Hlavné menu

11.08.2022

Poskytovatelia sociálnych služieb a samosprávy sú povinní evidovať údaje do IS SoS do konca augusta 2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) naďalej zbiera dáta evidované respondentmi v Informačnom systéme sociálnych služieb (IS SoS). Ten na základe zákona o sociálnych službách prináša komplexné informácie aj rozšírené možnosti vyhľadávania o všetkých sociálnych službách na Slovensku na jednom mieste.
 

Všetci poskytovatelia sociálnych služieb, obce, mestá a vyššie územné celky sú povinné viesť evidencie podľa zákona priamo v IS SoS. Po novom budú tiež prostredníctvom neho podávať žiadosti o finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb na rok 2023 z rozpočtu rezortu práce.

Ministerstvo opätovne vyzýva poskytovateľov sociálnych služieb a obce, aj v prípade, že sociálne služby neposkytujú, aby sa čo najskôr do systému IS SoS zaregistrovali a plnili evidenčné povinnosti ustanovené zákonom o sociálnych službách.

Termín na vyplnenie všetkých evidencii je do konca augusta 2022.

MPSVR SR bezplatne zabezpečuje obci, vyššiemu územnému celku a poskytovateľovi sociálnej služby (respondenti IS SoS) priamy a nepretržitý prístup do IS SoS na účely plnenia povinností ustanovené zákonom o sociálnych službách . Od 28. apríla 2022 priebežne zasielalo správu do ich elektronickej schránky (slovensko.sk) s prihlasovacími údajmi do IS SoS. Je nevyhnutné, aby sa všetci respondenti, ktorým boli prihlasovacie údaje doručené, do IS SoS prihlásili a plnili svoje evidenčné povinnosti.

Jednotliví poskytovatelia sociálnych služieb, obce a vyššie územné celky sú povinní na základe stanoveného postupu vyplniť v systéme jednotlivé evidencie prostredníctvom elektronických formulárov.

Evidenčné povinnosti v IS SoS sa týkajú všetkých poskytovateľov sociálnej služby, bez ohľadu na druh poskytovanej sociálnej služby alebo na to, či je sociálna služba financovaná z verejných zdrojov.

Vykazovacia povinnosť v IS SoS sa týka všetkých obcí, vrátane tých, ktoré nie sú poskytovateľmi sociálnych služieb. V IS SoS sú však povinné viesť Evidenciu žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a Evidenciu osôb v súvislosti s finančnou podporou poskytovanou obcou podľa zákona o sociálnych službách.

Zároveň upozorňujeme všetky obce a poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú oprávnenými žiadateľmi o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby z rozpočtu ministerstva, že žiadosti o tieto finančné príspevky na rozpočtový rok 2023 sa podávajú výlučne cez IS SoS (nie písomne).

Všetky informácie k IS SoS su uvedené a pravidelne aktualizované na stránke:

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/informacny-system-socialnych-sluzieb-is-sos/

Všetky informácie k podávaniu žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu ministerstva, vrátane najčastejšie kladených otázok sú dostupné na stránke:

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/poskytovanie-financnych-prispevkov/

K vytvoreniu IS SoS sa zaviazalo MPSVR SR v zmysle novely zákona o sociálnych službách účinnej od 1. januára 2022 a zároveň je jeho správcom. Ide o nevyhnutný krok, ktorý má pomôcť napríklad aj pri riešení mimoriadnych krízových situácií (pandémia COVID-19, vojenský konflikt na Ukrajine). Súčasne bude ako zdroj údajov slúžiť na analytické účely, ktoré sú základom pre plánovanie rozvoja sociálnych služieb a ich ďalšieho smerovania.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk