Hlavné menu

01.06.2022

Podpora a ochrana detí je jednou z priorít rezortu práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny považuje podporu a ochranu detí za jednu zo svojich priorít. Pomáha tým najzraniteľnejším skupinám a vytvára priaznivé podmienky pre ochranu záujmov rodín s malými deťmi, ale aj detí, ktoré sa ocitli v inej ako starostlivosti svojich biologických rodičov. Rezort práce zvýšil a zaviedol ďalšie príspevky pre profesionálnych náhradných rodičov. Intenzívne pomáha so zabezpečením potrebnej starostlivosti pre deti, ktoré na Slovensko prichádzajú z Ukrajiny. V centrách pre deti a rodiny sa aktuálne nachádza takmer 5 200 detí. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí ministerstvo práce upriamuje pozornosť na neustálu potrebu deťom pomáhať, teda poskytovať im zázemie, starostlivosť a bezpečnosť.
 

Ministerstvo práce pomáha aj profesionálnym náhradných rodinám

Ministerstvo práce rieši špecifík postavenia profesionálnych náhradných rodičov v novom návrhu zákona o profesionálnych náhradných rodičoch. Cieľ je okrem iného zvýšiť kvalitu života detí, ktoré sú umiestnené súdnym rozhodnutím do centra pre deti a rodinu. Vykonávanie pobytového opatrenia súdu v profesionálnej náhradnej rodine má prednosť pred jeho vykonávaním v samostatne usporiadanej skupine. Každé dieťa do šiestich rokov (ktoré je umiestnené na základe rozhodnutia súdu) musí byť najneskôr do štyroch týždňov od prijatia do centra zaradené do profesionálnej náhradnej rodiny. V prípade, ak nie je možné, aby sa o dieťa starali jeho rodičia, a následne, ak nie je možné, aby bola dieťaťu zabezpečená starostlivosť príbuzných resp. blízkych osôb (náhradná osobná starostlivosť) alebo iná forma náhradnej rodinnej starostlivosť a dieťa musí byť umiestnené v zariadení, je táto forma starostlivosti o dieťa spravidla najvhodnejšia. Ambíciou tohto návrhu je zvýšenie počtu profesionálnych náhradných rodičov a tým umožniť deťom vyrastať v prostredí čo najviac pripomínajúcom rodinné prostredie. Návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch je aktuálne predložený v Národnej rade SR.

Niektoré príspevky sa zdvojnásobili, dva ďalšie pribudli

Od 1. júla tohto roka nadobúda účinnosť novela zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. Hlavným cieľom tejto novely zákona je podporiť náhradných rodičov a zvýšiť ich záujem o súrodenecké skupiny a deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Zvýšenie opakovaného príspevku náhradnému rodičovi za starostlivosť o súrodeneckú skupinu bude odstupňované podľa počtu súrodencov, ktorých má náhradný rodič v starostlivosti a bude poskytované už aj pri starostlivosti o dvoch súrodencov. Súčasne sa osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi starajúcemu sa o dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím zvýši až dvojnásobne.

Novelou zákona sa zaviedli aj dva nové príspevky, a to príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov a príspevok na vzdelávanie náhradného rodiča. Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov bude poskytovaný v maximálnej ročnej sume 500 eur a bude možné ho použiť na úhradu zvýšených výdavkov v súvislosti napr. so športovou alebo umeleckou činnosťou dieťaťa. Príspevok na vzdelávanie náhradného rodiča bude v maximálnej sume 100 eur ročne a bude slúžiť na úhradu vzdelávania náhradného rodiča v súvislosti so starostlivosťou o dieťa. Cieľom týchto novým príspevkov je podporiť náhradné rodiny, či už v prípade, že zverené dieťa je talentované alebo v zabezpečovaní, čo najkvalitnejšej starostlivosti aj formou vzdelávania náhradných rodičov. Touto novelou zákona sa súčasne upravoval aj zákon o náhradnom výživnom, v ktorom sa sprístupnilo náhradné výživné pre siroty (deti, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo ich sirotský dôchodok je nižší ako toto náhradné výživné) aj pre deti, ktoré sú umiestnené v centrách pre deti a rodiny. Sprístupnením tohto náhradného výživného pre siroty sa vytvoril priestor pre tvorbu úspor pre tieto deti, ktoré dostanú k dispozícii pri odchode z centra pre deti a rodiny.

V spolupráci s UNICEF sa zameriavame na inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením

V minulom roku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR úspešne uchádzalo o podporu Európskej komisie (prostredníctvom Nástroja technickej podpory návrhom projektu „Implementácia Európskej záruky pre deti/Inklúzia detí so zdravotným znevýhodnením v kontexte deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“. Cieľmi uvedeného projektu je aj vytvorenie štandardov cielených na inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením v náhradnej starostlivosti. Odborným riešiteľom projektu bude UNICEF pre Európu a Strednú Áziu a predpokladaná dĺžka projektu sú dva roky. V súčasnosti prebiehajú činnosti súvisiace so začiatkom implementácie projektu.

Chránime aj deti prichádzajúce z Ukrajiny

Aktuálne v súvislosti s konfliktom na Ukrajine venuje rezort práce veľkú pozornosť ochrane detí, ktoré sú na území Slovenska, a to bez ohľadu na to či sú v sprievode blízkej dospelej osoby alebo bez sprievodu. Úlohou orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je posúdiť mieru ohrozenia dieťaťa /rizík a podľa toho následne voliť nástroje a opatrenia ďalšieho postupu. Deťom bez sprievodu zabezpečujeme starostlivosť v centrách pre deti a rodinu. U detí v sprievode príbuzných a blízkych osôb, poskytujeme sociálne poradenstvo osobám s ktorými na území SR sú vo vzťahu k zastupovaniu detí pre orgánmi verenej moci, ako aj preverujeme podmienky, v ktorých sa tieto deti na území Slovenska nachádzajú.

Ministerstvo práce si uvedomuje dôležitosť podpory a ochrany všetkých detí, ktoré sa nachádzajú na našom území. Aj preto navrhlo vytvorenie Rady vlády SR pre rodinu a demografický vývoj. Návrh schválila vláda 26. mája 2022. Rada bude funkčný poradný orgán vlády, ktorý by pri tvorbe a realizácii rodinnej politiky bude spájať štátne orgány, samosprávu, akademické inštitúcie, stavovské a mimovládne organizácie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vníma podporu rodiny za kľúčovú, keďže rodinu považuje za hlavnú nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk