Hlavné menu

16.02.2022

Pandemická pomoc pre živnostníkov pokračuje aj v marci

V rámci projektu Prvá pomoc môžu zamestnávatelia aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) žiadať o finančný príspevok naposledy za mesiac február. 1. marca tohto roka nadobudne účinnosť zákon o podpore v čase skrátenej práce, na základe ktorého budú môcť zamestnávatelia v prípade krízovej situácie žiadať o finančnú podporu. Oprávnenými žiadateľmi sú v tomto prípade len zamestnávatelia. SZČO môžu za nových podmienok naďalej žiadať o finančnú pomoc za mesiac marec 2022 vďaka novému nástroju ochrany pracovných miest.
 

Vláda SR dnes (16. februára 2022) schválila návrh ministra práce Milana Krajniaka na podporu udržania pracovných miest, na ktorých sa prevádzkuje samostatná zárobková činnosť. Na základe zákona o službách zamestnanosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvorilo krátkodobý projekt na podporu udržania pracovných miest pre živnostníkov (SZČO). Podmienky poskytovania podpory pre SZČO sú nastavené podobne ako v prípade podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľov. Táto podpora sa vzťahuje na mesiac marec 2022, za predpokladu trvania núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie, v tomto prípade v čase pandémie COVID-19.

Oprávneným žiadateľom je SZČO, ktorej poklesli tržby najmenej o 40 %, pričom prevádzkuje svoju činnosť nepretržite po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok. Súčasne musí byť splnená podmienka platenia nemocenského a dôchodkového poistenia v rovnakom trvaní. Tento projekt na podporu udržania pracovných miest SZČO sa nevzťahuje na spoločnosti s ručením obmedzeným.

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa bude poskytovať podľa poklesu tržieb, a to vo výške 60% vymeriavacieho základu, z ktorého je SZČO povinná platiť sociálne poistné a starobné sporenie k 28. februáru 2022, najviac však v sume 810 eur . V prípade, ak žiadateľ súčasne vykonáva aj inú prácu na základe pracovného pomeru alebo uzatvorenej dohody, suma čistého príjmu z tejto činnosti sa odpočíta od výšky príspevku. SZČO, ktorej bol poskytnutí príspevok, má povinnosť pokračovať v zárobkovej činnosti najmenej dva mesiace po mesiaci, za ktorý čerpala finančnú pomoc.

Prostredníctvom projektu Prvá pomoc sme podporili viac ako 1,1 miliónov mesačných výplat SZČO celkovou sumou 655 337 970 eur. Najväčší objem poskytnutej pomoci sme SZČO vyplatili v mesiaci február 2021 vo výške 212 268 603 eur.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk