Hlavné menu

22.11.2021

Pre lepšiu kvalitu života dlhodobo chorých spájame sociálne služby so zdravotnou starostlivosťou

Prepájanie sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti pre osoby odkázané na pomoc druhých je nevyhnutným základom pre fungujúci systém dlhodobej starostlivosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto všetky potrebné kroky zhrnulo do Stratégie dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike. Jej zámerom je predovšetkým pozitívne ovplyvniť kvalitu a dostupnosť dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ktorá v konečnom dôsledku zlepší kvalitu života a zabezpečí individuálne potreby pre dlhodobo chorých.
 

Stratégia dlhodobej starostlivosti v SR vychádza z Programového vyhlásenia vlády a je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti. Dlho očakávaný dokument hovorí o nevyhnutnosti prepájania sociálnych služieb, opatrovateľskej a zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní podpory a pomoci predovšetkým dlhodobo odkázaným skupinám obyvateľov. Takáto koordinácia v súčasnosti na Slovensku absentuje.

Zámerom ministerstva práce je preto vytvoriť podmienky na poskytovanie sociálnych služieb na komunitnom princípe, aby mohol človek čo najdlhšie zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí. V praxi to znamená prednosť v poskytovaní terénnych a ambulantných sociálnych služieb pred ich pobytovou formou. Zároveň zohľadňuje individuálne potreby odkázanej osoby pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a zdravotnej rehabilitácie v spojení so sociálnymi službami. Práve funkčný systém opatrovateľskej a zdravotnej starostlivosti vytvára predpoklad pre hodnotnejší život aj pre túto skupinu ľudí.

„Pri dlhodobej starostlivos ť nesmie existova ť „rezortizmus“. Práve pri poskytovaní starostlivos ti o vážne a dlhodobo chorých je nevyhnutné prepája ť sociálnu a zdravotnú oblas ť . Verím, že vďaka Stratégii dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike naštartujeme integrovaný a funk č ný systém sociálno-zdravotnej dlhodobej starostlivosti, ktorý u nás absentuje,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.

Potreba riešenia fungovania dlhodobej starostlivosti reaguje na súčasný demografický vývoj u nás. Ten hovorí o trende predlžovania veku dožitia, a tým aj zvyšujúceho sa počtu občanov odkázaných na pomoc druhých. Rastú tým aj finančné nároky na zabezpečenie potrebnej pomoci z verejných aj súkromných zdrojov pre túto skupinu populácie. Problémom je dnes nedostatok služieb dlhodobej či paliatívnej starostlivosti.

Stratégia dlhodobej starostlivosti prináša konkrétne návrhy riešení, teda definuje dôležité reformy, ktorých predpokladom je zmena legislatívneho nastavenia poskytovania starostlivosti tejto cieľovej skupine.

„Stratégia dlhodobej starostlivosti sleduje dva hlavné zámery. Prvým je pripraviť Slovensko na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Druhým zámerom je zvýšiť inklúziu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti v súlade s ich právami obsiahnutými v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ako aj mieru ich sociálnej ochrany. Reformami a investíciami sa zvýši prepojenie a efektivita zdravotnej a sociálnej starostlivosti a ich odolnosť voči kritickým situáciám. Zároveň sa naštartuje proces digitalizácie verejnej správy v oblasti poskytovania integrovanej dlhodobej starostlivosti,“ priblížil Miroslav Cangár, riaditeľ odboru sociálnych služieb na MPSVR SR.

Pre naplnenie cieľov Stratégie dlhodobej starostlivosti sú potrebné reformy, ktoré predstavujú najmä legislatívne opatrenia, a plánované kapitálové investície, ktoré sú priamo prepojené na Plán obnovy a odolnosti. Práve vďaka Plánu obnovy bude možné investovať do rozšírenia kapacít komunitnej starostlivosti, rozšírenia a obnovy kapacít následnej a ošetrovateľskej starostlivosti, rovnako paliatívnej starostlivosti, vybudovania infraštruktúry pre zabezpečovanie dohľadu nad sociálnou pomocou. V neposlednom rade je digitalizácia a podpora výkonu posudkovej činnosti.

Nevyhnutným predpokladom na realizovanie reforiem je koordinovaný postup a úzka spolupráca rezortov práce a zdravotníctva. Rezort práce bude opatrenia a zmeny navrhnuté v Stratégii každoročne vyhodnocovať. Po prvý raz tak urobí v roku 2022.

Návrh Stratégie dlhodobej starostlivosti v SR : Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk