Hlavné menu

07.12.2022

Predstavitelia rezortu práce oslávili Mikuláša s deťmi v centrách pre deti a rodiny

Najvyšší predstavitelia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, minister, štátni tajomníci a generálna tajomníčka služobného úradu oslávili Mikuláša vo viacerých centrách pre deti a rodiny po celom Slovensku a v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých v Levoči. Vyše 430 detí a dospelých tak potešili darčekmi, zahrali sa s nimi aj porozprávali o ich potrebách. Pri tej príležitosti s vedením centier a strediska hovorili o ich fungovaní. Práve praktické skúsenosti a osobné stretnutie pomáhajú správne uchopiť a pochopiť dennodenné problémy týchto zariadení. Cieľom návštev tak nebolo iba potešiť deti ale aj formovať ďalšie systémové kroky, ktoré by vytvárali stále lepšie podmienky pre deti v centrách pre deti a rodiny, ale i zrakovo postihnutých dospelých.
 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak navštívil Centrum pre deti a rodiny v Holíči, kde je aktuálne 43 detí. Štátny tajomník Juraj Káčer uskutočnil návštevu v Centre pre deti a rodiny Skalica, v ktorom sa nachádza 69 detí. Štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková zavítala do centier v Spišskej Belej, Starej Ľubovni (73 detí) a Poprade – Veľkej, kde je umiestnených 60 detí. Generálna tajomníčka služobného úradu Soňa Filípková navštívila Centrá pre deti a rodiny v Liptovskom Hrádku (61 detí), Dobšinej (74 detí), Snine a Stakčíne (53 detí) aj Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči.

6. december je spomienkou na dobrotivé činy a mimoriadnu zbožnosť svätého Mikuláša. O samotnom Mikulášovi sa zachovalo málo písomných zmienok ale veľa legiend o jeho pomoci ľudom v núdzi. Je patrónom detí a pri príležitosti dňa svätého Mikuláša chceli aj najvyšší predstavitelia rezortu práce pripomenúť dôležitosť ochrany a pomoci deťom.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa neustále usiluje zlepšovať podmienky pre deti. Aj tento rok urobilo viacero opatrení, aby pomohlo deťom umiesteným v centrách pre deti a rodiny. Rezort práce podporil zamestnancov a aj zariadenia, aby mohli naďalej poskytovať kvalitnú starostlivosť umiestneným deťom a mladým dospelým.

Na zlepšenie podmienok výkonu profesionálneho náhradného rodičovstva nadobudol od 1.12.2022 účinnosť zákon o profesionálnych náhradných rodičoch (č. 376/2022 Z. z. o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) . Rieši pracovný čas, dovolenky či odmeňovanie profesionálnych náhradných rodičov. (Viac informácií nájdete v tlačovej správe TU .)

Novelizáciou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákonom č. 199/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine) sa upravilo poskytovanie finančného príspevku pre neštátne-akreditované centrá pre deti a rodiny. Umožnilo sa tak, aby sa príspevok mohol zvýšiť aj v priebehu bežného rozpočtového roka za zákonom stanovených podmienok.

Rezort práce vytvoril súbor opatrení, ktoré boli zamerané na poskytnutie rôznych odmien pre zamestnancov centier pre deti a rodiny (napr. tzv. COVID odmeny). Toto odmenenie má byť nie len vďakou a ocenením náročnej práce zamestnancov počas pandémie COVID 19, ale má aj motivovať k ďalšej nepretržitej starostlivosti o deti za akýchkoľvek podmienok.

Opatrenia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa zamerali aj na kompenzáciu krytia zvýšených výdavkov spojených s energiami v centrách pre deti a rodiny. Účelom opatrení je zabezpečiť starostlivosť o deti umiestnené v centrách pre deti a rodiny počas krízovej energetickej situácie. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytlo napríklad jednorazový príspevok na dieťa v profesionálnej náhradnej rodine na kompenzáciu zvýšených nákladov na energie.

Ďalšie kroky rezortu sa zamerali na jednorazovú finančnú pomoc klientom po odchode z centier pre deti a rodiny. Bývalí klienti si tak môžu na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny za stanovených podmienok podať žiadosť na poskytnutie jednorazovej finančnej podpory.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny naďalej venuje pozornosť pomoci a podpore detí či už v biologických, náhradných rodinách alebo v ústavnej starostlivosti.

V centrách pre deti a rodiny je aktuálne umiestnených 5091 detí a mladých dospelých (z toho 46 detí je z Ukrajiny).


Viac informácií o navštívených Centrách pre deti a rodiny:
CDR Holíč založili už v roku 1949 a aktuálne opatruje 43 detí (z toho 14 detí z Ukrajiny). Centrum je výnimočné demokratickým smerovaním výchovy, ktoré deťom napomáha k školským a športovým úspechom, ale aj k štúdiu na vysokej škole.

CDR Skalica funguje od roku 1996 a v súčasnosti sa v ňom nachádza 69 detí (žiadne z Ukrajiny). Sú v ňom umiestnené veľmi nadané deti, ktoré sa venujú hudbe a športu. Deti navštevujú Základnú umeleckú školu v Skalici a vytvorili si vlastnú hudobnú skupinu. Vystupovali už na Vianočnom Koncerte v sprievode známej speváčky Márie Čírovej a hudobnej skupiny Spievankovo. V rámci spolupráce medzi zariadeniami vystúpia na Vianočnom koncerte Centra voľného času (CVČ) Beťárik Šaštín- Stráže i v resocializačnom zariadení CDR Adam. Práve v spolupráci s CDR Adam sa deti vzdelávajú v oblasti prevencie proti sociálno-patologickým javom. Centrum pre deti a rodiny Skalica pracuje na projekte Vytvorenie multisenzorickej miestnosti Snoezelen. Táto miestnosť mú slúžiť odborným pracovníkom a fyzioterapeutom ako forma terapie či podporný pedagogický prístup a na rehabilitáciu detí.

CDR Spišská Belá , ktorého súčasťou je aj skupina v Starej Ľubovni , založili v roku 1991. Aktuálne v nich poskytujú starostlivosť 73 deťom (jednému z Ukrajiny). CDR má vytvorenú skupinu na dobrovoľné pobyty detí, výkon opatrení formou dohody pre dieťa a rodiča. Tento rok získali OCENENIE MPSVR za predchádzanie umiestňovania detí do zariadení. Snažia sa zapájať do rôznych projektov. V Spišskej Belej spolupracujú v rámci projektu s názvom SpoluBližšie na podpore nadania, talentu detí a trávenia voľnočasových aktivít. V Starej Ľubovni spolupracujú s Komunitným centrom a mimovládnou organizáciou Divé maky. Ich dieťa sa tento rok zúčastnilo slávnostných raňajok s primátorom mesta Starej Ľubovne za dosahovanie dobrých výsledkov v škole. Každoročne sa zúčastňujú na Najmilšom koncerte roka Úsmev ako dar s prezentovaním detí.

CDR Poprad založili v roku 1952 a teraz v ňom žije 60 detí (žiadne z Ukrajiny). CDR Poprad sa snaží integrovať deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v základných a stredných školách, aby sa začlenili do širšieho sociálneho prostredia. Učia sa hospodáriť, rozvíjajú svoje talenty v rámci krúžkov, základných umeleckých škôl, či futbalových klubov. CDR Poprad sa pýši výbornými futbalistami. V rámci majstrovstiev Slovenska CDR vo futbale sa umiestnil na 1. mieste spolu s CDR Snina. Dve dievčiny z Centra ocenila prezidentka za Detský čin roka. Deti tiež účinkujú na Najmilšom koncerte roka. V rámci súťaže Anjel Vianoc 2022 získal prvé miesto chlapček, ktorého dielo bude vystavené v Tatranskej galérii v Poprade. V behu v Herľanoch Domovácke kilometre uja Peťa získali zlaté medaile viaceré deti.

V CDR Liptovský Hrádok (rok založenia 1991) je aktuálne 61 detí (dve z Ukrajiny). Riaditeľ centra Mgr. Zdenko Michalides je predseda Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov a celoslovensky presadzuje záujmy všetkých centier pre deti a rodiny. Centrum má skupinu pre dobrovoľný pobyt detí i skupinu pre deti s rodičmi. Snaží sa tak eliminovať pobytové umiestnenie detí na základe rozhodnutie súdu.

CDR Dobšiná založili už v roku 1912 a momentálne opatruje 74 detí (žiadne z Ukrajiny). Centru sa rovnako darí v dobrovoľných pobytoch aj v sanácii rodinného prostredia. CDR sa aktívne zapája do rôznych projektov, vďaka čomu vyhralo pobyt v Štúrove pre deti s vychovávateľmi. V Regionálnom centre remesiel UĽUV Košice vyhrali deti prvé miesta v drôtovej technike. Prostredníctvom spoločnosti Voslkswagen Slovakia nadobudlo CDR Dobšiná osobné autá. Nedávno kúpili rodinný dom, do ktorého sa presťahuje samostatná skupina z kmeňovej budovy.

CDR Snina funguje od roku 1978 a aktuálna obsadenosť je 53 detí (žiadne z Ukrajiny). Centrum zastrešuje okrem dvoch samostatných skupín, tri špecializované samostatné skupiny pre deti s duševnými poruchami. Vďaka individuálnemu, trpezlivému a citlivému prístupu dosahujú veľmi dobré a viditeľné výsledky. A to nie len v práci s deťmi s duševnými poruchami, ale aj v športovej oblasti. Na Majstrovstvách Slovenska CDR vo futbale získali 1. miesto a na futbalovom turnaji Karola Poláka obsadili 2. miesto. Zapojili sa aj do projektu Nadácia Volkswagen (Grantový program-Aktívny priestor-viac aktivít do centier pre deti a rodiny), kde získali finančný príspevok 5000 € na vybavenie posilňovne pre deti.

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči vzniklo v roku 1977, jeho zriaďovateľom je rezort práce a je jedinou špecializovanou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa komplexne venuje vzdelávaniu a rekvalifikácii zrakovo postihnutých dospelých. Stredisko formou rehabilitácie a vzdelávania pripravuje dospelých občanov so zrakovým hendikepom na opätovné zaradenie sa na trh práce a na plnohodnotný rodinný a spoločenský život.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk