Hlavné menu

07.10.2022

Odborníci z ministerstva si vymenili skúsenosti s českými kolegami v oblasti lekárskej posudkovej činnosti

Téma fungovania lekárskej posudkovej činnosti bola predmetom diskusie v rámci bilaterálneho stretnutia expertov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR v dňoch 6.-7. októbra. Zástupcovia slovenského ministerstva práce, ústredia práce a Sociálnej poisťovne si s českými rezortnými kolegami vymenili vzájomné poznatky, skúsenosti, ako aj riešenia z praxe v oblasti posudkovej činnosti.
 

V spoločnej diskusii sa odborníci sústredili na organizáciu, postavenie a kompetencie lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti. Experti hovorili o vlastných skúsenostiach z praxe posudkových lekárov a hodnotili tiež nastavenie posudkových kritérií na Slovensku a v susednom Česku. Dôležitým bodom rokovania bola aj téma nedostatku a udržania aktuálne existujúcich posudkových lekárov, možnosti zmien v organizácií a prenose kompetencií.

Ján Gabura, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa sekcie sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prezentoval súčasný systém peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia na Slovensku. Zdôraznil pritom potrebu riešenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby (prostredníctvom peňažného príspevku na osobnú asistenciu a peňažného príspevku na opatrovanie).

Počas stretnutia zástupcovia ústredia venovali svoju pozornosť najmä posudkovej činnosti na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých osôb a udelenia parkovacieho preukazu. V príspevku Sociálnej poisťovne zazneli informácie o činnosti odboru lekárskej posudkovej činnosti a ich plány na ďalšie obdobie. V oblasti legislatívnych aktivít českí zástupcovia informovali o organizácií a riadení lekárskej posudkovej činnosti v Českej republike, s dôrazom na podmienky poskytnutia príspevku na starostlivosť. Na záver stretnutia sa obe strany zhodli na tom, že stretnutie bolo významným prínosom v oblasti výmeny skúseností a poznatkov, ako aj z hľadiska možnosti porovnania prístupov k riešeniu posudkovej činnosti.

Posudková činnosť je nevyhnutnou súčasťou pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (z. č. 447/2008 Z. z.) Znamená to, že poskytnutiu konkrétneho peňažného príspevku na kompenzáciu vždy predchádza individuálne posúdenie konkrétnej osoby. Podkladom pre rozhodnutie je komplexný posudok, ktorý obsahuje nielen závery vyplývajúce z lekárskej posudkovej činnosti, ale tiež zo sociálnej posudkovej činnosti. Od 1. januára 2022 je účinná novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ministerstvo v prospech osôb s ťažkým zdravotným postihnutím priaznivejšie upravilo podmienky poskytovania niektorých peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a zvýšilo tak mieru pomoci týmto občanom.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk