Hlavné menu

28.04.2021

Nový Akčný plán rovnosti žien a mužov zvýši kvalitu života žien

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila strategické materiály z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) – Celoštátnu stratégiu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a k nej príslušný Akčný plán a Národnú stratégiu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti.
 

„Som rád, že moji kolegovia dali zelenú predloženým materiálom, ktorými chceme v našej spoločnosti dosiahnuť nielen materiálnu spravodlivosť medzi ženami a mužmi, ale aj skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb a starostlivosť o deti, ktoré nemôžu z rôznych dôvodov vyrastať so svojimi rodičmi, “ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí V Slovenskej republike na roky 2021-2027 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021-2027

Celoštátna stratégia pokrýva 8 strategických oblastí a priorít: Dôstojnosť a telesná integrita; Zosúladenie rodinného a pracovného života; Vzdelávanie, veda a výskum; Rovnosť príležitostí a prístup na trh práce, ekonomická závislosť a chudoba žien; Politická a ekonomická participácia a účasť na rozhodovaní; Zabezpečenie participatívneho mechanizmu na presadzovanie rovnosti žien a mužov a inštitucionálne zabezpečenie rovnosti žien a mužov; Začleňovanie zraniteľných skupín a viacnásobná diskriminácia žien a maloletých detí/dievčat; Medzinárodná rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc.

Akčný plán zasa reflektuje na identifikované problémy, hlavný cieľ a nadväzujúce operačné ciele v každej strategickej oblasti. Realizácia stanovených úloh bude mať pozitívny dopad na zlepšenie kvality života žien.

Chceme vytvoriť také systémové opatrenia, ktoré pomôžu zosúladiť rodinný a pracovný život žien a uľahčiť im návrat z materskej dovolenky na trh práce. V akčnom pláne sme napríklad navrhli, aby každé dieťa od troch rokov malo právny nárok na miesto v materskej škole,“ priblížila Zuzana Brixová, riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí MPSVR SR.

Schválené materiály zároveň pomôžu ženám zažívajúcim násilie. „Jednou z úloh akčného plánu je v našej legislatíve jednoznačne zadefinovať domáce násilie. Zároveň novela zákona o rodine má zabezpečiť vyššiu ochranu obetí domáceho násilia, vrátane detí, v rozvodovom konaní. Úplne kľúčové je nastavenie systémového a udržateľného financovania pre organizácie, ktoré poskytujú pomoc týraným ženám a deťom. Komplexné uchopenie domáceho násilia prinesie Akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, na ktorom v súčasnosti pracujeme so zástupcami občianskej spoločnosti,“ uzavrela Zuzana Brixová.

Národná stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti

Po desiatich rokoch platnosti aktuálnej Stratégie deinštitucionlizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti rezort práce pristúpil k aktualizácii jej opatrení. Vzhľadom na veľký rozsah potrebných zmien v tomto dokumente nakoniec pripravil nový materiál - Národnú stratégiu deinštitucionlizácie. Vychádza zo stále aktuálnej potreby napĺňania medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky a v rámci dlhodobého cieľa, ktorý preberá zo Stratégie deinštitucionlizácie z roku 2011, stanovuje nové strednodobé ciele, ktoré reflektujú na súčasný stav procesu deinštitucionlizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti.

Národná stratégia je úzko prepojená s ďalšími strategickými materiálmi, ako napríklad Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030.

Stratégia sa o. i. zameriava aj na akútnu potrebu vytvorenia nového systému posudkovej činnosti v sociálnej oblasti a zefektívnenie viaczdrojového financovania komunitných služieb a opatrení na komunitnej úrovni. Zároveň ráta s vytvorením nového systému inšpekcie v oblasti sociálnych vecí. Tieto zmeny sú súčasťou pripravovaných reforiem MPSVR SR v oblasti sociálnych služieb.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk