Hlavné menu

29.11.2023

Pomôžeme ľuďom pri splácaní úverov na bývanie

Štát pomôže ľuďom pri splácaní úverov. Návrh zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý pripravilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s ministerstvom financií, dnes schválila vláda SR. Nový príspevok v podobe štátnej sociálnej dávky poskytne štát a prispeje tak občanovi na zvýšenú splátku úveru na bývanie, maximálne do výšky 150 eur mesačne. Pomoc je určená pre nízkopríjmové domácnosti, ktorým pre nárast úrokových sadzieb hrozí, že nezvládnu splácať svoje bývanie. Do platnosti má vstúpiť od 1. januára 2024 a prvýkrát tak bude vyplatená vo februári pre januárových žiadateľov.
 

Ide tak o ďalšiu formu pomoci, ktorú pre ohrozené skupiny obyvateľov realizuje vláda krátko po svojom nástupe do funkcie.

Dnes sme na vláde schválili pomoc ľuďom pri splácaní úverov. Zvýšenie úrokových sadzieb totiž výrazne navýšilo mesačné splátky úverov, čo je pre mnohých našich občanov nezvládnuteľné, dostáva ich to pod dôstojnú životnú úroveň, niektorým dokonca hrozí, že môžu prísť o svoje bývanie. Naše opatrenie sa týka tých ľudí, ktorí mali príjem do výšky 1.6 násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. V konkrétnej sume ide o hranicu 2086 eur. Štát preplatí 75% z navýšenia splátky, maximálne však do sumy 150 eur. Za rok 2023 doručíme pomoc formou daňového bonusu, od budúceho roka 2024 pôjde o pravidelný príspevok k mesačným splátkam úverov. Príspevok budú vyplácať úrady práce, vždy nasledujúci mesiac po zaplatení splátky. Stačí, ak občan podá na príslušnom úrade práce žiadosť a ten v spolupráci s Finančnou správou SR a bankami rozhodne, či spĺňa na túto bonifikáciu nárok. Zatiaľ je pomoc nastavená do roku 2027 s možnosťou pravidelného prehodnocovania pri zákone o štátnom rozpočte a počas celého tohto obdobia by mala pokryť spolu približne 315-tisíc úverov. Takže aj v tomto prípade vláda pomáha tak rýchlo, ako je to len možné ,“ spresnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

OPRÁVNENÁ OSOBA MUSÍ SPĹŇAŤ ZÁKONOM STANOVENÉ PODMIENKY

  • oprávnenou osobou môže byť ktorýkoľvek z dlžníkov uvedených v zmluve o úvere na bývanie , nárok na príspevok však môže vzniknúť iba jednému z nich
  • trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky
  • má uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie ešte pred 1. januárom 2024 a na základe refixácie tohto úveru došlo k zvýšeniu úrokovej sadzby
  • maximálna hranica výšky priemerného príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka za rok 2022 je najviac 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky) za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem (t.j. na rok 2024 je to za rok 2022)
  • príspevok sa poskytne len na jednu zmluvu o úvere a na jednu nehnuteľnosť , ktorá sa nachádza na území SR a slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu oprávnenej osoby alebo oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami
  • musí dodržiavať platobnú disciplínu, pravidelne uhrádzať mesačnú splátku

PRÍKLADY POMOCI PRI SPLÁCANÍ ÚVERU

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2022 zverejnená Štatistickým úradom SR dosiahla hodnotu 1 304 €. 1,6-násobok tejto mzdy predstavuje 2 086,40 €.

NÁRAST SPLÁTKY

VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ZVÝŠENÚ SPLÁTKU ÚVERU NA BÝVANIE

100 eur

75 eur (= 75 % z nárastu 100 eur)

150 eur

112,5 eur (= 75 % z nárastu 150 eur)

200 eur

150 eur (hranica, od ktorej je výška príspevku zastropovaná)

250 eur

150 eur

300 eur

150 eur

Príspevok na zvýšenú splátku úveru bude vyplácať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, vždy mesiac pozadu, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok, a to na účet v banke. Rovnako bude kontrolovať mesačné splácanie úveru. Žiadosť zverejní úrad práce na svojej webovej stránke.

Schválený Návrh zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/29045/1

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk