Hlavné menu

23.03.2021

Nový európsky projekt pomôže ženám

Podľa údajov Európskej komisie, každá žena v Európskej únii pracuje v porovnaní s mužmi 2 mesiace v roku zadarmo. Zmeniť to má národný projekt „Rodová rovnosť na pracovisku“, do ktorého sa zapojila aj Slovenská republika. Jeho cieľom je prispieť k vytvoreniu takých systémových opatrení, ktoré pomôžu zosúladiť rodinný a pracovný život žien a uľahčiť ich návrat z materskej dovolenky na trh práce.
 

Slovenská republika v zastúpení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, začala realizovať národný projekt „Rodová rovnosť na pracovisku“, financovaný z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Aj keď sa tejto téme venujú mnohé krajiny dlhodobo, prax ukazuje nerovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, ktorej čelia pracujúce rodiny. „Keď dosiahneme lepšie rozdelenie opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi, podporíme a uľahčíme návrat žien po materskej dovolenke do práce a motivujeme zamestnávateľov prakticky riešiť rovnosť žien a mužov aj v oceňovaní a pracovných podmienkach, vtedy naplníme zmysel projektu a prispejeme k harmonizácii medziľudských vzťahov aj priaznivejšej a zdravšej spoločenskej klíme na Slovensku,“ povedala riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí Zuzana Brixová.

Jedným z kľúčových zámerov projektu je podpora účasti žien na trhu práce podľa súčasného právneho a politického rámca EÚ. Vzniknúť by mala podporná platforma na zavádzanie opatrení v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života. „Radi by sme zvýšili všeobecné povedomie o výhodách a možnostiach v tomto smere. Na jednej strane ide o to, aby zamestnávatelia disponovali podrobnejšími informáciami o dôležitosti zosúlaďovania pracovného a súkromného života a aby boli motivovanejší realizovať opatrenia v prospech svojich zamestnancov. Na strane druhej je dôležité, aby aj zamestnanci boli dostatočne informovaní o tom, aké opatrenia v oblasti zosúladenia pracovného a súkromného života môžu očakávať od svojich zamestnávateľov a aby boli motivovaní k ich využívaniu,“ uzavrela riaditeľka odboru Brixová.

Najdôležitejším výsledkom projektu je pripraviť koncepciu zosúladenia pracovného a rodinného života žien a mužov a implementovať ju u desiatich zamestnávateľov po celom Slovensku. Na samotnom projekte a vypracovaní materiálov sa podieľa skupina expertov a expertiek. Ich úlohou je vytvoriť analytické, koncepčné a metodické materiály, ktoré budú k dispozícii možným užívateľom od zamestnávateľov, cez poskytovateľov služieb zamestnanosti, sociálnych partnerov až po výskumné a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa zaoberajú rovnosťou príležitostí žien a mužov.

Európska únia a rovnako aj Slovensko vnímajú problematiku rovnosti žien a mužov na pracoviskách veľmi citlivo. Hoci sa už v tejto oblasti veľa urobilo, stále pretrvávajú veľké rozdiely v dosiahnutých výsledkoch. Napríklad rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa pohybuje od 1,4 % v Luxembursku až po takmer 20 percent na Slovensku. O čosi väčšie rozdiely sú v Česku, Nemecku, Rakúsku a Estónsku. Aj keď sa situácia v EÚ zlepšuje, rozdiel sa za posledných 8 rokov zmenšil iba o necelé 2 percentuálne body (príloha - obrázok č. 1).

Pri porovnaní platov na Slovensku ženy zarábajú o takmer 20 % menej ako muži. Hodnota eura zarobeného ženou je iba 0,80 eur z hodnoty eura, ktoré zarobí muž (príloha – obrázok č.2).

Podrobnejšie informácie bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR priebežne uverejňovať na svojej facebookovej stránke a webovej stránke v časti Projekty - Národný projekt Rodová rovnosť na pracovisku .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk