Hlavné menu

12.01.2023

O dotáciu na stabilizačný príspevok pre zamestnancov môžu zariadenia a centrá žiadať do konca januára

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už minulý týždeň zaslalo všetkým zástupcom samospráv a poskytovateľom sociálnych služieb usmernenie, ako žiadať o dotáciu na stabilizačný príspevok pre svojich zamestnancov. Informáciu tiež dostali akreditované a samosprávne centrá pre deti a rodiny. Stabilizačný príspevok je určený pre vybraných zamestnancov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, ako aj pre terénnych opatrovateľov. Jednorazové vyplatenie finančných prostriedkov má za cieľ podporiť stabilizáciu zamestnancov v nedostatkových profesiách vo vybraných zariadeniach a v opatrovateľskej službe.
 

V pracovných pozíciách, pre ktoré je dotácia na stabilizačný príspevok určená, pracuje viac ako 26-tisíc zamestnancov. Ich zotrvanie v sociálnych službách ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podporí sumou 60 miliónov eur.

Podmienkou poskytnutia dotácie je uzatvorenie písomnej dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku medzi zamestnávateľom a zamestnancom do 20. januára 2023. Jej obsahom je (okrem iného) záväzok zamestnanca zotrvať a vykonávať pracovnú činnosť u zamestnávateľa najmenej 3 roky. O dotáciu žiada zamestnávateľ (resp. zakladateľ alebo zriaďovateľ zariadenia). Žiadosť musí byť doručená na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do 31. januára 2023.

Ministerstvo zverejnilo formuláre žiadostí o poskytnutie dotácie, usmernenie k podmienkam poskytnutia jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (centrách pre deti a rodiny), rovnako tak vzory písomnej dohody (formou dodatku k pracovnej zmluve) na svojej webovej stránke:

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/dotacia-stabilizacny-prispevok/

Maximálna výška stabilizačného príspevku je od 2000 do 4000 eur, pričom zohľadňuje aktuálnu diferenciáciu odmeňovania a rovnako tak rozsah pracovného úväzku. Príspevok bude oslobodený od sociálnych a zdravotných odvodov, podlieha však spolu s inými príjmami dani z príjmov.

Nárok na poskytnutie stabilizačného príspevku má celkom 26 161 zamestnancov v sociálnych službách, v centrách pre deti a rodiny aj domácej opatrovateľskej služby.

Každý zamestnanec v sociálnych službách, ktorému možno dotáciu poskytnúť, musí byť v evidencii zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v Informačnom systéme sociálnych služieb Ministerstva práca, sociálnych vecí a rodiny SR (IS SoS).

Pracovná pozícia (v IS SoS)

Oprávnená sociálna služba

Výška dotácie/stabilizačného príspevku na ustanovený týždenný pracovný čas

sestra (hlavná sestra)

zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie (ZpB, RS, DS – nie)

4 000 eur

fyzioterapeut

zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár

4 000 eur

praktická sestra - asistent

zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie (ZpB, RS, DS – nie)

3 000 eur

sanitár, opatrovateľ v zariadení

zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár

3 000 eur

sociálny pracovník, asistent sociálnej práce, sociálny poradca, psychológ, inštruktor sociálnej rehabilitácie, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, vychovávateľ, vychovávateľ pre osoby so špeciálnymi potrebami, asistent výživy, logopéd, pracovník pre rozvoj pracovných zručností

zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár

2 000 eur

opatrovateľ v domácnosti občana

domáca opatrovateľská služba

2 000 eur

Pre zamestnancov centier pre deti a rodiny podmienka evidencie v IS SoS neplatí. Poskytnutie stabilizačného príspevku a jeho výška sa rovnako odvíja od pracovnej pozície a zohľadnení rozsahu pracovného úväzku.

Pracovná činnosť/profesia

Výška stabilizačného príspevku v eurách

sestra, fyzioterapeut

4 000

zamestnanec odborného tímu CDR

2 000

zamestnanci skupín CDR

2 000

Nariadenie vlády na zabezpečenie poskytnutia a vyplatenia stabilizačného príspevku:
Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk