Hlavné menu

13.09.2021

Opätovne zásobujeme zariadenia sociálnych služieb ďalšími ochrannými pomôckami

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo zásobovanie ďalšími ochrannými pomôckami pre klientov a zamestnancov všetkých zariadení sociálnych služieb (ZSS) a centier pre deti a rodiny (CDR). Jednorazové ochranné rúška, respirátory FFP2, tiež rukavice, štíty, obleky a dezinfekčné prostriedky sa k nim dostanú prostredníctvom vyšších územných celkov a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny už v najbližších dňoch. Rezort práce tak aj nad rámec svojich povinností pomáha zariadeniam vytvoriť si včasnú a dostatočnú rezervu všetkých nevyhnutných pomôcok.
 

Aktuálna situácia v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku je stabilizovaná. Bezplatná distribúcia osobných ochranných pomôcok je preventívnym krokom v súvislosti s nástupom tretej vlny pandémie.

MPSVR už predzásobilo vyššie územné celky (VÚC), verejných a neverejných poskytovateľov antigénnymi testami, aby mohli testovať svojich zamestnancov a klientov.

„Každý samosprávny kraj v súčasnosti dostáva 110-tisíc kusov jednorazových rúšok a 170-tisíc kusov respirátorov, ktoré postupne prerozdelia medzi verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v rámci územnej pôsobnosti. Rovnako Ústredie práce bude mať k dispozícii 80-tisíc kusov rúšok a 94-tisíc kusov respirátorov určených centrám pre deti a rodiny. K tomu do konca septembra rozdistribuujeme všetky nevyhnutné pomôcky pre zamestnancov a klientov zariadení. Samozrejme, aj ministerstvo práce bude mať k dispozícii ďalšie zásoby, aby sme v prípade mimoriadnej situácie boli pripravení okamžite pomôcť,“ doplnil riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti na ministerstve práce Ján Hudák.

Ochranné pomôcky sú určené pre domovy dôchodcov, denné stacionáre, CDR, rovnako zariadenia krízovej intervencie, ako sú nocľahárne, útulky, domovy na polceste či zariadenia núdzového bývania.

Situáciu nepodceňujeme a sme pripravení

Ministerstvo práce s možným nástupom tretej vlny pandémie pripravilo metodiku krízového riadenia. Tá určuje konkrétne kroky postupu pre bezpečné zvládnutie mimoriadnych situácií v sociálnych službách. Predstaví ju v najbližších dňoch.

„Situáciu v zariadeniach a centrách pre deti a rodiny pozorne sledujeme a pravidelne vyhodnocujeme. Poslednú vlnu sa nám podarilo zvládnuť výborne práve preto, že sme situáciu nepodcenili. A nepodceňujeme ju ani teraz. Finišujeme s plánom konkrétnych krokov, ktoré v čase krízovej situácie zaistia bezpečné poskytovanie sociálnych služieb. Pevne verím, že aj na základe už získaných skúseností budú akýmsi návodom pre všetky organizácie a inštitúcie, ktoré pracujú alebo spolupracujú v oblasti sociálnych služieb, aby vedeli čo najlepšie zaistiť predovšetkým zdravé a bezpečné prostredie pre svojich klientov,“ uviedol Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Situácia v zariadeniach, ktoré poskytujú služby najzraniteľnejším občanom, je nateraz stabilizovaná. K zlepšeniu situácie výrazne pomohlo očkovanie v zariadeniach. Zaočkovanosť v ZSS druhou dávkou je 100% všetkých, ktorí o to požiadali v rámci skupinového očkovania. Mnohí zamestnanci zariadení sa dali zaočkovať individuálne, vo vakcinačných centrách.

Ministerstvo práce zároveň pripravuje na týždňovej báze online konferencie ZSS na dovysvetľovanie potrebných informácií k opatreniu COVID automatu, ktorý určuje zásady protiepidemických prístupov. (Podrobnosti tu: https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/aktualne-usmernenia-mpsvr-sr-poskytovatelov-socialych-sluzieb/kopia-kopia-covid-automat-vseobecny_16-08-2021.pdf).

Rovnako v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR rokuje o vytvorení zdravotníckych intervenčných tímov a logistickú podporu na realizáciu očkovania III. dávkou.

Naša pomoc pre ZSS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonalo od vypuknutia pandémie množstvo systémových krokov aj operatívnych aktivít, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb reálne pomáhajú v boji s koronavírusom. Od začiatku pandémie ich vyčíslenie predstavuje sumu vyše 136 miliónov eur.

Len samotná materiálna pomoc prekročila 16 miliónov eur. Okrem pravidelných dodávok ochranných pomôcok sme zabezpečili špeciálnu pomoc v podobe 200 ks kyslíkových prístrojov, aby sa klienti mohli liečiť pre nich v známom prostredí.

Rovnako sme podporili viac ako 1 900 nových pracovných miest v zariadeniach sociálnych služieb, čím sme pomohli poskytovateľom sociálnych služieb pri získavaní pracovníkov. Zriadili sme intervenčné tímy metodikov a psychológov nevyhnutných pre fungovanie zariadení.

Od prvej vlny pandémie môžu poskytovatelia sociálnych služieb žiadať aj o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci na nákup hygienických pomôcok, dezinfekcie, či zabezpečenie ubytovania pre ľudí bez domova. Z dotácie môžu poskytovatelia sociálnych služieb vyplácať aj tzv. infekčný príspevok zamestnancovi.

MPSVR SR prijalo aj kroky, vďaka ktorým nemusia poskytovatelia sociálnych služieb vrátiť finančný príspevok za neobsadené miesta. Neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb ministerstvo považuje počas krízovej situácie za obsadené, vďaka čomu poskytovatelia nemusia finančný príspevok vrátiť.

Za výnimočné pracovné nasadenie, ochotu a pomoc aj na úkor vlastných rodín MPSVR mimoriadne odmenilo zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to v celkovej sume takmer 32 miliónov eur.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk