Hlavné menu

28.04.2021

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci je kľúčová

V minulom roku klesol počet pracovných úrazov na Slovensku. Inšpektoráty práce zistili aj menej porušení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V porovnaní s rokom 2019 ide o pokles 18,7 %. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dnes, 28. apríla, pripomína Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Témou aktuálneho roka je „Predvídajte, pripravujte sa a reagujte na krízy – investujte teraz do systémov BOZP“.
 

Pandémia koronavírusu zasiahla ľudské životy takmer po všetkých stránkach a oblasť ochrany práce a BOZP nebola výnimkou. Pri príležitosti svetového dňa dnes inšpektori práce vykonávajú preventívne inšpekcie u zamestnávateľov. Ich cieľom je nielen zistenie súladu s pravidlami bezpečnosti, ale aj edukácia a poradenstvo. Práve poskytovanie poradenstva prispieva k eliminovaniu porušovania právnych predpisov zo strany zamestnávateľa a pomáha zorientovať sa v oblasti BOZP. „Pre inšpekciu práce predstavuje bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov záväzok na 365 dní v roku. Avšak dnes, aj vo svetle pandémie, ktorá postihla všetky oblasti nášho života, je ešte oveľa dôležitejšie vyzvať zamestnávateľov, aby investovali do systémov bezpečnosti a ochrany zdravia a zabezpečili tak zdravú budúcnosť nielen pre svojich zamestnancov, ale aj pre svoje spoločnosti,“ uviedla k tomu Hedviga Machayová, generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce.

O ochranu života a zdravia zamestnancov je nevyhnutné sa usilovať dlhodobo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa spolu s ďalšími štátnymi inštitúciami a organizáciami zastupujúcimi zamestnávateľov a zamestnancov aktívne zapája do plnenia úloh a opatrení stanovených v Stratégii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2021 až 2027. Hlavným cieľom tejto stratégie je prijímať a presadzovať také účinné preventívne opatrenia, ktoré prispejú k znižovaniu pracovných úrazov, ako aj minimalizovaniu príčin chorôb z povolania. Medzi prioritné aktivity patrí napríklad poskytovanie poradenstva, organizovanie odborných seminárov, či vydávanie propagačných materiálov. Minuloročné údaje pracovnej úrazovosti ukazujú, že sa aktérom darí napĺňať tieto ciele.

V roku 2020 sme zaznamenali celkovo 7 606 registrovaných pracovných úrazov, čo je v porovnaní s rokom 2019 pokles o 1 416 úrazov. Napriek tomu prišlo pri práci o život 32 ľudí. Ďalších 49 má po úraze trvalé následky, čo je o 8 menej ako v roku 2019 a o 27 ľudí menej ako v roku 2018.

„Rok 2020 bol špecifický aj z pohľadu BOZP. Prevencia a dodržiavanie ochranných opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa v období pandémie stali nenahraditeľnými. Veľmi ma teší, že aktivity Národného inšpektorátu práce, najmä tie zamerané na prevenciu, pomáhajú zamestnávateľom pochopiť, aké je dôležité klásť dôraz na zdravé pracovné prostredie,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Národný inšpektorát práce počas celého roka vykonáva preventívne aktivity v snahe zvyšovať povedomie o otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a znižovať úrazovosť na pracoviskách. Aktivity sú zamerané na poradenstvo, osvetu či kontroly v oblasti BOZP. V minulom roku skontrolovali inšpektoráty práce viac ako 18 tisíc zamestnávateľov, vrátane podnikateľov, ktorí nie sú zamestnávateľmi. Spolu zistili 40 225 nedostatkov, čo je oproti roku 2019 pokles o 17,7 %.

Porušenia v oblasti BOZP

Z viac ako 40 tisíc nedostatkov sa 29 529 týkalo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V porovnaní s rokom 2019 ide o pokles 18,7 %. Najviac porušení súviselo s prevádzkou a technickým stavom vyhradených technických zariadení, stavom budov a objektov. Dobrou správou však je, že v oboch skupinách sa počet porušení medziročne znížil. Výrazne poklesol aj počet zistení neposkytovania ochranných pomôcok zamestnancom, a to až o 45 %.

Medzi najzávažnejšie odhalené porušenia však naďalej patrí neposkytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), resp. poskytovanie nevhodných alebo neúčinných OOPP, nekonkrétne určenie bezpečných postupov či nedostatočné odstraňovanie nebezpečenstiev, ktoré hrozia pri práci.

Pri príležitosti dnešného svetového dňa si zároveň pripomíname aj obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. „Je nevyhnutné presadzovať prevenciu a šíriť osvetu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby sme zabezpečili vhodné pracovné podmienky a súčasne znížili počet pracovných úrazov, nie len smrteľných úrazov, ale aj tých s celoživotnými následkami,“ dodáva Milan Krajniak.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk