Hlavné menu

31.05.2023

Prostredníctvom Rodinných poradní našla pomoc už takmer tisícka klientov

Rodinné poradne, ktoré fungujú už vyše roka, sa stali bezplatnou oporou pre ľudí s rôznymi vzťahovými a výchovnými problémami. V piatich mestách na Slovensku - v Nových Zámkoch, Trnave, Žiline, Košiciach a v Humennom spoločne poskytli už 3 026 konzultácií. Poradensko-psychologické služby pomohli celkom 977 individuálnym klientom. Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa na odborníkov obracajú, patria popri manželských a partnerských problémoch, tiež osobnostné a rodinné vzťahové problémy.
 

Rodinné poradne môže navštíviť každý, kto cíti, že potrebuje pomôcť, o pomoc sa uchádza z vlastného rozhodnutia a odborná pomoc mu je nedostupná, napríklad z finančných dôvodov. Vďaka vhodne nastavenej spolupráci dokážu odborníci porozumieť potrebám jednotlivých klientov, analyzovať problémy a vypracovať účinný postup. Rovnako dokáže Rodinná poradňa poskytovať poradenstvo na diaľku. Táto forma sa ukázala ako účinná, najmä ak klienti majú zdravotné problémy, bývajú ďaleko od poradne alebo majú finančné ťažkosti. Práve proklientský prístup a pozitívna spätná väzba sa odrazili v štvornásobnom náraste počtu klientov počas prvého kvartálu 2023.

„Pomáhame stovkám ľudí riešiť rodinné, osobné či vzťahové problémy, čím sme zabránili vážnym následkom a eskalácii týchto situácií. Je dôležité problémom predchádzať a táto skúsenosť potvrdzuje, že naše preventívne opatrenia v oblasti rodinného poradenstva sú úspešné, a je potrebné ich ďalej rozvíjať a podporovať,“ uviedla ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.

Do Rodinných poradní privedú klientov predovšetkým náročné životné situácie, stresujúce udalosti, ťažkosti s rozhodovaním, problémy v komunikácii, čo ovplyvňuje ich život na rôznych úrovniach. Odborné psychologické poradenstvo je preto podľa psychologičky Zuzany Drgoňovej zamerané na: „Vytvorenie bezpečného priestoru na ventiláciu emócií, sprevádzanie, oporu a hľadanie zdrojov pre zvládanie náročných životných situácií a na postupné budovanie zdravého konceptu samého seba.“

Na Rodinnú poradňu sa obrátil aj pán Martin, ktorého po 30 rokoch opustila manželka. Prežíval pocity zúfalstva, hnevu, strachu aj viny. Vďaka poskytnutému poradenstvu svojim emóciám lepšie rozumel, cítil sa posilnený a viac kompetentný zvládať ďalšie fázy rozchodu.

Pozitívne sa skončilo aj psychologické poradenstvo, ktoré vyhľadal manželský pár v strednom veku Zuzana a Dávid. Dôsledkom straty zamestnania v čase pandémie sa Dušan uzatvoril do seba a prestal riešiť s manželkou rodinné problémy súvisiace s výchovou detí a chodom domácnosti. Manželka Zuzana kvôli pretrvávajúcim nezhodám začala uvažovať o rozvode. V Rodinnej poradni im pomohli so spracovávaním emócií, väčšej otvorenosti aj spoločným riešeniam konfliktov.

Odbornú pomoc v Rodinných poradniach okrem psychológov poskytujú i sociálni pracovníci a ďalší profesionáli z radov právnikov a pedagógov. Dokážu pomôcť ľuďom aj s praktickými záležitosťami ako napríklad usmerniť vo veci podania návrhu na výživné, úpravou styku s maloletými či pomoci v bytových otázkach. Všetko za dodržania maximálnej anonymity a mlčanlivosti.

Záujem zo strany klientov je najmä o:

  • riešenie manželských a partnerských problémov,
  • osobnostné poradenstvo,
  • riešenie rodinných vzťahov (problémy v spolunažívaní rodiny, výchovné problémy).

Najvyššie zastúpenie (viac ako polovicu poskytnutých konzultácií) z hľadiska odbornosti malo psychologické poradenstvo . Klienti vyhľadávali pomoc pre sebapoznanie a rozvoj osobnosti, ale aj pre riešenie rôznych životných situácií. Nasledoval záujem o manželské a partnerské problémy, pri ktorých pracovníci zaznamenávali problémy s nedôverou vo vzťahu, komunikačné bariéry, neschopnosťou počúvať sa navzájom, či závislosťou na sociálnych sieťach a pocitmi odcudzenia vo vzťahu.

Na druhom mieste prevládal záujem o sociálne poradenstvo. Ide o problémy v manželstve, partnerstve, ekonomické problémy rodiny, páru, jednotlivca a podobne. Klienti vyhľadávali pomoc pri orientácii v možnostiach pomoci a prístupu k rôznym zdrojom pomoci, ako sú kompenzácie pre osoby so zdravotným postihnutím, štátne sociálne dávky a príspevky a podobne.

Tretiu oblasť pomoci tvorilo poradenstvo v právnych problémoch , ktoré súvisia s rozvodom a situáciami, ktoré prináša. Pracovníci pomáhali klientom taktiež v súvislosti s aktuálnymi potrebami, napríklad orientáciou v úradných dokumentoch alebo pracovno-právnymi otázkami.

Súčasťou projektu je okrem samotného vytvorenia 5 pilotných Rodinných poradní aj vytvorenie štandardov pre rodinné poradenstvo a identifikácia oblastí pre zlepšovanie ich služieb. V súčasnosti sa realizuje overovanie štandardov Rodinných poradní a ich korekcie. Výstup slúži ako východisko pre rozšírenie Rodinných poradní do všetkých regiónov Slovenska, tak aby boli služby psychologického poradenstva dostupné naozaj každému.

Národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny je realizovaný vďaka podpore z ESF v rámci OP Ľudské zdroje. Realizáciu projektu zabezpečuje Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s partnerom, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac informácií nájdete aj na www.rodinnaporadna.sk alebo https://ivpr.gov.sk/narodny-projekt-rodinne-poradne-poradensko-psychologicke-sluzby-pre-jednotlivcov-pary-a-rodiny/

Rodinné poradne spolupracujú s Bezplatnými dlhovými poradňami. Tie špecificky pomáhajú všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Na Slovensku je už fungujúca sieť 46 bezplatných poradní v každom meste s pôsobnosťou úradov práce. Viac na www.pomahamedlznikom.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk