Hlavné menu

10.05.2021

Pomoc pre ľudí bez domova v podobe dostupného bývania

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo výzvu na predkladanie dopytovo orientovaných projektov, ktorej účelom je zabezpečiť komplexnú pomoc pri začlenení ľudí bez domova späť do spoločnosti. Ako už názov výzvy „Dostupné bývanie s prvkami Housing first“ napovedá, základom je poskytnúť ubytovanie a odborné poradenstvo, ktoré ľuďom pomôžu pri návrate k plnohodnotnému životu, samostatnosti a začlenení sa do spoločnosti. Subjekty môžu predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok najneskôr do 4. júna 2021.
 

V rámci špecifického cieľa, ktorým je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane tých na trhu práce, mali žiadatelia možnosť zatiaľ predkladať projekty v dvoch fázach. Doposiaľ boli prijaté žiadosti od 21 subjektov v celkovej výške 5 951 849,95 eur. Po ukončení prvého kola výzvy na predkladanie projektov bolo vybraných šesť subjektov, medzi ktoré bola rozdelená suma

1 507 966,61 eur. Druhé kolo výzvy bolo ukončené 23. apríla 2021 a je stále vo fáze preverovania. Dopyt žiadateľov značne presiahol vyčlenenú výšku finančných prostriedkov pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny dosiahol takmer 89 % alokácie. Riadiaci orgán preto navýšil objem financií, aby mohli byť podporené všetky organizácie, ktoré chcú poskytnúť pomoc a spĺňajú podmienky MPSVR SR.

„Vysoký záujem žiadateľov o príspevok nás veľmi teší. Riešenie existenčnej otázky ľudí bez domova a ich opätovné začlenenie do spoločnosti je súčasťou priorít programového vyhlásenia vlády. Aby sme mohli podporiť čo najviac ľudí bez domova, vyčlenenú výšku finančných prostriedkov sa nám podarilo navýšiť o 800 000 eur,“ uviedol štátny tajomník rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny SR Boris Ažaltovič.

Cieľom výzvy je poskytnúť ľuďom bez domova nájomné bývanie s podporou sociálneho poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci pri hľadaní zamestnania, a to minimálne na dobu jedného mesiaca. Úlohou prihlásených organizácií bude sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné, udržateľné a samostatné ubytovanie vybranej cieľovej skupine ako preventívne opatrenie na ochranu zdravia a života ľudí, ktorí nemajú alebo stratili prístup k vlastnému bývaniu pred ochorením COVID -19. Pomoc je zameraná hlavne na jednotlivcov alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou či sociálnym vylúčením. Výzva má aj preventívny rozmer; prijímateľom pomoci môžu byť osoby ohrozené stratou bývania a môžu tak predísť bezdomovectvu.

V rámci programového obdobia 2014 – 2020 ide o prvú výzvu, ktorú vyhlasovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje, a zároveň prvý projekt na kompletnú resocializáciu pre ľudí bez domova. Tento projekt je financovaný prostredníctvom 4. prioritnej osi, ktorá je zameraná na sociálne začlenenie.

Všetky informácie o tom, ako požiadať o príspevok, nájdu žiadatelia na stránke Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 – Dostupné bývanie s prvkami Housing first - OP ĽZ (gov.sk) .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk