Hlavné menu

03.02.2023

Nový portál uľahčí administratívu v oblasti agentúrneho zamestnávania

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozširuje pracovný portál www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk o novú elektronickú službu. Určená je pre neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti. Elektronizácia služieb odľahčí administratívu poskytovateľov a zefektívni ich vzájomnú komunikáciu s úradmi. Po vytvorení hlavného pracovného portálu, ako aj elektronických služieb pre nahlasovanie a odhlasovanie pracovnoprávneho vzťahu s cudzincami v minulom roku, prinášame verejnosti ďalšie služby, ktoré zodpovedajú debyrokratizácii a elektronizácii štátnej správy.
 

Nový portál poskytovatel.gov.sk , ktorý je súčasťou hlavného pracovného portálu www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk . funguje od 1. februára tohto roka. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zároveň listom informovalo zamestnávateľov, ktorých sa táto služba týka, o vytvorení nového portálu a spôsobu jeho používania.

Od 1. januára 2023 sa novelizoval zákon o službách zamestnanosti, ktorý upravuje aj nový spôsob evidencie občanov zo strany agentúry dočasného zamestnávania, agentúry podporovaného zamestnávania a sprostredkovateľa zamestnania za úhradu. Tieto subjekty majú od roku 2024 za predchádzajúci rok povinnosť predkladania ročných správ elektronickou formou, a to prostredníctvom nového informačného systému poskytovatel.gov.sk. Správy za rok 2022 budú ešte predkladať prostredníctvom formulára.

Neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti sa budú na nový portál prihlasovať pomocou elektronického občianskeho preukazu, t.j. rovnakým spôsobom ako sa prihlasujú na Ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk). V novom informačnom systéme si budú môcť priebežne dopĺňať údaje o občanoch, ktorým poskytujú svoje služby. V roku 2024 systém automaticky vygeneruje správu o činnosti za predchádzajúci rok a umožní jej odoslanie. Elektronizáciou služieb dôjde k odľahčeniu administratívy týchto poskytovateľov.

Portál je vo vlastníctve a správe ministerstva práce a jeho dizajn a komponenty boli vytvorené podľa jednotného dizajn manuálu elektronických služieb a webových sídiel ID-SK2 z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk