Hlavné menu

08.03.2023

Predsedníctvo tripartity chce bližšie diskutovať o 28-ich poslaneckých návrhoch zákonov

Na marcovej schôdzi parlamentu majú poslanci prerokovať 138 poslaneckých návrhov zákonov, spolu s vládnymi ich bude viac ako 170.
 

Predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak dnes rokoval so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov na predsedníctve tripartity. Sociálni partneri identifikovali 28 poslaneckých návrhov zákonov, o ktorých by chceli bližšie diskutovať alebo ich považovali za sporné. Predsedníctvo tripartity prerokovalo aj poslanecké návrhy zákonov, ktorým sociálni partneri vyjadrujú podporu.

Pripomienky sociálnych partnerov budú doručené predkladateľom dotknutých návrhov zákonov. Aby sociálni partneri mali spolu s predkladateľmi poslaneckých návrhov zákonov dostatok času na prerokovanie pripomienok, predseda tripartity požiada predsedu NR SR o posunutie predmetných návrhov zákonov v programe schôdze parlamentu.

„Som rád, že môžem opäť oceniť konštruktívny prístup zo strany sociálnych partnerov pri rokovaní o návrhoch zákonov, ktoré na rokovanie parlamentu predkladajú poslanci. Mojím cieľom je využiť kompetencie a možnosti, ktoré mám, a vytvoriť priestor pre dialóg medzi predkladateľmi poslaneckých návrhov zákonov a sociálnymi partnermi. Zároveň chcem poďakovať tým poslancom, ktorí pri príprave návrhov zákonov spolupracujú s odborníkmi z môjho rezortu. Verím, že väčšinu zákonov v kompetencii rezortu práce sa podarí upraviť do takej podoby, aby pomohli ľuďom v praxi a mohli prejsť parlamentom s podporou ministerstva práce a ministerstva financií,“ uviedol predseda tripartity a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Minister Krajniak sa so sociálnymi partnermi dohodli na ďalšom stretnutí, ktoré sa uskutoční v priebehu budúceho týždňa. Zároveň jednotne prejavili záujem o pokračovanie sociálneho dialógu v rámci riadneho plenárneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR. Na termíne plenárneho zasadnutia tripartity sa sociálni partneri ešte dohodnú.

ZÚČASTNENÍ ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA TRIPARTITY

Zástupcovia vlády SR
Milan K R A J N I A K, predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Tomáš O P A R T Y, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR

Členovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky
Monika U H L E R O V Á, prezidentka KOZ SR

Členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Roman K A R L U B Í K, 1. viceprezident AZZZ SR
Rastislav M A C H U N K A, viceprezident AZZZ SR
Daniel Š I R H A L, výkonný riaditeľ AZZZ SR

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov
Miroslav K I R A Ľ V A R G A, prezident RÚZ
Mário L E L O V S K Ý, 1. viceprezident RÚZ

Členovia Asociácie priemyselných zväzov a dopravy
Andrej L A S Z, generálny sekretár APZD
Paulína P O K O R N Á

Členovia Spoločných odborov Slovenska
Dušan CH A L U P A

28 NÁVRHOV ZÁKONOV, KTORÉ CHCÚ SOCIÁLNI PARTNERI PREDISKUTOVAŤ

 1. Zákon zo 6. decembra 2022, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1345) – druhé a tretie čítanie
 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Martina Čepčeka, Kataríny Hatrákovej a Jozefa Lukáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce znení neskorších predpisov (tlač 1437) – prvé čítanie – azzz,
 1. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1440) – prvé čítanie
 1. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 1444) – prvé čítanie
 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Habánika a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1477) – prvé čítanie
 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej, Mareka Šefčíka a Anny Záborskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
  č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1485)
  – prvé čítanie
 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Milana Kuriaka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1487) – prvé čítanie
 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Mareka Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (tlač 1489) – prvé čítanie
 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka, Jaroslava Karahutu a Jozefa Lukáča vydanie zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy (tlač 1498) – prvé čítanie
 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Igora Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1500) – prvé čítanie
 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu, Štefana Kuffu a Filipa Kuffu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1502) – prvé čítanie
 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy (tlač 1504) – prvé čítanie
 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu a Jozefa Lukáča a Miloša Svrčeka na vydanie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy (tlač 1505) – prvé čítanie
 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka a Kataríny Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1158) – prvé čítanie
 1. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1341) – prvé čítanie
 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1174) – prvé čítanie
 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 1406) – prvé čítanie
 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Beluského a Rastislava Schlosára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1372) – prvé čítanie
 1. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka Linharta na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1343) – prvé čítanie
 1. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka Linharta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1344) – prvé čítanie
 1. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1398) – druhé čítanie
 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Milana Kuriaka, Petra Libu, Petra Vonsa a Vojtecha Tótha na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1377) – druhé čítanie
 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Milana Kuriaka, Igora Matoviča, Petra Libu a Vojtecha Tótha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1378) – druhé čítanie
 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Nemca, Karola Kučeru, Mareka Šefčíka a Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1385) – druhé čítanie
 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka a Petra Libu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1186) – druhé čítanie
 1. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (tlač 1151) – druhé čítanie
 1. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1183) - tretie čítanie
 2. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1178) – tretie čítanie

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk