Hlavné menu

08.11.2022

Parlament schválil novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení

Poslanci NR SR dne schválili novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá upravuje fungovanie II. piliera. Prináša zmeny vo forme zmien v poplatkoch, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do II. piliera. Novela z dielne rezortu práce zvyšuje efektívnosť dôchodkového sporenia z pohľadu celkovej nasporenej sumy a môže priniesť sporiteľom po 40 rokoch sporenia v priemere o 64 % viac úspor.
 

K celkovému zlepšeniu stavu úspor, prispeje vo veľkej miere predvolená investičná stratégia . V porovnaní so sporením výlučne v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch, toto opatrenie zvýši nasporenú sumu sporiteľov v II. pilieri po 40 rokoch približne o 50 %. Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude po novom automaticky každý nový sporiteľ (resp. existujúci sporitelia do veku 54 rokov, ktorí od presunu do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v roku 2013 nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách). Každý sporiteľ dostane možnosť vyviazať sa z predvolenej investičnej stratégie a znova do nej vstúpiť podľa svojho uváženia.

Cieľom rezortu práce je zabezpečiť pre ľudí zvýšenie ich budúcich dôchodkov, individuálnu garanciu vkladov do II. piliera, ako aj ich následne dedenie, ktoré novela predlžuje o 10 rokov.

Dôležitou zmenou pre sporiteľov je aj zníženie a zmena poplatkov dôchodkovým správcovským spoločnostiam , čo zabezpečí pre všetkých sporiteľov v II. pilieri zvýšenie celkových úspor. Táto zmena zvýši nasporenú sumu sporiteľa o približne 10 % v porovnaní s dnešným systémom. Zároveň sme týmto návrhom akceptovali žiadosti odbornej verejnosti, ktorá považovala účtovanie odplaty za zhodnotenie v pasívnych fondoch za neakceptovateľné.

Sporiteľom vo veku 54 rokov a starším, ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov, budú správcovské spoločnosti presúvať povinné príspevky na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý bude určený pre predvolenú investičnú stratégiu.

Všetci ostatní sporitelia budú mať možnosť dobrovoľne vstúpiť predvolenej investičnej stratégie na základe vlastného uváženia, resp. zohľadnení odporúčania svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Jednou z dôležitých zmien je automatický vstup do II. piliera, a to pri prvom dôchodkovom poistení z I. piliera do veku 40 rokov. Súčasný stav dovoľuje sporiteľom vstúpiť do II. piliera len do 35 roku živa. Po novom budú mať všetci sporitelia možnosť vstupovať až do 40 rokov, pričom táto hranica sa bude aktívne prispôsobovať zmene dôchodkového veku. Automatickým vstupom dávame, ľuďom príležitosť sporiť si na dôchodok efektívnejšie Účasť v II. pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku vystúpiť.

Návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení (z. č. 43/2004 Z. z.), vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 a vybraných záväzkov vlády Slovenskej republiky z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 – 2024.

Na stahnutie:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk