Hlavné menu

11.05.2022

Nový zákon o inšpekcii v sociálnych veciach prinesie efektívny dozor v sociálnych veciach aj adresné vyvodzovanie zodpovednosti

Nový systém dozoru nad výkonom a dodržiavaním povinností v sociálnej oblasti nastaví nová právna úprava Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a zároveň zabezpečiť vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie povinností v tejto oblasti. Navrhovaný zákon dnes na rokovaní prijala Vláda SR s legislatívnou pripomienkou.
 

Návrhom zákona o inšpekcii v sociálnych veciach rezort práce vytvára úplne novú právnu úpravu správneho dozoru v oblasti sociálnych vecí. Vytvoriť má funkčný systém kontroly nad plnením zákonom určených povinností aj voči tým subjektom, ktoré inak nie sú podriadené rezortu práce. Ide o inštitúcie, ktoré poskytujú sociálne služby, vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, či pôsobia na úseku kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

INŠPEKCIA PO NOVOM

Inšpekciu v sociálnych veciach bude vykonávať ministerstvo, a to prostredníctvom novovytvoreného špecializovaného útvaru inšpekcie v sociálnych veciach. Pracovať bude na základe nestrannosti, objektivity, samostatnosti, transparentnosti a nezávislosti s cieľom zefektívnenia výkonu dozoru a skvalitnenia poskytovanej pomoci. Posilnené personálne kapacity zase zintenzívnia frekvenciu a prinesú systematickosť pri vykonávaní kontrol. Novovytvorený útvar inšpekcie by mal mať postupne do roku 2024 celkovo 180 zamestnancov, ktorí budú pôsobiť vo všetkých regiónoch.

„Jedným z mojich cieľov od nástupu na rezort práce je skvalitňovanie sociálnych služieb. Nastavenie objektívnych pravidiel a ich kontrola zabezpečí, že užívatelia týchto služieb dostanú to, čo za investované financie očakávajú v primeranej kvalite so zachovaním maximálneho bezpečia. Nový zákon predovšetkým jasne špecifikuje práva a povinnosti každého subjektu. Posilňujeme zabezpečenie kvalitných služieb pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, či už ide o seniorov, osoby so zdravotným postihnutím alebo deti a ich rodiny, ktoré potrebujú odbornú pomoc,“ spresnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

DOTERAZ NEEFEKTÍVNY SYSTÉM DOHĽADU A KONTROLY

Systém dohľadu a kontroly nad poskytovaním sociálnej pomoci bol doposiaľ rozdelený medzi viacerými organizačnými zložkami ministerstva a jednotlivými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, čo spôsobovalo jeho neefektívnosť. Rovnako chýbali personálne kapacity. Takýto systém vôbec nepokrýval takmer 75,5 tisíc osôb, ktorých starostlivosť zabezpečujú neformálni opatrovatelia a osobní asistenti. Týka sa to predovšetkým domácej starostlivosti zabezpečovanej rodinnými príslušníkmi, ktorí poberajú peňažný príspevok na opatrovanie.

Osobitosťou inšpekcie v sociálnych veciach je aj rôznorodá povaha dozorovaných subjektov – verejní a neverejní poskytovatelia sociálnej služby či neštátne centrá pre deti a rodiny. Nová právna úprava aj nad týmito subjektami vo všeobecnosti zlepší ich kontrolu a zvýši kvalitu poskytovaných služieb. Rovnako posilní ochranu najzraniteľnejších osôb dlhodobo odkázaných na inú osobu, tiež v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dozor bude aj nad účelnosťou využívania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach je vypracovný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2024, ktorým sa štát zaväzuje k vytvoreniu funkčného systému nezávislej kontroly sťažností a dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb, aj v súlade s reformou dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Tá je naviazaná na Plán obnovy a odolnosti SR v rámci Komponentu 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno – zdravotná starostlivosť.

Celý materiál Zákona o inšpekcii v sociálnych veciach je zverejnený na stránke rokovania vlády – LINK:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26945/1

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk