Hlavné menu

09.11.2022

Pomoc v hmotnej núdzi bude adresnejšia, efektívnejšia a prístupnejšia

Vláda dnes schválila úpravu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorého cieľom je adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci osobám v hmotnej núdzi. Novela zákona upraví podmienky poskytovania tejto pomoci na základe doterajších skúseností a požiadaviek úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Zohľadňuje tiež niektoré odporúčania odbornej verejnosti. Zákon okrem iného zvyšuje mieru poskytovanej ochrany určitým osobám (napríklad u osamelého rodiča starajúceho sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa), či uľahčuje prístup k pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti s posudzovaním majetku. Celkový počet poberateľov dávky pomoci v hmotnej núdzi bol v septembri 57 623.
 

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi rieši niektoré z aplikačných problémov a komplexne upravuje zákon napríklad aj úpravou posudzovania príjmu. Ustanovuje, že tehotenské sa nepovažuje za príjem na účely zákona o životnom minime (z. č. 601/2003 Z. z.) . Budúcim mamičkám sa doteraz musela znížiť pomoc v hmotnej núdzi, lebo poberali tehotenské (práve o sumu tehotenského).

Nové znenie zákona vylúči osobitný príspevok zo systému pomoci v hmotnej núdzi zároveň s rozšírením možností poskytovania príspevku v rámci aktívnej politiky trhu práce. Úprava zákona o hmotnej núdzi má ľudí motivovať pracovať, aby sa mohli úspešne osamostatniť a vymaniť z odkázanosti na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi.

Novela viacerými opatreniami pomôže zvýšiť príjem domácností v hmotnej núdzi a bude tak mať pozitívny vplyv na ich hospodárenie. Napríklad, zjednotením výšky ochranného príspevku sa príjem zvýši u člena rodiny, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav a člena rodiny, ktorým je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, a to o 34,10 eur (teda zo sumy 41,60 eur na 75,70 eur).

Zvýši sa miera poskytovanej ochrany u osamelého rodiča s malým dieťaťom, a to až do jedného roku veku dieťaťa a naďalej bude trvať nárok na ochranný príspevok zvýšený zo sumy 15,10 eur až na 75,70 eur.

Dávka v hmotnej núdzi sa nebude podmieňovať účasťou na činnostiach u členov domácností, ktorými sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na osobnú asistenciu alebo opatrovanie.

Novela rieši, aby osoby, ktoré si z objektívnych dôvodov nemôžu riešiť hmotnú núdzu predajom alebo správou majetku, neprišli o možnosť, aby im mohla byť priznaná pomoc v hmotnej núdzi. Z praxe totiž vyplynulo, že niektoré domácnosti sú v hmotnej núdzi, ale pomoc v hmotnej núdzi sa im nemohla priznať, z dôvodu, že sa od nich napr. vyžadoval predaj majetku. Tento majetok, ale napríklad nemohli predať bez súhlasu exekútora, lebo bol v exekúcii, alebo vlastnili staré motorové vozidlá, ako napr. traktory, motorky, resp. nepojazdné motorové vozidlá, ktorých sa vzhľadom na poplatky za zošrotovanie vozidla nevedeli „zbaviť“. Po novom sa exekuovaný majetok ani vyradené alebo staré vozidlá nebudú považovať za majetok, ktorého predajom si môže domácnosť zvýšiť príjem.

Návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi) predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe záväzku vyplývajúceho z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024 a z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022. Novela po schválení v NRSR nadobudne účinnosť 1. apríla 2023.

K 1. januáru 2023 sa zvýšia sumy pomoci v hmotnej núdzi (teda aj dávky v hmotnej núdzi alebo príspevok na bývanie) opatrením o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi. Tlačovú správu Upravená suma životného minima zvýši takmer 60 príspevkov a dávok nájdete na stránke Ministerstva práca, sociálnych veci a rodiny SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk