38,70 €

- pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcich sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa

15,10 €

Aktivačný príspevok § 12

- príjem zo závislej činnosti

140,80 €

- uchádzač o zamestnanie

70,40 €

Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13

19,30 €

Príspevok na bývanie - § 14 ods. 2

- jedna osoba

59,40 €

- dve a viac osôb

94,80 €

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk