Hlavné menu

17.03.2023

Odolnejší trh práce a adresná pomoc vďaka eurofondom z ministerstva práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vďaka zodpovedným krokom vyčerpalo viac ako 80 percent alokácie zdrojov EÚ v rámci OP ĽZ. Zároveň, všetky zvyšné finančné prostriedky z eurofondov v tomto roku podporia desiatky ďalších už zazmluvnených projektov.
 

Efektívnym čerpaním finančných prostriedkov z Operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zlepšuje podmienky na trhu práce, sociálne začlenenie ľudí aj podporu odídencov z Ukrajiny. Adresná pomoc poputuje do oblasti zamestnanosti, mladým ľuďom a do zlepšovania sociálnej ekonomiky. Stredobodom projektov v oblasti sociálneho začlenenia sú predovšetkým opatrenia zamerané na skvalitnenie dlhodobej starostlivosti, asistenčné služby či poradenstvo.

Celkom 464 mil. eur zo zdrojov EÚ je určených na čerpanie v roku 2023. Ministerstvo práce pre tento balík peňazí už zazmluvnilo 91 národných projektov a 1 463 projektov, ktoré sú súčasťou 19 dopytovo - orientovaných výziev.

Najvyššia podpora je určená na projekty v oblasti trhu práce, konkrétne 243 mil. eur. Ďalší balík eurofondov v hodnote necelých 180 miliónov eur je určený na projekty pre sociálnu oblasť a začlenenie.

V oblasti trhu práce pomôžeme zamestnať sa, zlepšiť svoju kvalifikáciu, získať nové zručnosti aj platové ohodnotenie viac ako 80 000 ľuďom , vrátane znevýhodnených a zraniteľných, samostatne zárobkovo činným osobám, rovnako mladým ľuďom, dlhodobo nezamestnaným či príslušníkom marginalizovaných skupín.

Ide o podporu v rámci národných projektov: Podpora zamestnanosti, Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, Chyť sa svojej šance, Krok za krokom , alebo Nestrať prácu-vzdelávaj sa .

Bezplatným dlhovým poradenstvom, rodinnými poradňami, podporou, zvyšovaním kvality terénnej sociálnej práce, či projektami určenými na rozvoj opatrovateľskej služby podporíme viac ako 100 000 ľudí, ktorí sú odkázaní na dlhodobú starostlivosť, asistenčné služby a poradenstvo, či služby náhradnej starostlivosti.

Čerpanie výdavkov v rámci OP ĽZ 2014-2020 je oprávnené do 31. decembra 2023.

Na stiahnutie:


Prehľad plánovaného čerpania finančných prostriedkov v roku 2023 v gescii MPSVR SR:

Plánované čerpanie finančných prostriedkov v roku 2023
v gescii MPSVR SR (v mil. EUR)

Trh práce

243,0

zamestnanosť - znevýhodnení

16,6

zamestnanosť - neaktívne osoby

22,8

zamestnanosť - poradenstvo

2,6

zamestnanosť a rekvalifikácia

11,6

zamestnanosť

20,5

aktívne opatrenia na trhu práce

34,7

sociálna ekonomika

59,3

zosúladenie rodinného a pracovného života

4,7

vzdelávanie osôb na trhu práce

67,6

rodová rovnosť

2,6

Sociálne začlenenie

179,2

terénna opatrovateľská služba

47,5

služby krízovej intervencie

23,0

poradenské, asistenčné služby

51,1

deinštitucionalizácia

15,2

dlhodobá starostlivosť

30,9

koordinácia postupov na ochranu detí pred násilím

2,8

ľudia bez domova

1,9

boj s chudobou

2,8

iné

4,0

Podpora odídencov

41,8

zamestnanosť a rekvalifikácia

5,6

poradenské, asistenčné služby

10,5

komplexné poradenské služby

25,7

SPOLU OPĽZ za MPSVR

464,0

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk